Ciqorin

L04AD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Organtransplantationer
 • Forebyggelse og behandling af graft versus host-sygdom
 • Synstruende intermediær og posterior uveitis og Behcet's uveitis. Behandlingen bør forestås af øjenlæger med særligt kendskab til ciclosporinbehandling
 • Svær psoriasis
 • Nefrotisk syndrom
 • Svær reumatoid artritis. Ciclosporins endelige placering i forhold til andre kraftigere virkende antireumatika er endnu uafklaret, se Antiinflammatoriske og antireumatiske midler.
 • Svær behandlingsrefraktær atopisk dermatitis.

  

Ciclosporin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 10 mg, 25 mg, 50 mg eller 100 mg ciclosporin. 

Doseringsforslag

Transplantationer 

 • Behandling indledes nogle dage før transplantationen. Der startes næsten altid med oral indgift. Dosis er størst på transplantationstidspunktet og aftrappes gradvist efter uger til måneder til en vedligeholdelsesdosis. Denne afhænger bl.a. af transplantationens art, men er oftest 10-15 mg/kg legemsvægt i døgnet oralt fordelt på 2 doser. Tidligt efter transplantationen tilstræbes høj blodkoncentration. Dosis reduceres senere gradvis under hensyn til koncentrationsmålinger og bivirkninger.
 • Hvor parenteral indgift er nødvendig, skal døgndosis reduceres til 33% af den orale dosis og gives som langsom i.v. infusion over 2-6 timer.
 • Ved organtransplantation er behandlingen principielt livslang. Profylakse imod graft versus host-sygdom i forbindelse med knoglemarvstransplantation ophører sædvanligvis efter 6 mdr. Behandlingen aftrappes derpå gradvis over 2-4 uger.

 

Uveitis 

 • Behandlingen er individuel, sædvanligvis 5 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2 doser.
 • Dosis reduceres evt. ved vedligeholdelsesbehandling.


Psoriasis og atopisk dermatitis 

 • Dosering justeres efter effekt og bivirkninger, sædvanligvis startes med 2,5 (højst 5) mg/kg legemsvægt i døgnet oralt fordelt på 2 doser.
 • Ved vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis til lavest effektive niveau.


Nefrotisk syndrom 

 • Voksne. Initialt 5 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn. Initialt 6 mg/kg legemsvægt i døgnet. Ved nyrefunktionsnedsættelse (bortset fra proteinuri) højst 2,5 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • Ved vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis.


Svær reumatoid artritis 

 • Initialt 3 mg/kg legemsvægt oralt fordelt på 2 doser. Efter 6 uger kan dosis gradvis øges til maksimalt 5 mg/kg legemsvægt. Behandlingseffekt opnås efter maksimalt 12 uger.
 • Ved vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis til lavest effektive dosis.
 • Døgndosis bør altid deles i to doser.


Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Må kun i særlige tilfælde gives sammen med andre immunsuppressive midler end glukokortikoider.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Andre indikationer end transplantation. Bør kun anvendes ved nefrotisk syndrom med samtidig nyreinsufficiens. Initialdosis bør ikke overstige 2,5 mg/kg/dag. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med tacrolimus
 • Samtidig behandling med substrater for P-glykoprotein, fx aliskiren
 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved igangværende behandling med nefrotoksiske midler, fx aminoglykosider, amphotericin B, melphalan og sulfonamid/trimethoprim, samt andre immunosuppressiva end glukokortikoider.
 • Patienter i ciclosporinbehandling bør ikke samtidig få UVB- eller PUVA-behandling.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.
 • Under behandlingen monitoreres:
  • Nyrefunktionen
  • Serum-kalium
  • Serum-magnesium
  • Blodtryk (induceret hypertension behandles)
  • Vægt
  • Fuldblodskoncentrationen af ciclosporin hos transplanterede patienter.
 • Alkoholindhold
  Kapslerne indeholder 14,7% v/v alkohol. Pr. 100 mg ciclosporin indeholder de 0,16 g alkohol, der svarer til 1,3 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende monitorering og/eller aktion på plasmakoncentrationsværdier. Forgiftningssymptomer bl.a. gulsot, tremor, synsforstyrrelser, nedsat hørelse, søvnproblemer og udtalt træthed.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne er dosisafhængige og kan undgås ved dosisreduktion.
Meget almindelige (> 10%) Hypertension.
Hyperlipidæmi.
Hovedpine, Tremor.
Hirsutisme.
Nyrefunktionspåvirkning.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastro-duodenale ulcera, Gingival hyperplasi, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning.
Ansigtsrødme.
Leukopeni.
Forhøjet serum-urat, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Muskelkramper, Myalgi.
Kramper, Paræstesier.
Acne, Hypertrikose.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Anæmi, Trombocytopeni.
Agitation, Ataksi, Encefalopati, Koma, Konfusion, Nedsat reaktionsevne, Parese, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Hæmolytisk anæmi, Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Gynækomasti.
Muskelsvaghed, Myopati.
Neuropati.
Ikke kendt Hepatotoksicitet.
Trombotisk mikroangiopati.
Trombocytopenisk purpura.
Smerter i ekstremiteter.
Migræne.

Interaktioner

 • Tacrolimus forlænger halveringstiden for ciclosporin med øget nyretoksisk virkning af ciclosporin til følge. Ciclosporin kan øge koncentrationen af tacrolimus. Kombinationen skal undgås.
 • Risiko for nyretoksisk virkning øges ved samtidig indgift af amphotericin B, aminoglykosider, melphalan og sulfonamid/trimethoprim.
 • Ciclosporin øger plasmakoncentrationen af digoxin, statiner og repaglinid.
 • En række midler kan øge eller nedsætte koncentrationen af ciclosporin ved hæmning eller øgning af omsætningen af CYP3A4, fx kan P-ciclosporin øges ved samtidig indgift af diltiazem, erythromycin, glibenclamid, itraconazol, voriconazol, colchicin, lercanidipin og methylprednisolon. P-ciclosporin kan nedsættes ved samtidig indgift af carbamazepin, oxcarbazepin, bosentan, rifampicin og trimethoprim.
 • Fuldblodskoncentrationer af ciclosporin bør kontrolleres, hvis andre lægemidler adderes eller seponeres.
 • Ved samtidig indgift af epoetin kan dosisøgning af ciclosporin være nødvendig ved epoetininduceret stigning i hæmoglobinværdi.
 • Ciclosporin er en meget potent inhibitor af P-glykoprotein og kan derfor øge koncentrationen af substrater for P-glykoprotein, fx kan AUC for samtidig administreret aliskiren øges ca. 5 gange, og kombinationen bør undgås.
 • Naturlægemidler med perikon kan medføre en betydelig nedsættelse af plasmakoncentrationen af ciclosporin, og kombinationen bør undgås.
 • Ciclosporin nedsætter biotilgængeligheden af mycophenolsyre.
 • Omsætningen kan påvirkes ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, se Lægemiddelinteraktioner med føde.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 eksponerede gravide i løbet af graviditeten - de fleste heraf også i 1. trimester. De fleste data stammer fra nyretransplanterede patienter, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt, og det er i nogle datasæt ikke muligt at adskille specifik lægemiddeleksponering og outcome specielt for ciclosporin, tacrolimus og azathioprin. Der er overordnet ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der er en overhyppighed af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Confounding by indication er utvivlsomt et bias, som påvirker disse observationer. 

Referencer: 4277, 4283, 4280, 4278, 4281, 4282, 4279, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
 • Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. I mindst et tilfælde er der konstateret terapeutisk koncentration hos et barn. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

I sværere forgiftningstilfælde anuri, bevidstløshed og paralyse. 

Farmakodynamik

 • Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation.
 • Suppressionen opnås via en hæmning af enzymet calcineurin, der defosforylerer en række regulatoriske proteiner i antigen-stimuleret lymfocytaktivering. Herved reduceres bl.a. produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner.

Farmakokinetik

 • 20-50% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen 3,5 l/kg.
 • I blodet bindes ca. 50% til erytrocytter, 10-20% til leukocytter.
 • Metaboliseres i hovedsageligt i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 4-25 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.
 • < 0,1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : bløde kapsler 25 mg, bløde kapsler 50 mg, bløde kapsler 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) bløde kapsler 10 mg 431867
60 stk. (blister)
268,95 112,06
(A) bløde kapsler 25 mg 462500
50 stk. (blister)
545,90 109,18
(A) bløde kapsler 50 mg 190102
50 stk. (blister)
1.027,95 102,80
(A) bløde kapsler 100 mg 027734
50 stk. (blister)
1.917,50 95,88

Foto og identifikation

Bløde kapsler  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Offwhite
Mål i mm: 5,5 x 9
bløde kapsler 10 mg
 
 
 

Bløde kapsler  25 mg

Præg:
25 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,6 x 12,2
bløde kapsler 25 mg
 
 
 

Bløde kapsler  50 mg

Præg:
50 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 7,8 x 20,7
bløde kapsler 50 mg
 
 
 

Bløde kapsler  100 mg

Præg:
100 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 9,9 x 24,7
bløde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4277 Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants Clin Gastroenterol Hepatol 2018 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735


4278 Colla L, Diena D, Rossetti M et al Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era J Nephrol 2018 31(3) 361-83 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421


4279 Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al Reproductive health in women following abdominal organ transplant Am J Transplant 2018 18(5) 1068-76 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243


4280 Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis Liver Transpl 2012 18(6) 621-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967


4281 Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study Clin J Am Soc Nephrol 2013 8(2) 290-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724


4282 Paziana K, Del Monaco M, Cardonick E et al Ciclosporin use during pregnancy Drug Saf 2013 35(5) 279-94 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23516008


4283 Bar Oz B, Hackman R, Einarson T et al Pregnancy outcome after cyclosporine therapy during pregnancy: a meta-analysis Transplantation 2001 71(8) 1051-5 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11374400

 
 

Revisionsdato

2019-08-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...