Clarithromycin "Actavis"

J01FA09
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clarithromycinfølsomme bakterier, fx:
  • øvre- og nedre luftvejsinfektioner
  • hud- og bindevævsinfektioner
  • infektioner med Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.
 • Eradikationsbehandling af Helicobacter pylori.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg clarithromycin (som citrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år  

 • 500 mg 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.
 • Ved alvorlige infektioner kan dosis fordobles.

 

Helicobacter pylori 

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR < 30 ml/min. Halv dosis.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

 • Behandlingens varighed bør ikke overskride 14 dage.
 • Depottabletterne:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Samtidig alvorlig leversvigt og nedsat nyrefunktion
 • Forlænget QT-interval
 • Hypokaliæmi
 • Samtidig behandling med:
  • atorvastatin
  • cabergolin
  • colchicin
  • lovastatin
  • pimozid
  • quetiapin
  • sekalealkaloider
  • simvastatin
  • sirolimus
  • tacrolimus
  • ticagrelor.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjerteinsufficiens, koronarsklerose eller kardielle ledningsforstyrrelser
 • Elektrolytforstyrrelser
 • Moderat nedsat nyrefunktion
 • Nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Glossitis, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Vasodilatation, Ændret lugtesans.
Hovedpine, Søvnløshed.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Kolestase.
Astma, Atrieflimren, Forlænget QT-interval, Hjertestop, Lungeemboli, Ventrikulær ekstrasystoli.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytose.
Artralgi.
Angst, Bevidsthedstab, Dyskinesier, Nervøsitet, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Cellulitis, Dermatitis, Eksem.
Anafylaktisk reaktion, Candidiasis, Hypersensitivitet, Infektioner.
Vaginitis.
Høretab, Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Pancreatitis.
Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke kendt Leverinsufficiens, Pseudomembranøs colitis.
Torsades de pointes-takykardi, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Blødning, Forhøjet INR, Forlænget prothrombintid.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Depersonalisering, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Kramper, Mani, Paræstesier, Psykose.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erysipelas, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.

Interaktioner

 • Clarithromycin er en potent hæmmer af CYP3A4 og øger derfor plasmakoncentrationen af en række lægemidler, fx loratadin. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Clarithromycin øger virkningen af pimozid med risiko for forlængelse af QT og hjertearytmier, herunder torsades de pointes. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Rhabdomyolyse og myopati samt og andre bivirkninger er beskrevet efter indgift af clarithromycin og simvastatin, lovastatin eller atorvastatin. Kombination er kontraindiceret.
 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af clarithromycin. Kombination er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge plasmakoncentrationen af cabergolin. Kombination er kontraindiceret.
 • Colchicin er substrat for både CYP3A og Pgp. Ved samtidig administration af clarithromycin og colchicin kan clarithromycins hæmning af Pgp og/eller CYP3A føre til øget eksponering af colchicin. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af ticagrelor forventes at øge den samlede eksponering for ticagrelor i væsentlig og dermed medføre øget risiko for blødninger. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Clarithromycin øger plasmakoncentrationen af sirolimus og tacrolimus samt påvirker nyrefunktionen, også ved dosisreduktion. Kombination bør undgås.
 • Forsigtighed ved kombination med verapamil pga. øget risiko for hjertebivirkninger.
 • Clarithromycin forlænger plasmahalveringstiden for methylprednisolon med 125% samt reducerer clearance med 65%.
 • Clarithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Clarithromycin hæmmer omsætningen af række lægemidler, fx ciclosporin, fluconazol, itraconazol, midazolam, theophyllin, triazolam og warfarin, hvilket kan give anledning til forhøjede plasmakoncentrationer af disse lægemidler; men hæmningen er ikke så udtalt som ved erythromycin.
 • Protrombintiden bør kontrolleres ved samtidig behandling med warfarin.
 • Ved samtidig behandling med clopidogrel bør dosis af clopidogrel øges pga. hæmmet aktivering af clopidogrel.
 • Ved samtidig brug af dabigatran eller rivaroxaban er der risiko for blødninger, især ved let til moderat nedsat nyrefunktion.
 • Zidovudin og clarithromycin bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval pga. CYP3A4-hæmning.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin er der øget risiko for neutropeni.
 • Clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger plasmakoncentrationen af digoxin.
 • Clarithromycin forstærker virkningen af fentanyl pga. CYP3A4-hæmning.
 • Carbamazepins omsætning hæmmes, hvilket øger plasmakoncentrationen af carbamazepin samt nedsætter koncentrationen af epoxymetabolitten. Den kliniske betydning heraf er uafklaret.
 • Samtidig behandling med fluoxetin kan medføre psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. To studier har vist en øget risiko for spontan abort efter eksponering i 1. trimester. Et nyt stort dansk populationsstudie fandt en frekvens på 10% blandt 1. trimester-eksponerede mod 8,3% blandt ikke-eksponerede. 

Referencer: 3728, 3727, 3729, 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus.
  • Virker på gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • På enkelte små gramnegative stave:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter jejuni
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi.
  • Virker desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Chlamydophila psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydophila pneumoniae.

Farmakokinetik

 • Clarithromycin er syrestabilt.
 • Efter oral indgift absorberes det relativt hurtigt.
 • Der er betydelig førstepassage-metabolisme.
 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Fordelingsvolumen 2,85-5,71 l/kg.
 • Der opnås vævskoncentrationer i lungevæv på op til 20 gange den samtidige plasmakoncentration.
 • Clarithromycin trænger ind i cellerne, men passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren til den aktive metabolit, 14-hydroxyclarithromycin.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer for clarithromycin og ca. 7 timer for den aktive metabolit.
 • 20-30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Hydroxyclarithromycin metaboliseres yderligere og udskilles med galden.
 • Clearance for clarithromycin nedsættes med stigende doser, formentlig som følge af mætningskinetik.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længerevarende tidsrum. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 549448
7 stk. (blister)
93,95 13,42

Substitution

depottabletter 500 mg
Klacid SR (Parallelimport), Clarithromycin, depottabletter 500 mg
Klacid Uno BGP Products, Clarithromycin, depottabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9 x 19,2
depottabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3727 Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study Drug Saf 2012 35(7) 589-98 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22702640


3728 Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E et al Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study PLoS One 2013 8(1) 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23301061


3729 Muanda FT, Sheehy O, Bérard A Use of antibiotics during pregnancy and risk of spontaneous abortion CMAJ 2017 189(17) 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28461374

 
 

Revisionsdato

2018-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...