Flecin

C01BC04
 
 

Anvendelsesområder

 • Symptomgivende supraventrikulære arytmier, hvor anden behandling har været ineffektiv.
 • Livstruende ventrikulære arytmier.
 • Bør kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) ved risiko for atrieflagren med 1:1 overledning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg flecainidacetat. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge (13-17 år)
  • Supraventrikulære arytmier: 50 mg 2 gange dgl. Kan øges til 300 mg dgl.
  • Ventrikulære arytmier: 100-200 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 3-5 dage.
 • Ældre: 50-100 mg 2 gange dgl. Efter 5-6 døgn dosisreduktion.
 • Nedsat leverfunktion: Maksimalt 100 mg dgl.
 • Nedsat nyrefunktion: GFR < 35 ml/min. 100 mg dgl. evt. forsigtig dosisøgning.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 


Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages på tom mave eller 1 time før måltidet.
 • Ved døgndoser over 300 mg bør der foretages plasmakoncentrationsmålinger.
 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under indlæggelse med ekg-overvågning.

Kontraindikationer

Enhver form for strukturel hjertesygdom 

 • Svær venstresidig hjerteinsufficiens
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • AV-blok ved grenblok
 • Sinusknudedysfunktion
 • Asymptomatiske ventrikulære arytmier
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Brugada syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Tegn på hjerteinsufficiens
 • Svær bradykardi og udtalt hypotension skal korrigeres før behandling.
 • Sinusknudedysfunktion 
 • Atrio-ventrikulære overledningsforstyrrelser 
 • Må ikke anvendes til patienter, der har haft akut myokardieinfarkt, medmindre der er tale om livstruende ventrikulære arytmier. 
 • Øger tærsklen for myokardiestimulation hos pacemakerpatienter. Bør kun anvendes, hvor måling og evt. justering af pacemakerens ydelse kan ske.
 • Hypokaliæmi, hyperkaliæmi og andre elektrolytforstyrrelser bør korrigeres før behandling.
 • Plasmakoncentrationsmålinger anbefales ved nedsat leverfunktion. 
 • Behandling bør startes under 2-3 døgns indlæggelse med kontinuerlig ekg-overvågning. Derefter anbefales regelmæssig ekg-kontrol hver 1.-3. måned.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine, Svimmelhed.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Dyspnø, Ventrikulær takykardi, Ødemer.
Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) AV-blok  (grad II-III).
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1%) Pneumoni.
Angst, Ataksi, Depression, Dyskinesier, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Konfusion, Kramper, Nervøsitet, Paræstesier, Perifer neuropati, Somnolens, Synkope.
Udvikling af antistoffer.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Artralgi.
Fototoksicitet.
Impotens.
Korneal uklarhed.
Ikke kendt Leverskade.
Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Hypotension, Myokardieinfarkt.

Med ukendt frekvens er desuden set sinuspause, sinusstop, øgning af PR- og QRS-intervaller (dosisrelateret) og ved ekg-forandringer demaskering af Brugada syndrom. 

Interaktioner

 • Flecainid øger plasmakoncentrationen af digoxin med ca. 15%.
 • Samtidig behandling med andre klasse I-antiarytmika anbefales ikke.
 • Additiv negativ inotrop effekt ved samtidig indgift af β-blokkere (fx propranolol, timolol).
 • Ved samtidig indgift af amiodaron skal dosis af flecainid reduceres med 50%, og patienten monitoreres tæt vedr. bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med bupropion.
 • Der er øget risiko for arytmier ved samtidig brug af tricykliske antidepressiva og clozapin.
 • P-flecainid øges af antivirale midler (ritonavir) og samtidig brug bør undgås pga. øget risiko for ventrikulær arytmi.
 • Flecainid omsættes af CYP2D6, og der er teoretisk mulighed for påvirkning af andre substater og inhibitorer af CYP2D6. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Flecainid har effekt på både ventrikulære og supraventrikulære arytmier.
 • Funktionen af det autonome nervesystem påvirkes ikke.
 • Flecainid har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-4 timer.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 200-1.000 mikrogram/l.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid ved gentagen indgift ca. 16 timer, ca. 20 timer hos patienter med arytmier, hos ældre samt ved stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg  (Orifarm) 488374
100 stk. (blister)
301,75 12,07

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  50 mg  (Orifarm)

Præg:
FI, C
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. august 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...