Octreotid "Sun"

H01CB02
 
 

Syntetisk, cyklisk octapeptid-analog til somatostatin. 

Anvendelsesområder

 • Akromegali, hvor anden behandling ikke har vist effekt eller ikke kan gennemføres samt som supplement til strålebehandling.
 • Symptomer forbundet med:

  • Funktionelle gastro-entero-pankreatiske endokrine tumorer (GEP-tumorer)
  • Carcinoide tumorer med kliniske manifestationer (carcinoid syndrom)
  • VIPom
  • Glucagonom
  • Gastrinom/Zollinger-Ellisons syndrom
  • Insulinom
  • GRFom.
 • Forebyggelse af komplikationer ved pancreaskirurgi.
 • Blødende gastro-øsofageale varicer hos cirrosepatienter.
 • Kan også benyttes ved refraktær hypoglykæmi udløst af quinin givet i forbindelse med behandling af P. falciparum-infektion. Se endvidere Quinin.

  

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i ampul. 1 ampul (1 ml) indeholder 0,05 mg (50 mikrogram) eller 0,1 mg (100 mikrogram) octreotid. 

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 hætteglas (5 ml) indeholder 1 mg (1.000 mikrogram) octreotid. 

Doseringsforslag

Akromegali 

 • Voksne. Initialt. 50-100 mikrogram s.c. 2-3 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis individuelt, sædvanligvis 200-300 mikrogram i døgnet.
  Døgndosis bør ikke overstige 1,5 mg.

  

GEP-tumorer 

 • Voksne. Individuelt, initialt sædvanligvis 50 mikrogram s.c. 1-2 gange dgl., stigende til 100-200 mikrogram 3 gange dgl.
  I specielle tilfælde kan en højere dosis være påkrævet.

  

Forebyggelse af komplikationer ved pancreaskirurgi 

 • 100 mikrogram s.c. 3 gange dgl. i 7 på hinanden følgende dage med start på operationsdagen mindst én time før laparotomi.

  

Blødende gastro-øsofageale varicer 

 • Voksne. 25 mikrogram/time i 48 timer som kontinuerlig i.v. infusion.
  Der er begrænset erfaring vedr. anvendelse til børn.

  

Bemærk: 

Dosisjustering kan være nødvendig ved nedsat leverfunktion. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved: 
  • Nedsat nyrefunktion
  • Nedsat leverfunktion
  • Påvisning af galdesten før eller under behandling.
 • Ultralydsundersøgelse af galdeblæren anbefales før langtidsbehandling og herefter med 6 til 12 måneders interval.
 • Tilstedeværelsen af galdesten hos patienter under behandling med octreotid er normalt asymptomatisk. Symptomatiske sten skal behandles på normal vis.
 • Leverfunktionen bør monitoreres under behandlingen.
 • Forsigtighed ved diabetes mellitus.
 • Thyroideafunktionen bør monitoreres hos patienter, der er i behandling med octreotid i længere tid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på indstiksstedet*.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Galdesten, Kvalme, Obstipation.
Hyperglykæmi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Meteorisme, Opkastning.
Bradykardi, Dyspnø.
Hypoglykæmi, Hypotyroidisme, Nedsat glucosetolerans.
Svimmelhed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dehydrering.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Arytmier.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

* Der er set noduli på indstiksstedet, der kan være palpable i over 6 mdr. Præparatskift kan evt. forsøges. 

Interaktioner

 • Octreotid hæmmer absorptionen af ciclosporin.
 • Samtidig indgift af octreotid og bromocriptin øger biotilgængeligheden af bromocriptin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt anbefales graviditet ikke under behandling, det anbefales at behandlingen pauseres ved konstateret graviditet. Behandling er en specialistopgave; der er teoretisk risiko for nedsat placentaperfusion og uterus-kontraktioner. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer frigivelse af: 

 • Væksthormon
 • Glucagon
 • Insulin
 • Serotonin
 • Vasoaktiv-intestinalpeptid (VIP)
 • Gastrin og andre gastro-intestinale peptider.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt efter subkutan injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 6 timer.
 • Metaboliseres i udstrakt grad, formentlig i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Injektionsvæske i ampuller 

 • Indgives ufortyndet som s.c. injektion.
 • Fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske før i.v. infusion.

  

Injektionsvæske i hætteglas 

Indgives ufortyndet som s.c. injektion. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 2 uger ved højst 25°C.
 • Efter åbning: Hætteglas kan opbevares i højst 2 uger i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 8 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenol : injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,05 mg/1 ml 154903
5 x 1 ml
207,80 582,07
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,1 mg/1 ml 538067
5 x 1 ml
356,85 499,79
(BEGR) injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml 594153
5 ml
695,60 4.864,34
 
 

Revisionsdato

2016-08-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. juni 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...