Adasuve®

Udgået: 27.08.2018
N05AH01
 
 

1. generations middeldosis-antipsykotikum, der ved lave doser (som ved inhalationsbehandling mod agitation) har forholdsvis beskedne ekstrapyramidale bivirkninger. Dibenzodiazepinderivat. Se endvidere tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

Akut behandling af let til moderat agitation ved skizofreni eller bipolar lidelse

Dispenseringsform

Inhalationspulver, afdelt. 1 enkeltdosisinhalator indeholder 10 mg loxapin svarende til en afgivet dosis på 9,1 mg. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt sædvanligvis 9,1 mg, evt. gentaget efter 2 timer. Der bør højest gives to doser i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Bør kun gives under opsyn af sundhedspersonale.
 • Hurtigtvirkende β2-agonist skal være tilgængelig (pga. risiko for udvikling af bronkospasme).
 • Unge under 18 år: Erfaring savnes.
 • Ældre over 65 år: Erfaring savnes.
 • Erfaring savnes ved nedsat lever- eller nyrefunktion.

Kontraindikationer

Astma, KOL eller andre aktive luftvejslidelser. Akutte symptomer fra luftvejene. 

Forsigtighedsregler

 • Patienten observeres 1 time efter indgift for tegn på evt. bronkospasme.
 • Forsigtighed ved hypoventilation (fx pga. alkohol eller opioider), nedsat krampetærskel, kardiovaskulære sygdomme, glaukom, vandladningsbesvær samt ved ekstrapyramidale symptomer i anamnesen.
 • Desuden forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Ved opstået hypotension, der kræver behandling med vasopressor, bør adrenalin undgås (phenylephrin eller noradrenalin kan anvendes).
 • Behandling med antipsykotika medfører generelt overdødelighed hos demente ældre - der er ingen erfaring vedr. denne patientgruppe.
 • Ingen erfaring vedr. anvendelse til agitation forårsaget af intoksikation eller somatisk sygdom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Smagsforstyrrelser.
Døsighed.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Mundtørhed.
Halsirritation.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme, Hypotension.
Akatisi, Dyskinesier, Dystoni, Okulogyration, Tremor.
 • Ved behandling med antipsykotika er der set såkaldt malignt neuroleptikasyndrom, bestående af varierende kombinationer af parkinsonisme, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger.
 • Seponering overvejes ved tegn på tardive dyskinesier.

Interaktioner

 • Forstærker den sederende virkning af opioider, benzodiazepiner, alkohol og antihistaminer.
 • Samtidig brug af midler, der hæmmer CYP1A2 (fx fluvoxamin, ciprofloxacin), bør om muligt undgås. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan virke respirationsdæmpende (fx benzodiazepiner) eller nedsætte krampetærsklen (fx clozapin, tramadol, TCA, SSRI).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne). Obs. Indikation.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Loxapin er et 1. generations middeldosis antipsykotikum med nogen sedativ og autonom effekt og risiko for ekstrapyramidale bivirkninger (der dog er beskeden ved lavdosisinhalationsbehandling). Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt.
 • Maksimal plasmakoncentration nås normalt inden for 2 min.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren - bl.a til den aktive metabolit amoxapin, et tetracyclisk antidepressivum.
 • Plasmahalveringstid 6-8 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Inhalatoren klargøres ved at fjerne plastikfligen.
 • En grøn lampe vil herefter lyse, for at indikere, at inhalatoren er klar til brug.
 • Patienten inhalerer midlet gennem mundstykket med en jævn, dyb indånding, tager mundstykket ud af munden og holder vejret et øjeblik.
 • Lægemidlet er afgivet, når lampen er holdt op med at lyse.
 • Inhalatoren skal anvendes inden for 15 min. efter, at plastikfligen på bagsiden af inhalatoren er fjernet.
 • Inhalatoren kan blive varm under brug - dette er normalt.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) inhalationspulver 9,1 mg 551897
1 stk.
Udgået 27-08-2018

Foto og identifikation

Inhalationspulver  9,1 mg

Mål i mm: 54 x 99
Adasuve®
 
 
 
 
Foto: Bagside
 
Adasuve®
 
 
 
 
Foto: Mundstykke
 
Adasuve®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...