Perjeta

L01XC13
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

  • HER-2-positiv metastatisk eller lokalt recidiverende, ikke-resercerbar mammacancer i kombination med trastuzumab og docetaxel til patienter, som ikke tidligere har været i anti-HER-2-behandling eller kemoterapi for deres metastatiske sygdom. 
  • Neoadjuverende behandling af brystkræft i kombination med trastuzumab og kemoterapi af HER-2-positiv lokalt avanceret eller inflammatorisk  mammacancer i tidligt stadie md høj risiko for tilbagefald.

  

Pertuzumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 420 mg pertuzumab. 

Doseringsforslag

Voksne. Initial støddosis 840 mg som i.v. infusion over 60 min. efterfulgt af 420 mg over 30-60 min. hver 3. uge. 

  

Metastatisk mammacancer 

Kombinationsbehandling: Pertuzumab og trastuzumab administreres sekventielt og kan gives i vilkårlig rækkefølge efterfulgt af docetaxel. Se i øvrigt speciallitteratur. 

  

Neoadjuverende behandling 

Kombinationsbehandlingen gives i 3-6 serier. Efter operation behandles med adjuverende trastuzumab for at gennemføre 1 års behandling.  

Docetaxel må ikke optrappes, når det anvendes i kombination med carboplatin, trastuzumab og pertuzumab. 

  

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

Forsigtighedsregler

Behandlingen bør afbrydes i mindst 3 uger ved: 

  • Symptomer på kongestiv hjerteinsufficiens og bør seponeres helt ved bekræftet kongestiv hjerteinsufficiens
  • Fald i venstre ventrikels ejektionsfraktion (LVEF) til < 40% eller til 40-45% i forbindelse med fald på ≥ 10 %-point i forhold til værdien før behandlingsstart. Hvis LVEF ikke er forbedret efter ca. 3 uger, bør seponering kraftigt overvejes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Infusionsrelaterede reaktioner, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter, Temperaturstigning, Træthed.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Hoste, Rhinitis, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Perifer neuropati, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt, Mucositis, Negleforandringer.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Cytokinfrigivelsessyndrom, Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser.
Dyspnø, Pleuraekssudat, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Svimmelhed.
Hudkløe, Tør hud.
Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Interstitiel lungesygdom.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælken. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Pertuzumab er rettet mod den ekstracellulære del af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (HER-2). Overekspression af HER-2 ses hos 20-30% af patienter med mammacancer. Binding af pertuzumab til HER-2 hæmmer tumorcelleproliferation og inducerer antistof-afhængig cellemedieret cytotoksicitet.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 18 døgn.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,0 

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

  • Støddosis: Indholdet af 2 hætteglas fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Vedligeholdelsesdosis: Indholdet af 1 hætteglas fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

  

Forligelighed ved infusion 
Må ikke blandes med glucoseopløsninger. 

  

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur (højst 30°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 420 mg 574423
1 stk.
26.681,35
 
 

Revisionsdato

2018-05-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...