Amiodaronhydrochlorid "Paranova"

Udgået: 31.12.2018
C01BD01
 
 

Anvendelsesområder

Behandling med amiodaron bør kun initieres og monitoreres på hospital eller af speciallæge i kardiologi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg amiodaronhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Infusion. Sædvanligvis 5 mg/kg legemsvægt over 20-120 min. eventuelt gentaget (maksimalt 1200 mg/døgn).
 • Injektion. Initialt 300 mg eller 5 mg/kg i.v. som fortyndes i 20 ml isotonisk glucose og injiceres hurtigt.
 • Yderligere i.v.-dosis på 150 mg (eller 2,5 mg/kg legemsvægt) bør overvejes efter 15 min. ved vedvarende ventrikelflimren.
 • Infusions- eller injektionshastigheden afpasses efter patientens tilstand og foretages under ekg-kontrol.
 • Når konvertering er opnået, afbrydes indgiften gradvis, samtidig med at der overgås til oral behandling.
 • Hvis det ikke er muligt at overgå til oral indgift, fortsættes med parenteral vedligeholdelsesbehandling.
 • Vedligeholdelsesbehandling. Ca. 0,6 mg/kg legemsvægt/time som i.v. infusion (maksimalt 1200 mg/døgn), indtil oral vedligeholdelsesbehandling bliver mulig.

 

Bemærk: 

 • På grund af risiko for lokal tromboflebitis bør infusion om muligt gives i centralt venekateter, især ved længerevarende behandling (over 1 time).
 • Vedr. dosering til børn > 3 år: Der er ikke udført kontrollerede pædiatriske studier med amiodaron. Følgende intravenøs dosering blev anvendt i pædiatriske kliniske studier:
  • Initialt. 5 mg/kg legemsvægt indgivet over 20-120 minutter.
  • Vedligeholdelse. 10-15 mg/kg legemsvægt/dag fra få timer til flere dage.
 • Må ikke anvendes til børn < 3 år pga. indhold af benzylalkohol.

Kontraindikationer

 • Kendt overfølsomhed for iod
 • Thyroideadysfunktion
 • Sinusbradykardi
 • Sinoatrialt blok
 • Syg sinus syndrom, medmindre patienten har pacemaker (risiko for sinusarrest)
 • Alvorlige atrioventrikulære overledningsforstyrrelser, medmindre patienten har pacemaker
 • Kombinationsterapi med præparater, der forlænger QT-intervallet.

Forsigtighedsregler

 • Kan udløse eller forværre sinusknudedysfunktion eller atrioventrikulære overledningsforstyrrelser. Behandling bør seponeres, hvis der opstår 2. eller 3. grads AV-blok, sinoatrialt blok eller bifascikulært blok.
 • Forsigtighed ved svær respirationssvigt, kredsløbskollaps eller alvorlig arteriel hypotension, hypotension, hjertesvigt og kardiomyopati ved bolusinjektion.
 • Indebærer risiko for proarytmier.
 • Nøje overvågning af thyreoideafunktion og leverfunktion anbefales efter påbegyndt behandling og regelmæssigt under behandlingen. Dosis bør reduceres eller seponeres, hvis transaminotransferaserne stiger til mere end 3 gange normalværdierne.
 • Hvis der opstår synsforstyrrelser, bør der udføres komplet oftalmologisk undersøgelse med fundoskopi.
 • Injektionsvæsken indeholder konserveringsmidlet benzylalkohol og må ikke anvendes til børn under 3 år.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der gives 3 gange højere dosis end ordineret på grund af forveksling mellem mg og ml. QT-forlængelse.
Fejlagtig fortsættelse af initialdosis, så der overdoseres. Leverpåvirkning. QT-forlængelse.
Fejlindstilling af dråbetæller. Overdosering, som kan medføre fatal bradykardi og QT-forlængelse.
Forveksling af koncentration og totalindhold. Overdosering, som kan medføre fatal bradykardi og QT-forlængelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Forhøjede levertransaminaser, Gastro-intestinale gener, Obstipation, Smagsforstyrrelser.
Muskelsvaghed.
Fotosensibilitet.
Partikelaflejringer i øjet, Øjentørhed.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Icterus, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning.
Bradykardi, Bronchiolitis obliterans, Hypotension, Interstitiel alveolitis/pneumonitis, Lungefibrose.
Hypertyroidisme, Hypotyroidisme.
Hovedpine, Mareridt, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Tremor.
Eksem, Pigmentforandringer i huden.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, AV-blok, Hjertestop.
Myopati.
Neuropati.
Meget sjældne (< 0,01%) Biliær cirrose, Hepatitis.
Bronkospasme, Respiratorisk Distress Syndrom, Vasculitis.
Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Ataksi, Benign intrakraniel trykstigning.
Alopeci, Eksfoliativ dermatitis.
Impotens.
Blindhed, Neuritis optica.
Ikke kendt Pancreatitis.
Dyspnø, Hæmoptyse, Torsades de pointes-takykardi.
Agranulocytose.
Delirium, Hallucinationer, Parkinsonisme.
Bulløs dermatitis, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

 • Kombinationsterapi med præparater, som kan udløse torsades de pointes, er kontraindiceret, fx haloperidol, sertindol, tricycliske antidepressiva, visse antihistaminer, som terfenadin, og quinin.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, som kan inducere QT-forlængelse pga. risiko for torsades de pointes, fx loratadin, sotalol og flere antipsykotika. Patienten skal monitoreres for QT-forlængelse.
 • Amiodaron hæmmer CYP1A1, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6 og P-glycoprotein og kan øge eksponering af deres substrater op til mange måneder efter behandling med amiodaron pga. amiodarons lange halveringstid. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Det anbefales at undgå kraftige CYP3A4-hæmmere.
 • Grapefrugtjuice bør undgås, da det nedsætter effekten af amiodaron pga. hæmmet produktion af amiodarons aktive metabolit.
 • Amiodaron øger AUC af simvastatin med op til 70%, Cmax med op til 100% og forlænger halveringstiden med ca. 50%. Kombination med simvastatin og atorvastatin bør undgås bl.a. pga. øget risiko for rhabdomyolyse.
 • Amiodaron øger plasma-digoxin, idet den renale og ekstrarenale digoxinclearance nedsættes. Dosisjustering af digoxin er nødvendig.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med dabigatran pga. blødningsrisiko. Dosisreduktion af dabigatran kan være nødvendig.
 • Ved samtidig indgift af warfarin forstærker amiodaron den antikoagulatoriske effekt ved en hæmning af warfarin-metabolismen. Dosisjustering af warfarin kan blive nødvendig afhængig af INR.
 • Amiodaron kan øge plasmakoncentrationen af ciclosporin, flecainid, metoprolol, phenytoin og tacrolimus. Dosisjustering er nødvendig.
 • Rifampicin og perikon inducerer CYP3A4 og kan nedsætte koncentrationen af amiodaron med hhv. 60% og 40%.
 • Der er rapporteret alvorlige komplikationer under generel anæstesi; bradykardi, hypotension, overledningsforstyrrelser og nedsat slagvolumen. Desuden enkelte tilfælde af alvorlige vejrtrækningsproblemer (akut adult respiratory distress syndrome), hvoraf nogle dødelige, sædvanligvis umiddelbart efter operationen. Muligvis interaktion med høj oxygenkoncentration.
 • Samtidig behandling med midler mod hepatitis C, ledipasvir og sofosbuvir, medfører øget risiko for svær bradykardi. Patienter i behandling med ledipasvir og sofosbuvir bør så vidt muligt behandles med et alternativt antiarytmikum. Hvis samtidig behandling med amiodaron ikke kan undgås, bør patienten monitoreres tæt. Det samme gælder ved behandling med amiodaron inden for de sidste par måneder. Patienterne bør advares om symptomerne på bradykardi og hjerteblok.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 100 eksponerede. Thyroideapåvirkning, såvel hypo- som hypertyroidisme, er beskrevet hos 10-20% af de eksponerede børn. 

Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel kan injektionsvæskens tilsætning af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet.  

Referencer: 4024

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 45%. Hypotyroidisme er beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Har antiarytmisk effekt både over for supraventrikulære og ventrikulære arytmier. Under behandling forlænges aktionspotentialevarigheden og refraktærtiden for såvel atrier som ventrikler (QT-forlængelse). Amiodaron har i modsætning til de fleste andre antiarytmika ingen negativ inotrop effekt.
 • Ved i.v. indgift kan virkningen ved atrieflimren og supraventrikulære takykardier indtræde i løbet af den første time, men specielt ved ventrikulære takyarytmier kan der gå flere dage, medmindre der anvendes i.v. bolusadministration.
 • Ved oral behandling opnås den maksimale antiarytmiske effekt først efter dage til ugers behandling.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres via CYP3A4 og CYP2C8.
 • Plasmahalveringstid 20-100 dage.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.
 • Oral administration. Biotilgængelighed (30-80%) pga. first pass-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration efter 3-7 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering
Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske. Koncentrationen af amiodaron bør være ≥ 0,6 mg/ml.
 • ikke blandes med infusionsvæsker indeholdende elektrolytter eller andre opløsninger.
 • Bør indgives via infusionssæt, der ikke indeholder DEHP (di-2-ethylhexylphthalat), for at undgå udvaskning af DEHP.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (Paranova Danmark) 390975
10 x 3 ml
Udgået 31-12-2018

Referencer

4024 Bartalena L, Bogazzi F, Braverman LE et al Effects of amiodarone administration during pregnancy on neonatal thyroid function and subsequent neurodevelopment J Endocrinol Invest 2001 24(2) 116-30 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11263469

 
 

Revisionsdato

2019-02-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. maj 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...