Gå til toppen af siden...
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Dacogen

Decitabin

ATC-kode

L01BC08

Cytostatikum. Antimetabolit. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg decitabin. 

Anvendelsesområder

  • Nydiagnosticeret de novo eller sekundær akut myeloid leukæmi (AML) hos voksne > 65 år, hvor standard-induktionskemoterapi ikke er mulig.

Decitabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Doseringsforslag

Voksne > 65 år. 20 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 1 time. Dosis gentages dgl. 5 dage i træk. Denne cyklus gentages hver 4. uge afhængigt af klinisk respons og hæmatologisk toksicitet.  

Det anbefales at behandle i mindst 4 cykler, men behandlingen kan fortsætte, så længe der er respons eller fravær af åbenlys progression. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: 

Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis
 

Forsigtighedsregler

  • AML-patienters myelosuppression og dens følger kan forstærkes af decitabin-behandling.
  • Anvendelse ved nedsat nyre- eller leverfunktion eller klinisk ustabil hjertesygdom er ikke klarlagt.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Sundhedsstyrelsen, se » Sundhedsstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (over 10%)
Temperaturstigning.
Kvalme, opkastning, diarré.
Pneumoni, epistaxis.
Febril neutropeni, leukopeni, anæmi, trombocytopæni.
Hovedpine.
Andre infektioner.
Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10%)
Stomatitis.
Sinuitis, septisk shock.
Sepsis, allergiske reaktioner, anafylaktisk reaktion.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Pancytopeni.
Akut febril neutrofil dermatose (Sweets syndrom).
Ukendt frekvens
Enterocolitis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. » Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se » antineoplastiske lægemidler

Både mænd og kvinder bør anvende sikker antikonception under behandlingen. Mænd bør anvende sikker antikonception i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. Den tilsvarende periode for kvinder kendes ikke. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Decitabin er en cytidin-deoxynucleosid-analog, som selektivt hæmmer DNA-methyltransferase ved lave doser. Det kan medføre hypomethylering af promotor-gener, hvilket kan reaktivere tumorsuppressor-gener samt inducere differentiering af celler og evt. programmeret celledød. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstiden er udregnet til cirka 1 time. In vitro data tyder på, at P450-enzymsystemet ikke er involveret i metabolismen af decitabin, og derfor forventes ikke CYP-medierede interaktioner. Metabolitterne menes ikke at være farmakologisk aktive. Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning:  6,7-7,3. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se endvidere » Antineoplastiske midler.  

  

Tilberedning 

Indholdet af et hætteglas opløses i 10 ml sterilt vand til en koncentration på ca. 5 mg/ml. Inden for 15 minutter skal koncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske eller Ringer-Lactat til en endelig koncentration på 01-1,0 mg/ml. Såfremt infusionen ikke skal gives i løbet af 2 timer, skal koncentratet fortyndes med nedkølet infusionsvæske (2-8°C). 

  

Forligelighed ved infusion
Må ikke tilsættes andre infusionsvæsker eller andre farmaka.  

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 2 timer ved stuetemperatur (20-25°C). 

Nedkølet infusionsvæske er holdbar i 7 timer i køleskab (2-8°C) og derefter 2 timer ved stuetemperatur (20-25°C). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Kaliumdihydrogenphosphat

Firma

» Janssen

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(BEGR) pulv. t. konc. t. inf.væ., opl. 50 mg 146466
1 stk.
13.574,50

Revisionsdato

2015-02-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. marts 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.