Stivarga

L01XE21
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Metastaserende colorektal cancer efter behandlingssvigt med fluoropyrimidin-baseret kemoterapi, anti-VEGF-behandling og anti-EGFR-behandling, eller hvor denne behandling ikke er egnet.
 • Inoperable eller metastaserende gastro-intestinale bindevævstumorer (GIST) efter behandlingssvigt eller intolerans over for tidligere behandling med imatinib og sunitinib.
 • Hepatocellulært karcinom efter tidligere behandling med sorafenib.

 

Regorafenib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg regorafenib. 

Doseringsforslag

Voksne. 160 mg 1 gang dgl. i 3 uger, efterfulgt af 1 uges pause. Denne 4-ugers behandlingscyklus gentages, så længe der er klinisk indikation herfor. 

  

Dosismodifikationer skal foretages i trin på 40 mg (én tablet). Den lavest anbefalede daglige dosis er 80 mg. Den maksimale daglige dosis er 160 mg. Dosisjustering foretages ud fra hudtoksicitet fordelt på 3 grader og levertoksicitet fordelt på 4 grader, se i øvrigt produktresumé. 

  

Bemærk: 

Dosis bør indtages på samme tidspunkt hver dag efter et let, fedtfattigt måltid. 

Forsigtighedsregler

 • Kan påvirke leverens funktion. Transaminaser og bilirubin skal følges nøje, og afhængig af grad af påvirkning anbefales dosisjustering/ophør med regorafenib (se produktresumé). Ikke undersøgt hos patienter med svær leverpåvirkning, og bør ikke anvendes hos disse patienter.
 • Kan medføre palmar-plantar erytrodysæstesi. Afhængig af grad af toksicitet anbefales dosisjustering/ophør med regorafenib (se produktresumé).
 • Medfører øget risiko for blødning. Patienter med andre tilstande, der øger blødningsrisiko, herunder behandling med antikoagulantia, bør kontrolleres nøje. I tilfælde af svær blødning bør ophør med regorafenib overvejes.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter, Træthed, Vægttab.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Dysfoni, Hypertension.
Anæmi, Blødning, Trombocytopeni.
Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Forhøjet INR, Leukopeni.
Dehydrering, Forhøjet serum-urat, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Muskelkramper.
Hovedpine, Perifer neuropati, Tremor.
Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Tør hud.
Proteinuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fistler, Gastro-intestinal perforation, Hepatotoksicitet, Pancreatitis.
Hypertensiv krise, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Erythema multiforme.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Hudkræft, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir og grapefrugtjuice kan øge AUC for regorafenib. Samtidig administration bør undgås.
 • Potente CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon nedsætter AUC for regorafenib. Samtidig administration bør undgås. Se endvidere Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • In vitro-data indikerer, at regorafenib og dets metabolitter hæmmer glucuronidering medieret af UGT1A1/A9, hvorfor samtidig administration af regorafenib kan øge systemisk eksponering af UGT1A1/A9-substrater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data for anvendelse under graviditet, men på baggrund af virkningsmekanismen og prækliniske studier skønnes regorafenib at have et humant teratogent potentiale. Se Antineoplastiske midler.  


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer flere proteinkinaser inkl. kinaser, der har betydning for tumors angiogenese (VEGFR1, -2, -3, TIE2), stromale mikromiljø (PDGFR, FGFR) og onkogenese (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Absorptionen øges ved indtagelse efter et fedtfattigt måltid.
 • Metaboliseres i leveren overvejende via CYP3A4 samt ved glucuronidering medieret af UGT1A9 til farmakologisk aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 20-30 timer for regorafenib og en af de aktive metabolitter, mens en anden aktiv metabolit har plasmahalveringstid 40-100 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 034688
84 stk. (Orifarm)
31.800,70
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 458149
84 stk.
31.012,40

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
BAYER, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 16
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...