Triumeq

J05AR13
 
 

Antiviralt middel. Kombination af dolutegravir, abacavir og lamivudin

Dolutegravir hæmmer det HIV-kodede enzym integrase. Abacavir og lamivudin hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

Behandling af HIV-inficerede voksne, unge- og børn > 12 år. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV

  

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder: 

 • 50 mg dolutegravir (som natriumsalt)
 • 600 mg abacavir (som sulfat)
 • 300 mg lamivudin.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år og ≥ 40 kg. 1 tablet 1 gang dgl. 

  

Bemærk: 

 • Inden behandlingsstart skal undersøges for HLA-B*5701 allel bærertilstand. Lægemidler, der indeholder abacavir, bør aldrig anvendes til patienter med denne bærertilstand.
 • Glemt dosis kan tages indtil 4 timer før næste dosis.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år og børn med legemsvægt < 40 kg.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for dosisreduktion af lamivudin. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion, da dosisreduktion ikke er mulig med kombinationstablet, og da erfaring savnes.
 • Nedsat nyrefunktion med GFR < 50 ml/min
 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

Pga. indholdet af abacavir: 

 • Der skal udvises særlig opmærksomhed ved hypersensibilitetsreaktioner, som kan være livstruende, og patienten skal følges tæt de første 2 måneder. Reaktion kan vise sig ved:
  • Feber
  • Hududslæt
  • Gastro-intestinale gener
  • Respirationsproblemer.

Udvikles sådanne reaktioner, skal præparatet seponeres, og behandlingen må ikke genoptages.  

 • Patienter, der har holdt pause med abacavir på grund af bivirkninger, må ikke genoptage behandlingen hermed uden forudgående kontakt med lægen.
 • Hypersensitivitet er tæt korreleret til bærertilstand af HLA-B*5701. Før initiering af behandling bør der screenes for eventuel bærertilstand, og abacavir bør aldrig anvendes til patienter, der bærer HLA-B*5701 allel.
 • Præparatet skal seponeres ved:
  • Mistanke om hypersensitivitetsreaktion
  • Stigning i aminotransferaser
  • Fremadskridende hepatomegali
  • Metabolisk acidose
  • Lactacidose af ukendt årsag.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Observationsstudier har vist en association mellem myokardieinfarkt og brugen af abacavir. En årsagssammenhæng er ikke af- eller bekræftet.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af peginterferon/ribavirin.
 • Se interaktioner.

Bivirkninger

  

Omfatter foruden data fra behandling med  kombinationen af dolutegravir, abacavir og lamivudin også data fra behandling med abacavir og/eller lamivudin i kombination med andre antiretrovirale lægemidler. Bivirkninger, som ikke er set med/ kan relateres til kombinationen dolutegravir/abacavir /lamivudin er markerede i tabellen: 

  

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Hovedpine, Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Feber*, Kraftesløshed, Nedsat appetit*, Utilpashed*.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT, Gastro-øsofageal refluks, Opkastning.
Hoste*, Rhinitis*.
Artralgi*, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Myalgi**.
Abnorme drømme, Depression, Døsighed, Mareridt, Somnolens, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Alopeci*, Hudkløe, Hududslæt.
Hypersensitivitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Anæmi*, Neutropeni*, Trombocytopeni*.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Suicidaladfærd.
Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis*.
Rhabdomyolyse**.
Meget sjældne (< 0,01%) Pure Red Cell Aplasia*.
Lactacidose*.
Paræstesier*, Perifer neuropati*.
Erythema multiforme*, Stevens-Johnsons syndrom*, Toksisk epidermal nekrolyse*.

* Ikke set med dolutegravir/abacavir/lamivudin/, men ved anvendelse af abacavir eller lamivudin i kombination med andre antiretrovirale lægemidler. 

 

** Har ikke med rimelighed kunnet relateres til dolutegravir/abacavir/lamivudin. Den højeste hyppighed angivet i produktresumerne for enkeltstofferne er anvendt. 

 • Dolutegravir giver anledning til en stigning i serum-kreatinin på 10-15% pga. nedsat tubulær sekretion af kreatinin via en hæmning af renale transportere. Der er altså ikke tale om nedsættelse af nyrefunktionen eller GFR.
 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Kombination med lægemidler, der reducerer koncentrationen af dolutegravir, skal om muligt undgås.
 • Kombination med efavirenz, nevirapin, ritonavir eller rifampicin skal undgås, idet dosis af dolutegravir ved kombination med disse er 50 mg 2 gange daglig.
 • Kombination med etravirin skal undgås, medmindre der gives ritonavir boosted atazanavir, lopinavir eller darunavir.
 • Samtidig brug af carbamazepin, phenytoin eller phenobarbital anbefales ikke.
 • Generelt kan lægemidler, der inducerer CYP3A4, UGT1A3, UGT1A9, P-gp eller BCRP, nedsætte plasmakoncentrationen af dolutegravir, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Da dolutegravir binder polyvalente ioner, skal aluminium-/magnesiumholdige antacida, calcium- /jerntilskud eller multivitaminer administreres mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af dolutegravir.
 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon er kontraindiceret pga. forventet kraftigt nedsat virkning af dolutegravir.
 • Samtidig indgift af sulfamethoxazol med trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion. Højdosis sulfamethoxazol/trimethoprim skal undgås.
 • Ved samtidig brug af metformin kan koncentrationen af metformin øges, og reduceret metformindosis bør kraftigt overvejes.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV-infektioner 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Abacavir og lamivudin 

For abacavir (> 1.000) og lamivudin (> 4.500) er mange data for 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Dolutegravir 

Der er data (oftest kombinationsbehandling) for omkring 400 1. trimester (omkring 1.800 uanset tidspunktet i graviditeten) eksponerede uden tegn på generel øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. En præliminær delanalyse af et nyt afrikansk studie (som leverer størstedelen af de ovenstående 400 eksponerede) gav mistanke om øget risiko for neuralrørsdefekt, som fandtes blandt 4 ud af 426 eksponerede på et eller andet tidspunkt i graviditeten. Disse data undergår aktuelt en detaljeret evaluering i EMA.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

 

Referencer: 3698

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Dolutegravir 

 • HIV-integrasehæmmer.
 • Hindrer integration af HIV-genomet i værtsgenomet og dermed virusreplikationen.

Abacavir og lamivudin 

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmere.
 • Nukleosidanaloger. Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

  

Dolutegravir: 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Mad øger absorptionsgraden og nedsætter absorptionshastigheden.
 • Fordelingsvolumen 0,24-0,29 l/kg.
 • Metaboliseres primært ved glucuronidering af dolutegravir, hvoraf 32% udskilles gennem nyrerne.
 • 53% udskilles uomdannet med fæces.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.

 

Abacavir: 

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Fordelingsvolumen 0,71- 1,01 l/kg.
 • Metaboliseres intracellulært til den aktive metabolit, carbovirtrifosfat, som metaboliseres yderligere i leveren via alkoholdehydrogenase til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

  

Lamivudin: 

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Tørremidlet må ikke fjernes fra beholderen, som skal holdes tæt lukket for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg 454381
30 stk.
9.852,25

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50+600+300 mg

Præg:
572 Tri
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 11 x 22
filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg
 
 
 

Referencer

3698 Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al Comparative safety of dolutegravir-based or efavirenz-based antiretroviral treatment started during pregnancy in Botswana: an observational study Lancet Glob Health 2018 6(7) 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29880310

 
 

Revisionsdato

2018-12-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...