Methotrexat "Orifarm"

L04AX03
 
 

Cytostatikum. Folinsyreantagonist.  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Ved reumatoid artritis og psoriasis skal dosis kun gives 1 gang om ugen. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

 • Bredt spektrum af maligne lidelser, især mammacancer, blærecancer, choriokarcinomer, hoved-halscancer, lymfomer og leukæmier
 • Reumatoid artritis, psoriasis og andre immuninflammatoriske sygdomme.

 

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg methotrexat (som dinatriumsalt). 

Doseringsforslag

Psoriasis og reumatoid artritis 

5-25(30) mg 1 gang ugentlig

 

Onkologisk behandling
Forskellige doseringsskemaer anvendes. I lavdosisområdet gives 10-40 mg/m2 legemsoverflade 1-2 gange ugentlig, i reglen kombineret med andre cytostatika.  

Behandlingen styres under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt af nyrefunktionen. 


Bemærk: 

 • Methotrexat kan kombineres med 1 mg folsyre dgl. eller 5-10 mg pr. uge, undtagen på methotrexatdagen. Derved nedsættes risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.
 • Ved nedsat nyrefunktion (GFR 20-50 ml/min.) skal dosis reduceres med 50%.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 20 ml/min.)
 • Alkoholmisbrug
 • Alvorlige akutte og kroniske infektioner
 • Immundefekter og alvorligt nedsat knoglemarvsfunktion, anæmi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni, som ikke skyldes ledsygdommen.

Forsigtighedsregler

 • Før behandling og i starten af behandlingen hver 14. dag, senere hver 6.-8. uge (eller før ved dosisøgning), tages hæmoglobin, leukocyt- og differentialtælling, trombocyttal, serum-transaminaser og serum-albumin.
 • Før behandlingsstart foretages endvidere røntgen af thorax og hos risikopatienter tillige hepatitis B- og C-serologi.
 • Insulinafhængig diabetes mellitus
 • Overvægt
 • Kroniske lungelidelser
 • Alder > 70 år
 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Fejlordination/ for høj daglig dosis. Overdosering medfører svær immunsuppression.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltdosering. Samtidig indgift af inj. væske og tabletter. Orale ulcera.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dagsdosis og ugedosis, så der overdoseres. Overdosering medfører svær immunsuppression. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Visuel forveksling af methotrexat og folinsyre, så methotrexat overdoseres. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. 

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Feber, Kulderystelser, Træthed.
Diarré, Orale ulcera, Stomatitis.
Anæmi, Blødning, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hovedpine, Paræstesier.
Mucositis.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Biliær cirrose, Gastro-intestinal blødning, Leverfibrose, Pancreatitis.
Interstitiel pneumonitis, Lungeødem, Pleuraekssudat, Vasculitis.
Lymfom, Pancytopeni.
Artralgi, Osteoporose.
Depression, Hemiparese, Konfusion, Kramper, Leukoencefalopati, Parese, Svimmelhed, Talebesvær.
Alopeci, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Nyresvigt, Oligospermi.
Sjældne (0,01-0,1%) Sekundær malignitet.
Hepatitis.
Dyspnø, Hypotension, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Tromboemboli.
Diabetes mellitus, Elektrolytforstyrrelser.
Atypisk stressfraktur.
Dysartri, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Nedsat muskeltonus.
Dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Sepsis.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Pludselig død, Tumorlysesyndrom.
Hæmatemese.
Pericarditis, Perikardieansamling.
Aplastisk anæmi.
Hæmaturi.
Forbigående blindhed, Tinnitus.
Ikke kendt Pulmonal blødning.
Neurotoksicitet.

Interaktioner

 • Koncentrationen af methotrexat kan øges ved samtidig indgift omeprazol, phenylbutazon, probenecid, salicylsyrederivater, tiaprofensyre og trimethoprim.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges hos patienter i samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske midler, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.

Graviditet

Må ikke anvendes.
 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder herefter. 

Referencer: 2304, 2302

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Methotrexat virker blokerende på cellens metabolisme på flere områder. Stoffet bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (folininsyre), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarmkanal. 

Farmakokinetik

 • I dosisintervallet 5-25 mg ugentlig absorberes methotrexat hurtigt med en biotilgængelighed på ca. 70%. Ved højere doser er biotilgængeligheden mindre. Der er dog stor interindividuel variation.
 • Methotrexat diffunderer let ud i vævene, således at de højeste koncentrationer opnås i lever og nyrer.
 • Methotrexat bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen fra organismen kan herved forsinkes betydeligt.
 • Plasmahalveringstid i eliminationsfasen 3-10 timer.
 • 80-90% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 5-20% udskilles med galden, og enterohepatisk cirkulation forekommer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 2,5 mg  (Orifarm) 100631
100 stk. (blister)
62,65 0,63

Substitution

tabletter 2,5 mg
Emthexate TEVA, Methotrexat, tabletter 2,5 mg
Methotrexat "2care4" (Parallelimport), Methotrexat, tabletter 2,5 mg
Methotrexat "Sandoz" Sandoz, Methotrexat, tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  2,5 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2,5 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Referencer

2302 Weber-Schoendorfer C, Hoeltzenbein M, Wacker E et al No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study Rheumatology 2014 53(4) 757-63 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24369411


2304 Østensen M, Förger F How safe are anti-rheumatic drugs during pregnancy? Curr Opin Pharmacol 2013 13(3) 470-5 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522967

 
 

Revisionsdato

2018-04-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...