Izba

S01EE04
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

 • Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension. Kan anvendes alene eller i kombination med andre tryknedsættende midler.
 • Forhøjet intraokulært tryk hos pædiatriske patienter i alderen 2 måneder til 18 år med okulær hypertension eller pædiatrisk glaukom.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 30 mikrogram travoprost. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 mdr. 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.
 • I kombination med andet øjenmiddel bør der gå mindst 5 min. mellem applikationerne.

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. behandling af børn i aldersgruppen 2 mdr. - 3 år. Hos børn < 2 mdr. er der ingen data for sikkerhed og virkning af travoprost.
 • Hos børn < 3 år, som fortrinsvis lider af PCG (primært medfødt glaukom), forbliver kirurgi (fx trabekulotomi/goniotomi) førstevalgsbehandling.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 1-2 minutter efter indgivelse reduceres den systemiske absorption og dermed risikoen for systemiske bivirkninger.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

På grund af manglende erfaring bør travoprost anvendes med forsigtighed: 

 • Ved inflammatoriske øjenlidelser
 • Ved disposition for iritis/uveitis
 • Ved neovaskulær inflammatorisk lukketvinklet eller medfødt glaukom
 • Ved åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
 • Hos afake patienter, pseudofake patienter med ødelagt bagkammerlinsekapsel eller forkammerlinse eller hos patienter med kendte risikofaktorer for cystoidt maculaødem.
 • Travoprost kan gradvis ændre øjenfarven ved at øge antallet af melanosomer (pigmentgranula) i melanocyterne. Før behandling påbegyndes, skal patienterne informeres om, at denne farveændring i øjet kan være permanent. Ændring af irisfarven sker langsomt, og den vil først ses måneder eller år efter påbegyndt behandling.
 • Indeholder ricinusolie, der kan forårsage hudreaktioner.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Okulær hyperæmi.
Almindelige (1-10%) Øget irispigmentering, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågsødem, Øjensmerter, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Hypersensitivitet.
Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis, Corneaerosion, Ektropion, Iritis, Katarakt, Keratitis, Periorbitalt ødem, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (nedsat syn), Uveitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Forværring af gastro-duodenale ulcera.
Dysfoni, Hypertension  (inkl. forhøjet systolisk blodtryk), Hypotension  (inkl. nedsat diastolisk blodtryk), Nedsat hjertefrekvens, Respirationsdepression.
Artralgi.
Hypæstesi, Svimmelhed.
Cyclitis, Lysfænomener, Maculaødem.
Ikke kendt Abdominalsmerter.
Arytmier, Bradykardi, Forværret astma.
Angst, Depression.
Inkontinens.
Enoftalmi, Tinnitus.

Interaktioner

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt. 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanisme og resultater fra dyrereproduktionsstudier frarådes anvendelse.  


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Travoprost, er en prostaglandin F2a-analog med høj affinitet for prostaglandin FP-receptoren.
 • Reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.

Farmakokinetik

 • Travoprost er en lipofil prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive travoprostsyre.
 • Efter lokal applikation nås maksimal koncentration af travoprostsyre i kammervandet i løbet af 1-2 timer.
 • Absorberes i ringe grad systemisk gennem conjunctiva, nasal mucosa og mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstiden for travoprostsyre er mindre end 30 minutter.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed: Højst 1 måned efter anbrud ved højst 25ºC.  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 30 microgram/ml 439719
2,5 ml
200,65 8,03
(B) øjendråber, opløsning 30 microgram/ml 427321
3 x 2,5 ml
565,85 7,54
 
 

Revisionsdato

2018-09-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...