Oxycodone Depot "Sandoz"

N02AA05
 
 

Semisyntetisk opioidagonist

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter.
Depottabletterne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg eller 80 mg oxycodonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 5-10 mg hver 12. time, stigende efter behov. Doseres ikke oftere end hver 12. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Nedsat nyrefunktion 

 • Dosis skal nedsættes.

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Forveksling af styrker. Der udleveres depottabletter 40 mg i stedet for depottabletter 5 mg. Bevidstløshed, kramper.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, Respirationsstop.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af p.o. opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling. Morphin er ikke-ækvipotent med buprenorphin. Det blev ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine, Sedation, Svimmelhed.
Hudkløe.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Mundtørhed.
Dyspnø, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Vasodilatation.
Angst, Depression, Eufori, Hallucinationer, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Urinretention.
Miosis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme, Respirationsdepression.
Agitation, Kramper, Tremor.
Allergiske reaktioner.
Erektil dysfunktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 370 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. For opioider generelt er der risiko for abstinenssymptomer som respirationsdepression, og anvendelse de sidste uger af graviditeten bør undgås. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket normalt er betryggende lavt. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. 

I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 20% (28/139) af de eksponerede børn. 4 børn rapporteredes at have uregelmæssig vejrtrækning. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 0,4 mg/kg/dag mod 0,2 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias). 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af oxycodon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Virker agonistisk på især μ-opioidreceptorerne, men også på қ- og δ-opioidreceptorerne. Virkningen svarer til morfins. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-87%.
 • Depottabletterne frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Steady state inden for 24 timer.
 • Metaboliseres i tarmen og leveren til hovedsageligt inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 4-6,5 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 5 mg, depottabletter 80 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 20 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 80 mg
Quinolingult (E104) : depottabletter 80 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 10 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 60 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 441023
30 stk. (blister)
65,55 32,78
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 102473
30 stk. (blister)
70,95 17,74
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 375044
50 stk. (blister)
212,50 31,87
(AP4) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 593722
100 stk. (blister)
253,70 19,03
(AP4) depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 515966
30 stk. (blister)
49,50 6,19
(AP4) depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 159031
50 stk. (blister)
323,25 24,24
(AP4) depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 155030
100 stk. (blister)
95,55 3,58
(AP4) depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 395761
30 stk. (blister)
Udgået 2017-09-25 00:00:00
(AP4) depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 064413
50 stk. (blister)
Udgået 2017-11-06 00:00:00
(AP4) depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 454388
100 stk. (blister)
143,55 2,69
(AP4) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 543919
30 stk. (blister)
580,90 24,20
(AP4) depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 070884
100 stk. (blister)
1.157,35 14,47
(AP4) depottabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 070793
50 stk. (blister)
1.033,90 19,39
(AP4) depottabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 051456
100 stk. (blister)
263,55 2,47

Substitution

depottabletter 5 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 5 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Reltebon Depot Actavis, Oxycodon, depottabletter 5 mg
 
depottabletter 10 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Oxycodonhydrochlorid "Acino" Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 10 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Reltebon Depot Actavis, Oxycodon, depottabletter 10 mg
 
depottabletter 20 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 20 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Reltebon Depot Actavis, Oxycodon, depottabletter 20 mg
 
depottabletter 40 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Oxycodonhydrochlorid "Acino" Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 40 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Reltebon Depot Actavis, Oxycodon, depottabletter 40 mg
 
depottabletter 60 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 60 mg
 
depottabletter 80 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Oxycodonhydrochl. "Lannacher Nordic Drugs, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Oxycodonhydrochlorid "Acino" Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 80 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
depottabletter 5 mg
 
 
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 40 mg
 
 
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 60 mg
 
 
 

Depottabletter  80 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 10 x 10
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...