Repaglinide "Krka"

A10BX02
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretionen. Carbamoylmethylbenzoesyrederivat

Anvendelsesområder

 • Monoterapi ved stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås kostregulering, motion og vægtreduktion. 
 • I kombination med metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg repaglinid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt.
 • Initialt 0,5 mg 15-30 min. før hvert hovedmåltid.
 • Efter 1-2 ugers behandling justeres dosis efter blodglucoserespons. 
 • Maksimal dosis er 4 mg 4 gange dgl. 
 • Hvis et måltid overspringes, tages ingen tablet.
 • Ved skift fra et andet oralt antidiabetikum er initialdosis 1 mg.

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. ældre > 75 år 
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonylurinstoffer 
 • Kendt overfølsomhed over for meglitinider
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i  Insulin.
 • Gemfibrozil, der øger den hypoglykæmiske effekt.

Forsigtighedsregler

Nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré.
Hypoglykæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Kardiovaskulær sygdom*.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Synsforstyrrelser.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2%.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.

 

* I et epidemiologisk studie var der øget frekvens af akut koronarsygdom i repaglinidgruppen, årsagssammenhængen blev dog ikke fastlagt. 

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • ACE-hæmmere kan forstærke den hypoglykæmiske virkning af repaglinid. Store doser hydrochlorthiazid kan hæmme repaglinids hypoglykæmiske virkning.
 • Ciclosporin øger plasmakoncentrationen af repaglinid.
 • Trimethoprim hæmmer repaglinids omsætning i CYP2C8.
 • Gemfibrozil og MAO-hæmmere øger den hypoglykæmiske effekt.
 • Samtidig brug af clopidogrel bør undgås. Eventuel samtidig brug skal foregå under tæt monitorering af blodglucose.
 • Repaglinid metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4. Teoretisk er der risiko for interaktioner med lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Repaglinid virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift ca. 65%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 time. 
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter, som udskilles med galden. 
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 4 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 1 mg, tabletter 2 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 0,5 mg 164800
90 stk. (blister)
154,95 13,77
(B) tabletter 1 mg 039168
90 stk. (blister)
103,45 4,60
(B) tabletter 2 mg 431948
90 stk. (blister)
137,30 3,05

Substitution

tabletter 0,5 mg
NovoNorm Novo Nordisk, Repaglinid, tabletter 0,5 mg
Repaglinide "Accord" Accord, Repaglinid, tabletter 0,5 mg
 
tabletter 1 mg
NovoNorm Novo Nordisk, Repaglinid, tabletter 1 mg
Repaglinide "Accord" Accord, Repaglinid, tabletter 1 mg
 
tabletter 2 mg
NovoNorm Novo Nordisk, Repaglinid, tabletter 2 mg
Repaglinide "Accord" Accord, Repaglinid, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Tabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul, Spættet
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Spættet
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...