Neulactil®

N05AC01
 
 
1. generations middeldosis-antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Phenthiazinderivat. Se endvidere tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, evt. psykomotorisk uro og excitation. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg (delekærv) eller 10 mg (delekærv) periciazin. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt.
Psykoser. 10-100 mg dgl. fordelt på flere doser.

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved: 
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Prostatahypertrofi
  • Fæokromocytom
  • Hypotyreose
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Stærkt nedsat nyrefunktion
  • Myasthenia gravis.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og der bør tages ekg løbende under behandlingen.
 • Hyperglykæmi er set, og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Kan provokere udvikling af snævervinklet glaukom, hvorfor der bør udspørges om symptomer på glaukom før behandling påbegyndes.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer. 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Ventrikelflimren, Ventrikulære arytmier.
Ikke kendt Pludselig og uforklarlig død.
Kolestase, Leverpåvirkning.
Forlænget QT-interval, Hjertestop, Ortostatisk hypotension, Torsades de pointes-takykardi, Tromboemboli.
Agranulocytose.
Hyperglykæmi, Nedsat glucosetolerans.
Angst, Apati, Ekstrapyramidale gener  (fx dystoni, parkinsonisme), Humørforstyrrelser, Nedsat krampetærskel.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Priapisme.

  

  

 • Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika herunder sulpirid.

Interaktioner

 • Generelt bør man undlade samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, der gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Periciazin kan hæmme metaboliseringen af tricyckliske antidepressiva.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Ved kombination med dopaminagonister (bromocriptin) er der set fald i prolaktinniveauet.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Til FDA har der for perioden 1969-2008 været indberettet ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer fra i alt 69 nyfødte, hvor mødrene har været i behandling med antipsykotika under tredje trimester af graviditeten. Der har været beskrevet agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser i varierende sværhedsgrad og varighed. 

I de fleste tilfælde var der mange andre faktorer (præmaturitet, obstetriske og perinatale komplikationer, andre lægemidler med kendt risiko for abstinenssymptomer) involveret, og kausaliteten er dårligt belyst. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Periciazin er et 1. generations middeldosis antipsykotikum med nogen sedativ og autonom effekt og risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-3 timer.
 • Plasmahalveringstiden kendes ikke.
 • Udskilles gennem nyre og lever.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 164430
100 stk. (blister)
132,80 26,56
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 164441
100 stk. (blister)
238,85 11,94

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg

Præg:
NEULACTIL
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
NEULACTIL 10
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...