Lovastatin "Stada"

C10AA02
 
 
Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat.

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (delekærv) eller 40 mg (delekærv) lovastatin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Individuelt efter behandlingsmål og respons.
Initialt sædvanligvis 20 mg som enkeltdosis sammen med aftensmåltidet. Dosisjusteringer efter mindst 4 ugers behandling. Maksimal døgndosis er 80 mg.
 

Bemærk:  

Bør ikke anvendes til børn. 

Kontraindikationer

 • Aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.
 • Samtidig anvendelse af potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, HIV-proteasehæmmere, erythromycin, clarithromycin og telithromycin).

Forsigtighedsregler

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-2.
 • Diabetes-2 disponerede patienter bør monitoreres nøje.
 • Forsigtighed ved tidligere leversygdom, stort alkoholforbrug og ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse. I sådanne tilfælde bør kreatinkinase måles før behandlingen.
 • ALAT bør måles før behandling, efter 1 måneds behandling og ca. halvårligt derefter. Stoffet seponeres, hvis ALAT overstiger 3 gange øverste normalgrænse.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 5 gange øverste normale grænse, må behandlingen ikke genoptages.
 • Ved samtidig behandling med amiodaron, verapamil, fibrater og nicotinsyre bør lovastatin dosis ikke overstige 40 mg, og til patienter i ciclosporin behandling bør højst gives 20 mg.

Bivirkninger

Korttidsbivirkninger er få og sjældne.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Muskelkramper, Myalgi.
Hovedpine, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed.
Hududslæt.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Psykiske ændringer.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor lovastatin og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Lovastatin metaboliseres via CYP3A4 og samtidig indgivelse af potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, HIV-proteasehæmmere, erythromycin og clarithromycin) øger koncentrationen af lovastatin med øget risiko for myopati. Således bør overvejes pausering med lovastatin, så længe nævnte behandling pågår.
 • Risiko for myopati øges tillige ved samtidig brug af amiodaron, verapamil, fibrater og nicotinsyre.
 • Samtidig indtagelse af store mængder grapefrugtjuice frarådes. Virkningen af vitamin K-antagonister øges.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (12 timers karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Stoffet øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.

Farmakokinetik

 • Lovastatin er en prodrug, hvoraf 30-40% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Samtidig fødeindtagelse øger absorptionen med ca. 50%. Biotilgængelighed ca. 20% på grund af førstepassage-metabolisme i leveren til en β-hydroxycarboxylsyre, der er den aktive hæmmer af HMG-CoA-reduktase.
 • Mindre end 5% af en indgiven dosis findes i plasma i form af aktive metabolitter.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid for β-hydroxycarboxylsyre 1-2 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden i form af β-hydroxycarboxylsyre.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 196893
100 stk. (blister)
203,70 4,58
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 569402
100 stk. (blister)
271,45 3,05

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 20 mg
 
 
 

Tabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 11,2 x 11,2
tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2015-08-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...