Temesta®

N05BA06
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) lorazepam. 

Doseringsforslag

Sædvanligvis 1 mg 1-3 gange dgl. 

Svære tilfælde. 2,5 mg 2-3 gange dgl. 

Ældre og svækkede patienter. 0,5 mg 1-3 gange dgl. 

Seponering

Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Evt. dosisjustering. Nyrefunktionen bør monitoreres regelmæssigt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion. Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Søvnapnø
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Bør undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller svære personlighedsforstyrrelser.
 • Forsigtighed ved:
  • Respirationsinsufficiens
  • Depression.
 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.
 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Døsighed, Sedation.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Muskelsvaghed.
Ataksi, Depression, Konfusion, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hukommelsesbesvær.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1%) Respirationsdepression.
Paradokse psykiske reaktioner  (fx angst, uro, hallucinationer, aggressivitet).
Meget sjældne (< 0,01%) Hypotermi.
Apnø, Hypotension.
Pancytopeni, Trombocytopeni.
Hyponatriæmi.
Disinhibition, Dysartri, Ekstrapyramidale gener, Eufori, Kramper, Suicidale tanker eller adfærd, Tremor.
Alopeci.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Synsforstyrrelser  (herunder dobbeltsyn og sløret syn).
Ikke kendt Balanceforstyrrelser, Koma, Koncentrationsbesvær.
Paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner

 • Valproat fordobler plasmakoncentrationen af lorazepam på grund af hæmning af glucuronideringen.
 • Rifampicin øger clearance for lorazepam med ca. 60%.
 • Probenecid forlænger halveringstiden af lorazepam og nedsætter clearance. Lorazepamdosis bør reduceres med ca 50%.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.
 • Kombination med clozapin kan medføre udtalt sedation, øget spytsekretion og ataksi.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer, clonidin samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Den relative vægtjusterede dosis er 3-5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 93%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 097588
30 stk. (blister)
126,75 10,56
(A) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 097599
100 stk. (blister)
233,25 5,83

Substitution

tabletter 1 mg
Lorazepam "Orifarm" Orifarm Generics, Lorazepam, tabletter 1 mg
Lorazepam "Orion" Orion Pharma, Lorazepam, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
1,0
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...