Invokana

A10BK02
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Selektiv SGLT-2-inhibitor

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2:  

 • Som monoterapi ved intolerans eller kontraindikationer over for metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre glucosesænkende midler inkl. insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 300 mg canagliflozin. 

Doseringsforslag

Voksne  

 • Initialt  ved GFR ≥ 60 ml/min.
  • 100 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis
GFR (ml/min) Dosis
≥ 60 Højst 300 mg 1 gang dgl.
45-60 100 mg 1 gang dgl.
< 45 Canagliflozin seponeres


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen
 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør ikke initieres ved GFR < 60 ml/min.
 • Tabletterne bør tages før dagens første måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år. 

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved type 1-diabetes.
 • Diabetisk ketoacidose:
  • Canagliflozin eller andre SGLT-2-inhibitorer bør ikke anvendes.
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
  • Behandling med canagliflozin eller andre SGLT-2-inhibitorer bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • Bør ikke anvendes til patienter i behandling med loop-diuretika.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Ældre ≥ 65 år og specielt ved øgning af dosis hos ældre ≥ 75 år.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter mindst en gang om året, dog 2-4 gange om året ved nedsat nyrefunktion.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Canagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen ved anvendelse af 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG)-analyser.
 • Patienter skal informeres om, at det er vigtigt med rutinemæssig fodpleje for at undgå rifter eller sår på fødderne. Ved rifter/sår er det vigtigt med omgående behandling for at forebygge infektion og ulceration.
 • Patienter med øget risiko for amputation (patienter, der tidligere har fået amputation) bør monitoreres nøje. Som en sikkerhedsforanstaltning bør det overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som udvikler betydelige fodkomplikationer.
 • Patienter skal rådgives om vigtigheden af at indtage rigelig væske og monitoreres for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi*.
Vaginal candidiasis, Vulvovaginitis.
Almindelige (1-10%) Tørst.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Forhøjet hæmatokritværdi.
Dyslipidæmi.
Balanitis, Hyppig vandladning, Polyuri, Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Dehydrering, Hyperfosfatæmi, Hyperkaliæmi.
Øget risiko for knoglebrud.
Svimmelhed, Synkope.
Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Ketoacidose.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

*Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof eller insulin. 

 

 • Svimmelhed og hypotension i relation til hypovolæmi og dehydrering ses hyppigere hos ældre ≥ 75 år.
 • Der er med canagliflozin observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. Se endvidere Selektive SGLT-2-inhibitorer og kombinationer.

Interaktioner

 • Canagliflozin kan forstærke virkningen af diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • AUC og maksimal plasmakoncentration for canagliflozin reduceres med 51% henholdsvis 28% ved samtidig behandling med rifampicin. Andre enzyminduktorer kan have lignende effekt, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet
 • Canagliflozin kan øge virkningen af digoxin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Canagliflozin er en potent, selektiv og reversibel inhibitor af SGLT-2 (natriumglucose cotransportstof 2), som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 65%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer og ca. 13 timer for dosis på 100 mg henholdsvis 300 mg.
 • Udskilles med fæces og gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 547129
30 stk. (blister)
471,75 31,45
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 129010
90 stk. (blister)
1.368,75 30,42
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 457420
90 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 08-10-2018
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 030557
30 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 05-11-2018
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 135362
30 stk. (blister)
471,75 10,48
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 492347
30 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 08-10-2018
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 585192
30 stk. (blister) (Abacus)
472,00 10,49

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
CFZ, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,3 x 11,8
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
CFZ, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 16,9
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...