Propranolol Retard "EuroPharma"

Udgået: 24.09.2018
C07AA05
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 80 mg eller 160 mg propranololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl., dosis kan øges til 160-320 mg 1 gang dgl.

 

Forebyggelse af angina pectoris 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl. evt. stigende til 160 mg 1 gang dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Voksne. 160 mg dgl. fordelt på flere doser, dosis kan evt. øges til 320 mg dgl.

 

Migræneprofylakse 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. oftest stigende med 1 uges intervaller til sædvanligvis 80-160 mg dgl. som éngangsdosis. Højst 240 mg dgl.
 • Børn > 7 år. 0,2 - 3 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 3-4 doser. Højst 240 mg dgl. (tabletter)
 • Børn < 7 år. Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring.

 

Benign essentiel tremor 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. oftest stigende med 1 uges intervaller til sædvanligvis 80 mg 2-3 gange dgl. Højst 240 mg dgl.

 

Tyrotoksikose 

 • Voksne. 10-40 mg 3-4 gange dgl. eventuelt 80-160 mg 1 gang dgl.

 

Portal hypertension og øsofagusvaricer 

 • Voksne. 80-160 mg dgl., højst 320 mg dgl.

 

Børn 

 • 0,2 - 3 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 3-4 doser, højst 240 mg dgl. (tabletter)

 

Bemærk: 

 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 • Ved behandling af fæokromocytom skal α-blokker gives før eller samtidig med β-blokker.
 • Depotkapslerne bør synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes. Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med lidt væske.
 • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Astma og kronisk obstruktiv lungelidelse 
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens 
 • Sinoatrialt blok 
 • AV-blok af 2. eller 3. grad 
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk 
 • Kardiogent shock 

Forsigtighedsregler

 • Signifikant nedsat lever- eller nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Ortostatisk hypotension
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Bradykardi, Dyspnø, Raynauds syndrom.
Muskelsvaghed.
Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme.
Hypertyroidisme, Hypoglykæmi.
Ataksi, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion.
Eksfoliativ dermatitis, Forværring af psoriasis.
Sjældne (0,01-0,1%) AV-blok, Ekg-forandringer, Forværring af hjerteinsufficiens, Hypotension, Kardiogent shock.
Depression, Kognitiv dysfunktion, Paræstesier, Svimmelhed, Synkope.
Impotens.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Forværret myasthenia gravis.
Alopeci, Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Fluoxetin og paroxetin reducerer omsætningen af propranolol på grund af hæmning af CYP2D6.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Ved samtidig indgift af theophyllin nedsættes den metaboliske omsætning af theophyllin, hvorved dettes plasmakoncentration og effekt øges, specielt ved langvarig dosering.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.100 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 5%. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Propranolol blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen på 20-30%. 

Farmakokinetik

 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over ca. 12 timer.
 • Absorptionen fra mave-tarmkanalen er ledsaget af stor og variabel førstepassage-metabolisme, som finder sted i leveren via CYP2D6.
 • Der er delvis effekt af metabolitterne.
 • Plasmahalveringstid for propranolol 3-6 timer.
 • Mindre end 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 80 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 510506
30 stk. (blister)
Udgået 24-09-2018
(B) hårde depotkapsler 160 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 105897
100 stk. (blister)
Udgået 24-09-2018
 
 

Revisionsdato

2018-10-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...