Losartan "Jubilant"

Udgået: 28.01.2019
C09CA01
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Hjerteinsufficiens når ACE-hæmmere ikke er tålt.
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion og/eller kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg (delekærv) losartan (som kaliumsalt). 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne
  • 50-100 mg 1 gang dgl.
 • Børn 6-18 år
  • Legemsvægt 20-50 kg: 25 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 50 mg 1 gang dgl.
  • Legemsvægt > 50 kg: 50 mg 1 gang dgl. Dosis kan evt. øges til 100 mg 1 gang dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Voksne
  • Initialt 12,5 mg 1 gang dgl.
  • Stigende med ugentlige intervaller til maksimal vedligeholdelsesdosis på 150 mg dgl.

 

Forebyggelse af nefropati og kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 

 • Voksne
  • Sædvanligvis initialt 50 mg 1 gang dgl.
  • Dosis kan øges til 100 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Der er ingen anbefaling vedr. dosering til børn 6 mdr. - 6 år. Foreliggende data kan ses i Produktresume.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret til børn pga. manglende data. 

 • GFR 0-90 ml/min.

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør evt. nedsættes.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem ved behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Anæmi.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Svimmelhed.
Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Angina pectoris, Dyspnø, Ødemer.
Somnolens.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Atrieflimren, Cerebrovaskulære tilfælde.
Paræstesier, Synkope.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Pancreatitis.
Vasculitis.
Trombocytopeni.
Hyponatriæmi.
Artralgi, Rhabdomyolyse.
Depression, Migræne.
Fotosensibilitet.
Impotens.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Rifampicin (og formodentlig også rifabutin) nedsætter AUC for losartan. Dosisjustering kan være nødvendigt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere

Se endvidere Hypertension hos gravide

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1-receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning efter 5-6 timer. Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 33%. 
 • Maksimal plasmakoncentration af losartan og den aktive metabolit nås efter henholdsvis ca. 1 time og 3-4 timer. 
 • Ca. 14% af en indgiven dosis metaboliseres i leveren via CYP2C9 til den aktive metabolit. 
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer for losartan og 6-9 timer for den aktive metabolit. 
 • 3-8% udskilles gennem nyrerne i form af losartan eller aktiv metabolit. 
 • Maksimal virkning indtræder efter 5-6 timer. 
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg 456076
28 stk. (blister)
Udgået 28-01-2019
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg 373411
98 stk. (blister)
Udgået 28-01-2019

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Ancozan Sandoz, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Cozaar MSD, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Klomentan Amneal, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Losarstad STADA Nordic, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Losartan "Medical Valley" Medical Valley, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Losartankalium "Krka" KRKA, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Losartankalium "TEVA" TEVA, Losartan, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
J, 50
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 10,4
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...