Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"

N02AJ07
 
 

Svagt virkende analgetikum (acetylsalicylsyre) med codein. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken - delekærv) indeholder 500 mg acetylsalicylsyre (ASA), 9,6 mg codeinphosphathemihydrat og 150 mg magnesiumoxid (som hydroxid). 

Doseringsforslag

Voksne. 1-2 tabl. højst 4 gange dgl.
Bemærk: Bør ikke anvendes til børn < 12 år pga. varierende og uforudsigelig metabolisering af codein til morfin. 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat hjerte- og leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min)
 • Svær hypertension
 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Hæmoragisk diatese
 • Trombocytopeni
 • Antikoagulationsbehandling
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af ASA eller andre NSAID.
 • Codein må ikke anvendes mod smerter til børn 12-18 år i forbindelse med tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnø pga. risiko for alvorlige bivirkninger.

Forsigtighedsregler

 • ASA hæmmer trombocytternes aggregationsevne irreversibelt ved døgndoser på 50-100 mg, hvorfor man skal være opmærksom på, at evt. blødningstendens kan forværres i op til 7 døgn efter ophør med behandling.
 • Svimmelhed, tinnitus og døvhed optræder hyppigt ved høje doser ASA.
 • Forsigtighed ved nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Forsigtighed ved langvarig behandling af ældre pga. risiko for gastro-intestinale blødninger.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Gastro-øsofageal refluks, Pyrosis.
Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) Diarré, Gastro-intestinal blødning, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Bronkospasme.
Hovedpine, Søvnløshed.
Urticaria.
Angioødem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Tinnitus.

Tinnitus eller hørenedsættelse kan være et tidligt tegn på intoksikation. 

Interaktioner

Acetylsalicylsyre 

 • Ved samtidig brug af celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen øges risikoen for ulcus, og patienten bør monitoreres for tegn på mave-tarmblødninger.
 • Virkningen af vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g, men selv små doser ASA hæmmer trombocytfunktionen. 
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • Samtidig behandling med NOAK (non-vitamin K orale antikoagulantia) øger blødningsrisikoen.
 • ASA i analgetiske doser hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA i analgetiske doser kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. fald i valproat-clearance på ca. 16%.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • ASA i doser > 300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Ved samtidig behandling med ASA og methotrexat er der rapporteret om stigning i AUC for methotrexat på 20-40%. Forsigtighed, især ved højdosis methotrexat og/eller nedsat nyrefunktion. 

  

Codein 

 • Codeins CNS-hæmmende virkning forstærkes af hypnotika, anxiolytika og alkohol.

  

Magnesium 

 • Magnesium kompleksbinder estramustin, fluorchinoloner, jern og tetracycliner, så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.
 • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
 • Magnesium nedsætter AUC for sotalol med 20%.
 • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres. Desuden bør antacida ikke gives sammen med enteropræparater, da der herved kan ske brud på enterodrageringen som følge af en lokalt forhøjet pH-værdi.

  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten. Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. For NSAID, inkl. ASA, er der påvist en let øget risiko for spontan abort ved anvendelse i 1. trimester. Acetylsalicylsyre er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester.
Codeinmængden er minimal, og påvirkning af fosteret er usandsynlig. Data for magnesiumoxid er begrænset.  


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Kombinationspræparat.  

Udskillelse af ASA i modermælk er undersøgt i flere studier, og den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende. Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose hos et 16 dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion hos et barn har også været meddelt. Teoretisk er der risiko for Reyes syndrom. Der er ingen tegn på, at intermitterende anvendelse af moderate doser har negativ effekt på barnet. 

Den relative vægtjusterede dosis for codein er ca. 8%. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. Der er meddelelser om neonatal apnø hos 4 børn efter store doser (240-360 mg dgl.), selvom codein ikke var måleligt i børnenes plasma. Apnøen ophørte ved seponering. Der er ved langtidsbehandling set et tilfælde af letal opioidtoksicitet hos et barn. Årsagen til akkumulation hos barnet var moderens ultrahurtige CYP2D6-metaboliseringsevne kombineret med den forringede metabolisme og elimination af morphin hos nyfødte. I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 17% (35/210) af de eksponerede børn. 4 børn blev set på skadestuen pga. letargi. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 1,4 mg/kg/dag mod 0,9 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias). 

Der findes ingen data for magnesiumoxids udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

  

Farmakodynamik

ASA: Hæmmer cyclooxygenase og derved prostanoiderne prostaglandin E2, prostaglandin I2 og tromboxan A2. Hæmer blodpladernes aggregationsevne. Den irreversible hæmning af cyclooxygenase påvirker specielt blodpladerne, da disse ikke kan resyntisere enzymet. 

Codein: Opioidagonist med virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Codein har dog lav affinitet til disse receptorer, og dets analgetiske virkning skyldes omdannelse til morphin. 

Magnesiumoxid: Det ikke-absorberede magnesium virker osmotisk og dermed lakserende. 

Farmakokinetik

 • ASA: Virkningsvarighed 3-6 timer.
 • Codein: Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men biotilgængeligheden er ca. 50% på grund af førstepassage-metabolisme, 5-10% metaboliseres i leveren via CYP2D6 til morphin. Ca. 10% af befolkningen kan ikke metabolisere codein til morphin (langsomme omdannere), dvs. de har ingen analgetisk effekt af præparatet.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX18) filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (kan dosisdisp.) 534424
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (kan dosisdisp.) 506879
20 stk. (blister)
30,45
(B) filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (kan dosisdisp.) 400764
100 stk.
78,35
(B) filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (kan dosisdisp.) 442348
250 stk.
173,10

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg  (ikke-stoppende)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,9 x 18,2
filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (ikke-stoppende)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...