Pixuvri

L01DB11
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Recidiverende eller behandlingsrefraktær, aggressiv B-celle non-Hodgkins lymfom. 

Pixantron bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 29 mg pixantron (som dimaleat). 

Doseringsforslag

Voksne. 50 mg/m2 i.v. på dag 1, 8 og 15 i 28-dages cyklus. Efterflg. dosisjustering foretages ud fra leukocyt- og trombocyttal. Ved absolut neutrofiltal (ANS) < 1,0 x 109/l eller trombocyttal < 75 x 109/l på 1. dag i næste cyklus bør behandlingen udsættes. Ved behov for dosisjustering på dag 8 og 15, se produktresume. 

Bemærk: Gives som langsom infusion  over mindst 60 minutter. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

  • Svær myelosuppression
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Vaccination med levende virus.

Forsigtighedsregler

Før behandlingsstart bør foretages bestemmelse af blodbilledet og kontrol af hjertefunktionen. 

Risiko for kardiotoksicitet kan være øget ved bagvedliggende aktiv eller ikke aktiv kardiovaskulær sygdom, tidligere behandling med antracyclinderivat, tidligere eller samtidig stråleterapi mod mediastinum eller samtidig anvendelse af andre kardiotoksiske lægemidler. Kardiotoksicitet af pixantron kan forekomme uanset tilstedeværelse af kardielle risikofaktorer. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Kvalme, Opkastning.
Knoglemarvsdepression.
Alopeci, Ændret hudfarve.
Misfarvning af urinen.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste, Hypotension, Takykardi, Venstresidig hjerteinsufficiens, Ødemer.
Neutropeni.
Brystsmerter, Hypofosfatæmi.
Knoglesmerter.
Hovedpine, Paræstesier, Somnolens.
Erytem, Hudkløe, Mucositis, Negleforandringer.
Infektioner, Sepsis.
Forhøjet plasma-kreatinin, Hæmaturi, Proteinuri.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Progression af neoplasmer.
Hepatotoksicitet, Rektal blødning.
Arytmier, Pleuraekssudat.
Eosinofili.
Forhøjet serum-urat.
Artralgi, Artritis, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Angst, Svimmelhed.
Oliguri.

Sekundær malignitet: Sekundær akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom er velbeskrevne komplikationer ved antracycliner eller andre topoisomeraseenzym-II-hæmmere. 

Interaktioner

In vitro-studier viser, at pixantron bl.a. hæmmer CYP1A2, som metaboliserer warfarin. Forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virker primært alkylerende og virker ved dannelse af stabile DNA-addukter og spaltning af DNA-dobbeltstrengene. Virker desuden svagt hæmmende på topoisomeraseenzym-II, som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød. 

Farmakokinetik

  • Udskilles hovedsageligt uomdannet med galden og gennem nyrerne.
  • Terminal plasmahalveringstid 15-45 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af pixantron bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

  

Tilberedning af infusionskoncentrat 

Indholdet af et hætteglas opløses i 5 ml sterilt isotonisk natriumchlorid til en koncentration på 5,8 mg/ml. 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat overføres til 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Slutkoncentrationen i infusionsvæsken skal være < 580 mikrogram/ml. 

  

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

  

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Både koncentrat og brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

  

Infusionsteknik 

Pixantron skal infunderes via et "in-line" filter med porestørrelse 0,2 mikrometer.
 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 29 mg 422323
1 stk.
7.394,70
 
 

Revisionsdato

2018-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...