Serenase®

N05AD01
 
 
1. generations lavdosis-antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Butyrophenonderivat. Se endvidere tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande bortset fra depressioner. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (krydskærv) haloperidol.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 2 mg haloperidol.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt.
 

Psykoser, voksne. 

 • Tabletter og oral opløsning. Ved akutte tilstande 2-20 mg fordelt på en eller flere doser dgl. Ved kroniske tilstande 1-3 mg 3 gange dgl. Højst 20 mg dgl.
 • Injektionsvæske. Højst 20 mg dgl. 5 mg kan gives i.m. hver time til symptomkontrol eller højst 20 mg dgl.

  

Bemærk: 

I.m.-injektion bør foretrækkes. Forsigtighed (langsom injektion) ved i.v.-administration. 

Erfaring savnes vedr. børn og unge. 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsonisme
 • Klinisk signifikant hjertesygdom (herunder forlænget QT-interval, torsades de pointes og tidligere ventrikulære arytmier)
 • Ukontroleret hypokaliæmi
 • Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet. Se Interaktioner.
 • Ekstrapyramidale sygdomme.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Hypertyroidisme
  • Nedsat krampetærskel
  • Fæokromocytom
  • Nedsat leverfunktion.
 • Forøget risiko for kardiale lednings- og rytmeforstyrrelser ved parenteral og specielt intravenøs administration. QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling, ved dosisøgning på 50% eller mere samt efter behov.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se endvidere kontraindikationer.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. haloperidol. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af styrke og doseringsinterval. Der ordineres 2 mg haloperidol max 5 x dgl., men der gives 5 mg x 2 med et interval på ca. 2 timer. Død (terminal patient).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Agitation, Dyskinesier, Ekstrapyramidale gener, Hovedpine, Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet, Vægtændring.
Kvalme, Leverpåvirkning, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Hypotension.
Akatisi, Depression, Dystoni, Parkinsonisme, Somnolens, Svimmelhed.
Hududslæt.
Erektil dysfunktion, Urinretention.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Dyspnø, Ødemer.
Gangforstyrrelser, Konfusion, Kramper.
Fotosensibilitet.
Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme, Forlænget QT-interval*.
Hyperprolaktinæmi.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Seksuelle forstyrrelser.
Nystagmus.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukopeni.
Ikke kendt Hypotermi, Pludselig og uforklarlig død.
Fulminant leversvigt, Kolestase.
Laryngal ødem, Laryngospasme, Leukocytoklastisk vasculitis, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikelflimren, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi.
Pancytopeni.
Gynækomasti, Hypoglykæmi.
Ansigtsødem, Eksfoliativ dermatitis.
Anafylaktisk reaktion.
Priapisme.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Midler, der hæmmer CYP2D6 (fx terbinafin, fluoxetin, paroxetin) eller CYP3A4, kan øge plasmakoncentrationen af haloperidol. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Haloperidol kan hæmme metaboliseringen af tricyckliske antidepressiva og codein.
 • Samtidig behandling med midler, der inducerer metaboliseringen af haloperidol (fx rifampicin, carbamazepin, phenobarbital) kan kræve dosisjusteringer af haloperidol.
 • Promethazin hæmmer omsætningen af haloperidol i CYP2D6 med ca. 50%.
 • Orphenadrin medførte en signifikant stigning i plasmakoncentrationen af haloperidol.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Risiko for potensering af den antikolinerge effekt ved kombination med atropin, tricykliske antidepressiva eller antihistaminer.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Til FDA har der for perioden 1969-2008  været indberettet ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer fra i alt 69 nyfødte, hvor mødrene har været i behandling med antipsykotika under tredje trimester af graviditeten. Der har været beskrevet agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser i varierende sværhedsgrad og varighed. 

I de fleste tilfælde var der mange andre faktorer (præmaturitet, obstetriske og perinatale komplikationer, andre lægemidler med kendt risiko for abstinenssymptomer) involveret, og kausaliteten er dårligt belyst. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 2-9%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Haloperidol er et 1. generations lavdosis antipsykotikum med relativt ringe sedativ og autonom effekt, men med større risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift er ca. 65%.
 • Steady state-plasmakoncentration nås efter ca. 1 uge.
 • Metaboliseres bl.a. via CYP2D6 og CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer efter oral administration og ca. 21 timer efter intramuskulær administration.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Injektionsvæske. pH 2,8-3,6. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 2 mg/ml
Andre:
Lactose : tabletter 5 mg
Mælkesyre : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 146563
100 stk.
95,05 1,52
(B) oral opløsning 2 mg/ml 506592
90 ml
115,40 5,13
(B) oral opløsning 2 mg/ml 559949
100 ml
126,20 5,05
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 519033
5 amp. a 1 ml
54,50 17,44

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
JANSSEN
Kærv: Krydskærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,7 x 6,7
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. september 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...