Pixuvri

L01DB11
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Recidiverende eller behandlingsrefraktær, aggressiv B-celle non-Hodgkins lymfom. 

Pixantron bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 29 mg pixantron (som dimaleat). 

Doseringsforslag

Voksne. 50 mg/m2 i.v. på dag 1, 8 og 15 i 28-dages cyklus. Efterflg. dosisjustering foretages ud fra leukocyt- og trombocyttal. Ved absolut neutrofiltal (ANS) < 1,0 x 109/l eller trombocyttal < 75 x 109/l på 1. dag i næste cyklus bør behandlingen udsættes. Ved behov for dosisjustering på dag 8 og 15, se produktresume. 

Bemærk: Gives som langsom infusion  over mindst 60 minutter. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

  • Erfaring savnes. Risiko for hepatotoksicitet. Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
  • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

  • Svær myelosuppression
  • Vaccination med levende virus.

Forsigtighedsregler

Før behandlingsstart bør foretages bestemmelse af blodbilledet og kontrol af hjertefunktionen. 

Risiko for kardiotoksicitet kan være øget ved bagvedliggende aktiv eller ikke aktiv kardiovaskulær sygdom, tidligere behandling med antracyclinderivat, tidligere eller samtidig stråleterapi mod mediastinum eller samtidig anvendelse af andre kardiotoksiske lægemidler. Kardiotoksicitet af pixantron kan forekomme uanset tilstedeværelse af kardielle risikofaktorer. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Kvalme, Opkastning.
Knoglemarvsdepression.
Alopeci, Ændret hudfarve.
Misfarvning af urinen.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste, Hypotension, Takykardi, Venstresidig hjerteinsufficiens, Ødemer.
Neutropeni.
Brystsmerter, Hypofosfatæmi.
Knoglesmerter.
Hovedpine, Paræstesier, Somnolens.
Erytem, Hudkløe, Mucositis, Negleforandringer.
Infektioner, Sepsis.
Forhøjet plasma-kreatinin, Hæmaturi, Proteinuri.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Progression af neoplasmer.
Hepatotoksicitet, Rektal blødning.
Arytmier, Pleuraekssudat.
Eosinofili.
Forhøjet serum-urat.
Artralgi, Artritis, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Angst, Svimmelhed.
Oliguri.

Sekundær malignitet: Sekundær akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom er velbeskrevne komplikationer ved antracycliner eller andre topoisomeraseenzym-II-hæmmere. 

Interaktioner

In vitro-studier viser, at pixantron bl.a. hæmmer CYP1A2, som metaboliserer warfarin. Forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2954, 4270, 2790, 4267, 691, 4268, 4388, 4269, 2789, 2955, 692, 4264

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Virker primært alkylerende og virker ved dannelse af stabile DNA-addukter og spaltning af DNA-dobbeltstrengene. Virker desuden svagt hæmmende på topoisomeraseenzym-II, som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød. 

Farmakokinetik

  • Udskilles hovedsageligt uomdannet med galden og gennem nyrerne.
  • Terminal plasmahalveringstid 15-45 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af pixantron bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

  

Tilberedning af infusionskoncentrat 

Indholdet af et hætteglas opløses i 5 ml sterilt isotonisk natriumchlorid til en koncentration på 5,8 mg/ml. 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat overføres til 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Slutkoncentrationen i infusionsvæsken skal være < 580 mikrogram/ml. 

  

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

  

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Både koncentrat og brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

  

Infusionsteknik 

Pixantron skal infunderes via et "in-line" filter med porestørrelse 0,2 mikrometer.
 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 29 mg 422323
1 stk.
7.394,70

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-06-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...