Xigduo

A10BD15
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Kombination af metformin, som er et biguanid, og dapagliflozin, som er en selektiv SGLT-2-inhibitor

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre glucosesænkende midler, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin og disse midler sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • Når kombinationen dapagliflozin og metformin allerede anvendes som enkeltstoftabletter.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 5 mg dapagliflozin (som propandiol) og 850 mg metforminhydrochlorid
 • 5 mg dapagliflozin (som propandiol) og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Doseringsforslag

Dosis afhængig af individuel behandling. 

 

Ikke tilstrækkelig regulering med metformin i monoterapi eller i kombination med andre glucosesænkende midler 

 • Voksne
  • 5 mg/850 mg eller 5 mg/1.000 mg 2 gange dgl.
  • Samlet daglig dosis af metformin skal være uændret i forhold til tidligere.

 

Skift fra dapagliflozin og metformin som enkeltstoftabletter 

 • Voksne
  • Uændret dosis af både dapagliflozin og metformin.

 

Bemærk: 

 • For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Tidligere alvorlig hypersensitivitetsreaktion, herunder anafylaktisk reaktion og angioødem
 • Akut metabolisk acidose, fx diabetisk ketoacidose og lactacidose
 • Diabetisk prækoma
 • Diabetes mellitus type 1
 • Stærkt kronisk nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min. (pga. metformin). Dapagliflozin har ingen effekt ved GFR < 45 ml/min.
 • Nedsat leverfunktion
 • Tilstande med vævshypoxi (fx nyligt myokardieinfarkt, shock, hjerte- eller respirationssvigt) og større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i insulin
 • Akutte tilstande, der kan påvirke nyrefunktionen, fx dehydrering, alvorlig infektion eller shock
 • Akut alkoholforgiftning og alkoholisme.

Forsigtighedsregler

 • Diabetisk ketoacidose:
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
  • Behandling med dapagliflozin eller andre SGLT-2-inhibitorer bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • I kombination med insulin eller et β-cellestimulerende middel bør nedsat dosis af insulin henholdsvis β-cellestimulerende middel overvejes pga. forhøjet risiko for hypoglykæmi.
 • Metformin skal seponeres 48 timer før elektiv operation med universel eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året ved nedsat nyrefunktion.
 • Bør ikke anvendes ved nedsat nyrefunktion med GFR < 60 ml/min.
 • Metformin skal pauseres fra 3 dage før indgift af iodholdige røntgenkontraststoffer på grund af risiko for forværring i nyrefunktion og udvikling af lactacidose. Behandlingen må først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Metformin skal pauseres hos patienter med påvirket almentilstand, dehydrering eller påvirket nyrefunktion.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse.
 • Ældre.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Midlertidig afbrydelse bør overvejes under behandling af pyelonefritis eller urosepsis.
 • Behandling af hypertension med loop-diuretika.
 • Dapagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min). Død.
Ordinationsfejl Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyrepåvirkning (dialyse).
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Gastro-intestinale gener.
Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Forhøjet hæmatokritværdi, Polycytæmi.
Dyslipidæmi.
Rygsmerter.
Svimmelhed.
Hududslæt.
Balanitis, Dysuri, Nyrefunktionspåvirkning, Polyuri, Urinvejsinfektion, Vulvovaginitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypovolæmi.
Dehydrering.
Candidiasis.
Sjældne (0,01-0,1%) Ketoacidose.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Leverpåvirkning.
Lactacidose, Pellagra.
Erytem.

* Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof eller insulin. 

 

Med en anden selektiv SGLT-2-inhibitor - canagliflozin - er der observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. 

Interaktioner

 • Dapagliflozin kan øge den diuretiske virkning af loop-diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • Samtidig indgift af non-selektive β-blokkere medfører, at symptomerne på hypoglykæmi først optræder ved meget lave blodglucosekoncentrationer, og stigningen i blodsukkeret er langsom. β1-selektive β-blokkere bør anvendes.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • ACE-hæmmere kan i sjældne tilfælde udløse hypoglykæmi.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof risiko for lactacidose.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

Dapagliflozin: 

Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Metformin: 

Polycystisk ovariesyndrom, PCOS: 

Der er data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede og ca. 1.000 eksponerede gennem hele graviditeten uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er ikke konsensus om den kliniske gevinst ved behandling af gravide PCOS-patienter med metformin, og behandlingen er en specialistopgave. 

Diabetes uden PCOS: 

Behandling af diabetes under graviditet er en specialistopgave. Der er data for mindre end 200 eksponerede på forskellige tidspunkter af graviditeten uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Kombinationspræparat 

 

Dapagliflozin 

 • Er en potent, selektiv og reversibel inhibitor af SGLT-2 (natriumglucose cotransportstof 2), som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres og dermed udskilles glucose i urinen.

 

Metformin 

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen.
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne.
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Dapagliflozin: 

 • Biotilgængelighed 78%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

 

Metformin: 

 • Biotilgængelighed 50-60%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 2,5 timer. 
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg. 
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Se endvidere tabel 1 i orale antidiabetika.

Indholdsstoffer

Dapagliflozinfilmovertrukne tabletter  5 mg/850 mgfilmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg
Metforminfilmovertrukne tabletter  5 mg/850 mgfilmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 591741
56 stk. (blister)
513,30
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 184068
56 stk. (blister) (Abacus)
492,00
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 456704
56 stk. (blister)
513,30
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 583539
56 stk. (blister) (Orifarm)
489,00
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 137358
196 stk. (blister)
1.569,40
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 393525
196 stk. (blister) (Orifarm)
1.422,00
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 395642
196 stk. (blister) (Abacus)
1.365,00
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 471440
196 stk. (blister) (Paranova)
1.568,20
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 496881
196 stk. (blister)
1.569,40

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg

Præg:
5/1000, 1069
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,5 x 21,5
filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg

Præg:
5/850, 1067
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9,5 x 20
filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...