Clopidogrel "Teva"

B01AC04
 
 

Trombocytfunktionshæmmende middel. 

Anvendelsesområder

Voksne 

Sekundær forebyggelse af aterosklerotiske komplikationer hos patienter med en anamnestisk, symptomatisk aterosklerotisk sygdom defineret ved: 

 • Slagtilfælde (fra 7 dage op til 6 måneder)
 • MI (fra få dage op til 35 dage) eller
 • Etableret perifer arteriel lidelse.

 

I kombination med ASA til patienter med: 

 • ST-elevationsmyokardieinfarkt (STEMI)
 • Non ST-elevationsmyokardieinfarkt (non-STEMI)
 • Ustabil angina pectoris (UAP)
 • Patienter, som har fået indsat stent i koronararterie, i op til 1 år.

 

Forebyggelse af aterotrombotiske og tromboemboliske hændelser i kombination med ASA til patienter med: 

 • Atrieflimren, som har mindst én risikofaktor for vaskulære hændelser
 • lav blødningsrisiko
 • og hvor VKA-behandling ikke er en mulighed.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat). 

Doseringsforslag

Voksne og ældre < 75 år 

 • Bolus 300-600 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis 75 mg 1 gang dgl. evt. i komb. med ASA (75-100 mg dgl).
 • Atrieflimren: ingen bolus.

 

Ældre > 75 år 

 • Ingen bolus.
 • 75 mg 1 gang dgl. evt. i komb. med ASA (75-100 mg dgl.).

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Bør ikke anvendes til børn pga. manglende data.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Aktiv patologisk blødning.

Forsigtighedsregler

 • Begrænset erfaring vedr. nedsat nyrefunktion.
 • Forsigtighed ved risiko for tiltagende blødninger pga. traume, kirurgi eller andre patologiske tilstande. Patienterne skal kontrolleres omhyggeligt for tegn på blødninger, herunder okkulte blødninger, især i behandlingens første uger og/eller efter invasive hjerteindgreb eller -kirurgi.
 • Clopidogrel øger kapillærblødningstiden og bør anvendes med forsigtighed ved læsioner, der indebærer øget blødningstendens (specielt gastro-intestinalt og intraokulært).
 • Indtagelse bør seponeres 5 (-7) dage før planlagt større operation.
 • Der er indberettet tilfælde af erhvervet hæmofili. I tilfælde af bekræftet isoleret forlængelse af APTT med eller uden blødning bør erhvervet hæmofili overvejes.
 • Forsigtighed ved allergi over for et andet thienopyridin, fx prasugrel, da der er rapporteret tilfælde af krydsallergi.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Forlænget indlæggelse. Blødning fra svælg og mave-tarm.
Ordinationsfejl Manglende ordination af anden AK-behandling under clopidogrel-pause hos patienter i høj tromboserisiko. Akut indlæggelse til behandling af stent-trombose. Apopleksi.
Ordinationsfejl Manglende pausering inden operation. Indtagelse bør seponeres 5 (-7) dage før planlagt større operation. Dette var ikke overholdt og pausering skete kun 1 dag inden operationen. Risiko for alvorlig blødning. Blodtransfusion gives.
Ordinationsfejl Manglende reordination efter pausering af clopidogrel forud for operation. Apopleksi.
Ordinationsfejl Manglende reordination/-administration/monitorering efter behandlingspause med trombocythæmmer. Trombe med lammelser.
Ordinationsfejl Overset bivirkning. Behandling fortsættes trods kraftig blødning fra tarm. Indlæggelse.
Ordinationsfejl Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Indlæggelse. Gastrointestinal blødning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Blodtransfusion på grund af ukontrolleret blødning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning.
Blødningstendens, Hæmatom.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Cerebral hæmoragi.
Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Paræstesier, Svimmelhed.
Purpura.
Okulær blødning.
Sjældne (0,01-0,1%) Neutropeni.
Gynækomasti.
Meget sjældne (< 0,01%) Colitis  - inkl. ulcerosa og lymfocytisk colitis, Fulminant leversvigt, Gastro-intestinal blødning  med dødelig udgang, Hepatitis, Leverpåvirkning, Pancreatitis, Stomatitis.
Bronkospasme, Eosinofil pneumoni, Hypotension, Interstitiel pneumonitis, Pulmonal blødning, Vasculitis.
Anæmi, Aplastisk anæmi, Erhvervet hæmofili, Trombocytopenisk purpura  (TTP).
Artralgi, Muskelblødning.
Hallucinationer, Konfusion.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Eksem, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner  - herunder anafylaktisk reaktion, krydsallergi og DRESS, Angioødem, Serumsygdomslignende reaktioner.
Glomerulonefritis.
Ikke kendt Allergisk angina, Allergisk myokardieinfarkt.

Kombinationsbehandling med acetylsalicylsyre indebærer en risiko for større blødning i størrelsesorden 3% pr. år, mens blødningsrisikoen ved kombination med AK-behandling og acetylsalicylsyre skønnes at være 8-10% pr. år. 

Interaktioner

 • Samtidig administration af clopidogrel og orale antikoagulantia kan ikke anbefales, da det kan øge blødningstendensen.
 • Øget opmærksomhed på forekomsten af gastro-intestinale blødninger ved samtidig behandling med SSRI, NSAID og ASA.
 • CYP2B6, CYP2C19 og CYP3A4 medvirker til aktivering af clopidogrel.
 • Omeprazol og rabeprazol kan muligvis reducere effekten af clopidogrel, formentlig pga. reduceret omdannelse af clopidogrel til den aktive metabolit i leveren. Blandt protonpumpehæmmere bør anvendes lanzoprazol eller pantoprazol.
 • Clopidogrel hæmmer omdannelsen af bupropion til den aktive metabolit med ca. 60%, formentlig via hæmning af CYP2B6.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, som primært elimineres ved CYP2C8-metabolisme, fx repaglinid og paclitaxel.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice frarådes, da grapefrugt forringer bioaktiveringen og den antitrombotiske effekt af clopidogrel.
 • Aktivering af clopidogrel kan hæmmes af andre CYP2B6, CYP2C19 og CYP3A4-substrater og i nogen grad af inhibitorer, fx erythromycin.
 • Clopidogrels effekt kan forstærkes ved samtidig behandling med rifampicin, da rifampicin er en stærk CYP3A4 inducer.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt bindingen af adenosindifosfat (ADP) til dets trombocytreceptor P2Y12 og den efterfølgende ADP-medierede aktivering af GBIIb-IIIa-komplekset, hvorved trombocytaggregationen hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Clopidogrel er en prodrug, som omdannes i leveren via CYP2C19, CYP2B6 og CYP3A4 og i mindre grad af CYP1A1 og CYP1A2 til den aktive metabolit, som er et thiolderivat.
 • Hovedmetabolitten er et carboxylsyrederivat, som er inaktivt.
 • Den aktive metabolit bindes irreversibelt til blodpladerne.
 • Trombocythæmning opnås 3-4 timer efter oral indtagelse.
 • Plasmahalveringstid for hovedmetabolitten ca. 8 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 066056
100 stk. (blister)
112,25 1,12

Substitution

filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Accord" Accord, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Actavis" TEVA, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Amneal" Amneal Nordic, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Krka" KRKA, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Mylan" Mylan, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Stada" STADA Nordic, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Cloriocard Sandoz, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Grepid Orifarm Generics, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Plavix sanofi, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
93, 7314
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 13
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...