Carboplatin "Accord"

L01XA02
 
 

Cytostatikum. Tungmetalkompleks beslægtet med cisplatin med væsentligst alkylerende virkning

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, bl.a. cancer ovarii, cancer pulmonis og cancer testis.

Carboplatin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg carboplatin. 

Doseringsforslag

Individuel. Gives alene eller i kombinationsbehandling som i.v. infusion over 15-60 min. Sædvanligvis 400 mg/m2 legemsoverflade som engangsdosis hver 4. uge. 


Bemærk: 

 • Det kontrolleres med korte mellemrum, at kanylespidsen forbliver i venen under infusionen. Ved tegn på ekstravasal infusion afbrydes tilførslen, og området observeres.
 • Dosis baseres primært på måling af GFR.
 • Dosis bør desuden justeres efter leukocyt- og trombocyttal i perifert blod samt omfanget af øvrige bivirkninger.
 • Dosisreduktion ved nedsat nyrefunktion og i kombination med andre cytostatika.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-60 ml/min.

  Øget risiko for alvorlig myelosuppression. 

  • GFR 40-60 ml/min: Initialdosis bør nedsættes til 250 mg/m2 i.v.
  • GFR 15-50 ml/min: Initialdosis bør nedsættes til 200 mg/m2 i.v.
  • GFR < 15 ml/min: Erfaring savnes.

  Dosis bør efterfølgende justeres i henhold til tolerans og graden af myelosuppression. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for platiner
 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min)
 • Blødende tumorer pga. øget blødningsrisiko under behandlingen.
 • Nedsat hørelse.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion (GFR 30-60 ml/min)
 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Opløst carboplatin udfældes ved kontakt med aluminium, hvilket udelukker anvendelsen af en del utensilier.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Der blev ordineret fuld dosis uden hensyn til leukocyttal. Septisk shock.
Ordinationsfejl Forveksling af dosering af carboplatin og cisplatin, hvorved carboplatin i stedet for at blive dispenseret én gang dispenseres 5 dage i træk svarende til cisplatinregimet. Overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Knoglemarvsdepression.
Elektrolytforstyrrelser.
Myalgi.
Forhøjet carbamid, Nyrefunktionspåvirkning.
Høretab.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer.
Diarré, Forhøjet bilirubin, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Øsofagitis.
Bronkospasme, Interstitiel lungesygdom, Kardiovaskulære hændelser.
Blødning.
Forhøjet serum-urat.
Artralgi.
Encefalopati, Hyporefleksi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Alopeci, Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Mucositis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ototoksicitet, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sekundær malignitet.
Apopleksi, Emboli, Hjerteinsufficiens.
Synstab.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Hyponatriæmi.
Angioødem.
Neuritis optica.
Meget sjældne (< 0,01%) Arytmier, Cerebrovaskulære tilfælde, Lungefibrose.
Sepsis.
Akut nyresvigt.
Ikke kendt Tumorlysesyndrom.
Pancreatitis, Venookklusiv leversygdom.
Pneumoni.
Hæmolytisk anæmi.
Dehydrering.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.

  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber. Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen bifasisk.
 • Plasmahalveringstid henholdsvis ca. 1,5 timer og ca. 6 timer.
 • Carboplatin bindes hurtigt og fast til celleproteiner og DNA med højeste koncentrationer i væv som nyrer, lever, hud og tarm.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • 50-75% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering
Bemærk - personalerisiko:
 Ved håndtering af carboplatin bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af infusionsvæske 


Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk glucose-infusionsvæske eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på mindst 0,5 mg/ml, afhængigt af infusionstiden. 

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

 
Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares koldt eller fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal opbevares ved stuetemperatur og må ikke anvendes i mere end 24 timer efter tilberedning.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 424629
15 ml
130,45
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 439635
45 ml
291,40
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 423535
60 ml
533,60
 
 

Revisionsdato

2018-01-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...