Tegretol®

Tegretol Retard
N03AF01
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg (delekærv) eller 200 mg (delekærv) carbamazepin.
Tegretol® Retard, depottabletter. 1 depottablet 200 mg (delekærv) eller 400 mg (delekærv) carbamazepin.
Oral suspension. 1 ml indeholder 20 mg carbamazepin. 

Doseringsforslag

Epilepsi og diabetes insipidus 

 • Voksne og børn > 15 år. Initialt 100 mg 2 gange dgl. Øges med 100 mg hver 2. dag til vedligeholdelsesdosis 300 mg 2 gang dgl. Yderligere stigning til 800-1.200 mg dgl kan være nødvendig.
 • Børn 6-15år. Initialt 100 mg 2 gange dgl. stigende med ugentlige intervaller på 100 mg til højst 1.000 mg dgl.
 • Børn < 6 år. Initialt 10 mg/kg legemsvægt stigende til 20 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 doser. Højere doser kan være påkrævet.


Trigeminusneuralgi 

 • Voksne. Initialt 100 mg 2 gange dgl., som øges med op til 100 mg hver 12. time indtil smertefrihed, sædvanligvis 300-600 mg 2 gange dgl. Dosis nedsættes med intervaller på 3 mdr. gradvis indtil laveste dosis, der kan holde patienten smertefri.
 • Ældre. Initialt 100 mg 2 gange dgl.

 

Abstinenssymptomer 

 • Voksne. Sædvanligvis 200-400 mg 3 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Depottabletter med delekærv kan deles.
 • Depottabletterne synkes hele eller halve.

Kontraindikationer

 • AV-blok
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage inden behandlingen påbegyndes
 • Samtidig behandling med voriconazol
 • Akut intermitterende porfyri
 • Knoglemarvsdepression
 • Overfølsomhed over for carboxamidderivater (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin, rufinamid).

Forsigtighedsregler

 • Ved leverfunktionsnedsættelse som regel lavere dosering
 • Behandling med carbamazepin er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Carbamazepin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Leukopeni.
Ataksi, Somnolens, Svimmelhed.
Allergisk dermatitis, Urticaria.
Menstruationsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Vægtøgning.
Forhøjede leverenzymer, Mundtørhed.
Ødemer.
Eosinofili, Trombocytopeni.
Hyponatriæmi.
Hovedpine, Kognitiv dysfunktion.
Akkommodationsbesvær, Dobbeltsyn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyskinesier.
Eksfoliativ dermatitis.
Nystagmus.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Kolestase.
Kardielle ledningsforstyrrelser.
Agranulocytose.
Artralgi.
Aseptisk meningitis, Psykose.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Meget sjældne (< 0,01%) Aplastisk anæmi.
Porfyri.
Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Interstitiel nefritis, Urinretention.

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere, fx isocarboxazid, kan medføre alvorlige bivirkninger, mindst 14 dages interval anbefales mellem dosering af disse farmaka.
 • Carbamazepin kan nedsætte AUC for bupropion 10 gange gennem induktion af bupropions omsætning i CYP3A4. Kombinationen bør undgås.
 • Carbamazepin kan nedsætte plasmakoncentrationen af voriconazol gennem CYP3A4-induktion med risiko for behandlingssvigt. Samtidig anvendelse skal undgås.
 • Carbamazepin er en potent induktor af CYP3A4 og nedsætter plasmakoncentrationen af lægemidler, som hovedsageligt metaboliseres af dette enzym, fx ciclosporin, felodipin, quetiapin, tiagabin, warfarin, ziprasidon og hormonale kontraceptiva. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • CYP3A4-inhibitorer, fx clarithromycin, erythromycin, fluoxetin, isoniazid, diltiazem og verapamil hæmmer carbamazepins metabolisering. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • CYP3A4-induktorer, fx phenobarbital, øger eliminationen af carbamazepin.
 • Carbamazepin kan nedsætte plasmakoncentrationen af paliperidon gennem øget renal clearance.
 • Ved tillæg af lamotrigin set CNS-påvirkning med bl.a. svimmelhed, ataksi og dobbeltsyn. Dette skyldes en farmakodynamisk interaktion, og symptomerne svinder sædvanligvis ved dosisreduktion af carbamazepin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For carbamazepin i monoterapi er der ca. 1.500 1. trimester-eksponerede ved doser ≤ 1.000 mg. Hyppigheden af uønsket fosterpåvirkning varierer noget i de forskellige opgørelser. Den største serie på ca. 800 eksponerede fandt ingen overhyppighed, mens der i andre mindre opgørelser er rapporteret en hyppighed af medfødte misdannelser på op til 6%.
Carbamazepin er forbundet med en risiko for medfødte neuralrørsdefekter på ca. 1%. Ved anvendelse bør der gives folsyre 5 mg dgl. under hele graviditeten og vitamin K 10 mg dgl. den sidste måned af graviditeten.
Se endvidere Epilepsi hos voksne

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal benytte sikker antikonception under behandlingen og indtil 2 uger efter ophør med behandling, se dog "Interaktioner" ang. hormonale kontraceptiva. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Plasmakoncentrationen hos barnet er, i de tilfælde hvor den kan detekteres, meget lav. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Se Carbamazepin

Farmakodynamik

Carbamazepin forlænger refraktærperioden for de spændingsafhængige natriumkanaler. 

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt med en absorptionsfraktion på 75-85% med stor intra- og interindividuel variabilitet.
 • Depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over ca. 6 timer.
 • Maksimal plasmakoncentration efter enkeltindgift nås efter 4-5 timer (tabletter) hhv. ca. 12 timer (depottabletter).
 • Cerebrospinalvæskens koncentration er ca. 20% af plasmakoncentrationen.
 • Plasmahalveringstid 30-40 timer, falder ved fortsat dosering til 10-20 timer (autoinduktion).
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 20-50 mikromol/l.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 200 mg, depottabletter 400 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 200 mg, depottabletter 400 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral suspension 20 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral suspension 20 mg/ml
Sorbinsyre  (E200) : oral suspension 20 mg/ml
Smag:
Karamel : oral suspension 20 mg/ml
Andre:
Macrogoler : depottabletter 200 mg, depottabletter 400 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 119198
100 stk.
76,10 7,61
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 157863
100 stk. (blister)
126,30 6,32
(B) tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 525185
100 stk. (blister)
125,00 6,25
(B) depottabletter 200 mg 168740
200 stk.
280,00 7,00
(B) depottabletter 200 mg  (Orifarm) 482735
200 stk. (blister)
257,00 6,43
(B) depottabletter 400 mg 168971
200 stk.
503,35 6,29
(B) oral suspension 20 mg/ml 414789
300 ml
104,75 17,46

Substitution

tabletter 200 mg
Karbamazepin "DAK" Takeda Pharma, Carbamazepin, tabletter 200 mg
 
depottabletter 200 mg
Carbamazepin "2care4" (Parallelimport), Carbamazepin, depottabletter 200 mg
Carbamazepin "Paranova" (Parallelimport), Carbamazepin, depottabletter 200 mg
Tegretal Retard (Parallelimport), Carbamazepin, depottabletter 200 mg
Trimonil Retard Desitin, Carbamazepin, depottabletter 200 mg
 
depottabletter 400 mg
Carbamazepin "Paranova" (Parallelimport), Carbamazepin, depottabletter 400 mg
Tegretal Retard (Parallelimport), Carbamazepin, depottabletter 400 mg
Trimonil Retard Desitin, Carbamazepin, depottabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  100 mg

Præg:
GEIGY, B W
Kærv: Delekærv
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 100 mg
 
 
 

Tabletter  200 mg

Præg:
G K, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
tabletter 200 mg
 
 
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
H C, C G
Kærv: Delekærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 5,8 x 12,4
depottabletter 200 mg
 
 
 

Depottabletter  400 mg

Præg:
ENE, CG
Kærv: Delekærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6,7 x 16,9
depottabletter 400 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...