Flecin

C01BC04
 
 

Anvendelsesområder

 • Symptomgivende supraventrikulære arytmier, hvor anden behandling har været ineffektiv.
 • Livstruende ventrikulære arytmier.
 • Bør kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) pga. risiko for atrieflagren med 1:1 overledning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg flecainidacetat. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge (13-17 år)
  • Supraventrikulære arytmier: 50-100 mg 2 gange dgl. Kan øges til 300 mg dgl.
  • Ventrikulære arytmier: 100-200 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 3-5 dage.
 • Ældre
  • 50-100 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 5-6 dage til højst 50 mg 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages på tom mave eller 1 time før måltidet.
 • Ved døgndoser over 300 mg bør der foretages plasmakoncentrationsmålinger.
 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under 2-3 døgns indlæggelse med ekg-overvågning.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 13 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, dosisjustering

 • GFR 0-35 ml/min.

  Voksne og børn > 13 år. Initialdosis nedsættes til 100 mg dgl. evt. forsigtig dosisøgning.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Højst 100 mg dgl.
 • Tæt monitorering af plasmakoncentrationen anbefales pga. langsommere elimination af flecainid.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Signifikant strukturelle hjertesygdomme som:
  • Myokardieinfarkt < 3 måneder
  • Ukontrolleret hjerteinsufficiens med nedsat venstre ventrikelfunktion
  • Kardiogent shock
  • Svær bradykardi
  • Sinusknudedysfunktion, AV-blok af 2. eller 3. grad, grenblok eller distalt blok uden kunstig pacemaker
  • Svær hypotension
  • Hæmodynamisk signifikant klapfejl.
 • Langvarig atrieflimren, hvor konvertering til sinusrytme ikke har været forsøgt
 • Asymptomatiske ventrikulære arytmier
 • Kendt Brugada syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Svær bradykardi og udtalt hypotension skal korrigeres før behandling.
 • Må ikke anvendes til patienter, der har haft akut myokardieinfarkt, medmindre der er tale om livstruende ventrikulære arytmier.
 • Øger tærsklen for myokardiestimulation hos pacemakerpatienter. Bør kun anvendes, hvor måling og evt. justering af pacemakerens ydelse kan ske.
 • Hypokaliæmi, hyperkaliæmi og andre elektrolytforstyrrelser bør korrigeres før behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dobbeltsyn, Sløret syn.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Angst, Depression, Døsighed, Søvnløshed.
Ataksi, Dyskinesier, Hypæstesi, Paræstesier, Tremor.
Dyspnø.
Synkope, Ødemer.
Tinnitus.
Ventrikulær takykardi.
Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Rødme, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Interstitiel alveolitis/pneumonitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Hallucinationer, Konfusion, Nervøsitet.
Hukommelsesbesvær, Perifer neuropati.
Kramper.
Pneumoni.
Udvikling af antistoffer.
Meget sjældne (< 0,01%) Artralgi.
Fototoksicitet.
Impotens.
Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Korneal uklarhed.
Ikke kendt AV-blok  (grad II-III), Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Myokardieinfarkt.
Hypotension.
Leverskade.

* Hos patienter med atrieflagren. 

 

Med ukendt frekvens er desuden set sinuspause, sinusstop, øgning af PR- og QRS-intervaller (dosisrelateret) og ved ekg-forandringer demaskering af Brugada syndrom. 

Interaktioner

 • Flecainid øger plasmakoncentrationen af digoxin med ca. 15%.
 • Samtidig behandling med andre klasse I-antiarytmika anbefales ikke.
 • Additiv negativ inotrop effekt ved samtidig indgift af β-blokkere (fx propranolol, timolol).
 • Ved samtidig indgift af amiodaron skal dosis af flecainid reduceres med 50%, og patienten monitoreres tæt vedr. bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med bupropion, dosisreduktion af flecainid bør overvejes.
 • Der er øget risiko for arytmier ved samtidig brug af tricykliske antidepressiva, paroxetin og clozapin.
 • P-flecainid øges af antivirale midler (fx ritonavir) og samtidig brug bør undgås pga. øget risiko for ventrikulær arytmi.
 • Flecainid omsættes af CYP2D6, og der er teoretisk mulighed for påvirkning af andre substater og inhibitorer af CYP2D6. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Har effekt på både ventrikulære og supraventrikulære arytmier.
 • Funktionen af det autonome nervesystem påvirkes ikke.
 • Har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 200-1.000 mikrogram/l).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg  (Orifarm) 488374
100 stk. (blister)
404,75 16,19

Substitution

tabletter 50 mg
Flecainid "2care4" (Parallelimport), Flecainid, tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  50 mg  (Orifarm)

Præg:
FI, C
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

19.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 1. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...