Latox

N01AX63
 
 

Inhalationsgas til anæstesi og analgesi (medicinsk lattergas og oxygen). 

Anvendelsesområder

Analgesi ved milde smerter i situationer, hvor hurtig indsætning og afslutning af effekt er ønskelig. 

Dispenseringsform

Medicinsk gas, komprimeret indeholder 50% dinitrogenoxid (N2O, lattergas) og 50% oxygen. 

Doseringsforslag

Inhaleres normalt via ansigtsmaske. De smertelindrende, sederende og kognitive virkninger er dosisafhængige og beskedne ved denne koncentration (50% N20/50% O2). 

 

Bemærk: 

 • Risikoen for overdosering reduceres, hvis patienten selv kan holde masken. I modsat fald gives midlet med konstant flow under nøjere observation.
 • Anvendes i stigende omfang til børn, omend den kliniske evidens herfor er beskeden.

Kontraindikationer

Luftembolier og luftfyldte rum kan ekspandere ved inhalation af dinitrogenoxid. Brug af dinitrogenoxid er derfor kontraindiceret: 

 • Ved tegn på pneumothorax, pneumopericardium, svært emfysem, luftembolier eller kranietraume.
 • Ved kæbe/ansigtsskader.
 • Efter dykning (risiko for dykkersyge).
 • Efter behandling med hjerte-lunge-maskine eller efter bypass-operation.
 • Svær gastro-intestinal udvidelse.
 • Nylig udført intraokulær injektion af gas (indtil fuldstændig absorption af pågældende gas eller indenfor 3 måneder).
 • Efter luftencephalografi.
 • Under operationer i mellemøret, det indre øre eller bihulerne.
 • Ved injektion af luft i epiduralrummet.

 

Andre kontraindikationer: 

 • Hjerteinsufficiens.
 • Ubehandlet B12-vitamin- eller folsyremangel.
 • Tegn på øget intrakranielt tryk.
 • Bevidsthedssvækkelse.
 • Ansigtsskader, der vanskeliggør brug af ansigtsmaske.

Forsigtighedsregler

 • Lokalet skal være tilstrækkeligt ventileret.
 • Udstyr til genoplivning bør være ved hånden.
 • Øget risiko for sedation og refleksdepression ved behandling med konstant gasflow.
 • Efterfølgende risiko for hypoksi kan undgås ved tilførelse af oxygen.
 • Dinitrogenoxid inaktiverer vitamin B12. Hæmatologisk monitorering anbefales ved løbende administration i over 6 timer.
 • Forsigtighed ved risiko for B12- eller folsyremangel, hvor substitutionsbehandling evt. kan overvejes.
 • Risiko for bivirkninger fra ørerne (fx øresmerter, brud på trommehinden) ved blokering af det eustakiske rør.
 • Det intrakranielle tryk bør overvåges hos patienter med risiko for forhøjet intrakranielt tryk.
 • Effekten aftager hurtigt efter endt administration, men kørsel og maskinbetjening skal undgås, indtil det er sikret, at patienten er upåvirket.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Opkastning.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Angst, Eufori, Hallucinationer, Paræstesier, Sedation  (udtalt).
 • Megaloblastisk anæmi og leukopeni er forekommet ved ugelang behandling.
 • Polyneuropati og myelopati er set ved kraftig og hyppig eksponering for dinitrogenoxid.

Interaktioner

Kombination med CNS-deprimerende midler kan øge risikoen for sedation og kardiorespiratorisk depression. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2% af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering.  

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning. 

 

Dyrestudier har vist, at GABA-receptoragonister (isofluran, sevofluran, desfluran og propofol), og NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester. FDA har udsendt en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Referencer: 1597, 4324, 4326, 4325, 4323

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Må ikke anvendes under selve amningen, men kan ellers anvendes i ammeperioden. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Karantæneperioden afhænger af den tilgrundliggende lidelse og kirurgisk indgreb herfor. 

Farmakodynamik

Dinitrogenoxids nærmere virkningsmekanisme er ikke fuldt belyst. Hæmmer bl.a. NMDA-receptorer i hjernen og fremmer stimuleringen af parasympatiske GABA-receptorer. 

Farmakokinetik

Dinitrogenoxid metaboliseres ikke. Elimineres via udåndingen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bør ikke opbevares ved temperaturer under -5°C, da gasblandingen i så fald kan skille. 

Ved for kold opbevaring skal cylinderne opbevares vandret ved over 10°C i mindst 48 timer før anvendelse. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(GH) medicinsk gas, komprimeret 50 %+50 % 170892
5 l
ikke fast pris

Referencer

1597 Mazze RI, Källén B Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases Am J Obstet Gynecol 1989 161(5) 1178-85 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2589435


4323 Heesen M, Klimek M Nonobstetric anesthesia during pregnancy Curr Opin Anaesthesiol 2016 29(3) 297-303 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466


4324 Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention Am J Surg 2005 190(3) 467-73 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538


4325 Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery Am J Obstet Gynecol 2018 218(1) 98-102 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583


4326 Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy Obstet Gynecol 2017 129(4) 777-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816

 
 

Revisionsdato

2019-02-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...