Captopril "EuroPharma"

C09AA01
 
 
Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE).

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Venstresidig Hjerteinsufficiens.
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion og/eller kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg captopril. 

Doseringsforslag

Arteriel hypertension 

 • Initialt 25-50 mg dgl. fordelt på 2 doser. Dosis kan afhængig af effekt øges.
 • Doser større end 100 mg dgl. er sjældent nødvendig.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 25 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før captoprilbehandlingen indledes.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 6,25 mg 2 gange dgl. stigende efter effekt til 25-50 mg 2 gange dgl. under nøje kontrol af især blodtrykket.


Nedsat uddrivningsfraktion efter akut myokardieinfarkt 

 • Initialt 6,25 mg 1-2 gange dgl., evt. stigende gradvis til 25 mg 3 gange dgl.


Forebyggelse af nefropati hos patienter med insulinkrævende diabetes mellitus 

 • 75-100 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR > 40 ml/min.: Initialt 25-50 mg dgl., maksimalt 150 mg dgl.
 • GFR 21-40 ml/min.: Initialt 25 mg dgl., maksimalt 100 mg dgl.
 • GFR 10-20 ml/min.: Initialt 12,5 mg dgl., maksimalt 75 mg dgl.
 • GFR < 10 ml/min.: Initialt 6,25 mg dgl., maksimalt 37,5 mg dgl.


Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Bemærk 

 • Ældre. Initialt 6,25 mg 2 gange dgl.
 • Børn og unge.
  • Initialt ca. 0,3 mg/kg under tæt medicinsk overvågning.
  • Ved nedsat nyrefunktion: 0,15 mg/kg.

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • Rutinemæssig monitorering af kalium og kreatinin ved nedsat nyrefunktion.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og ved 5-10% af patienter så generende, at behandlingen må seponeres.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Hoste.
Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris, Hypotension, Raynauds syndrom.
Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Paræstesier.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Gastro-duodenale ulcera, Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Hjertestop.
Agranulocytose, Anæmi, Eosinofili, Trombocytopeni.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Impotens.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min. 
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet pga. ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med allopurinol kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner. 
 • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Jern nedsætter AUC for captopril med ca. 37% pga. kompleksbinding, og præparaterne bør indtages med minimum 2 timers interval.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 3.800 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf mindre end 100 for captopril. 

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Captopril hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.  

Farmakokinetik

 • Ca. 60% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionsfraktionen med ca. 30%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-1,5 timer.
 • Metaboliseres delvis i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 15 minutter og er maksimal efter 1-1,5 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 146401
100 stk. (blister)
110,30 1,10

Substitution

tabletter 50 mg
Captopril "Stada" STADA Nordic, Captopril, tabletter 50 mg
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 9. oktober 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...