Latuda

N05AE05
 
 

2. generations antipsykotika. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 18,5 mg, 37 mg eller 74 mg lurasidon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Individuelt. Sædvanligvis initialt 37 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til maksimalt 148 mg dgl. 

  

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele og tages sammen med et måltid.
 • Ved pausering i mere end 3 dage hos patienter, der får doser over 111 mg dgl., genoptages behandlingen med initialt 111 mg 1 gang dgl, hvorefter der titreres til optimal dosis. Ved doser under 111 mg dgl. genoptages behandlingen med sidst anvende dosis.
 • Nedsat leverfunktion: Ved moderat (Child-Pugh B) eller stærkt nedsat ( Child-Pugh C) leverfunktion initialt 18,5 mg 1 gang dgl. Maksimalt 74 mg dgl. ved moderat nedsat leverfunktion og maksimalt 37 mg dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Nedsat nyrefunktion: Ved GFR < 50 ml/min. initialt 18,5 mg 1 gang dgl. og maksimalt 74 mg dgl.
 • CYP3A4: Ved kombination med moderate hæmmere af CYP3A4 initialt 18,5 mg 1 gang dgl. og maksimalt 74 mg dgl.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år samt ældre med demens.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx amprenavir, atazanavir, clarithromycin, fosamprenavir, itraconazol, ritonavir, saquinavir, voriconazol) eller potente induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, perikon, rifabutin, rifampicin). 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Parkinsons sygdom
  • Tidligere kramper eller faktorer, der kan medføre sænket krampetærskel.
 • Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af 2. generations antipsykotika. Det gælder især patienter med diabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • BMI og taljeomfang bør måles og følges.
 • Generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Klinisk monitorering anbefales ved GFR < 15 ml/min.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Akatisi, Somnolens.
Almindelige (1-10%) Træthed, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytsekretion.
Forhøjet plasma-kreatinkinase, Muskelstivhed.
Agitation, Angst, Dyskinesier, Dystoni, Parkinsonisme, Rastløshed, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypersensitivitet.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Hyperglykæmi, Hyperprolaktinæmi, Hyponatriæmi.
Ledstivhed, Rygsmerter.
Dysartri, Gangforstyrrelser, Katatoni, Sedation, Tardive dyskinesier.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Eosinofili.
Rhabdomyolyse.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Angioødem.
Ikke kendt Angina pectoris, AV-blok  (grad 1), Bradykardi, Pludselig død ved kardiovaskulær sygdom.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Kramper, Panikangst, Suicidaladfærd.
Stevens-Johnsons syndrom.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Nyresvigt.
 • Ved tegn på tardive dyskinesier skal seponering overvejes.
 • Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.

Interaktioner

 • Ketoconazol øger den maksimale plasmakoncentration af lurasidon 7 gange. Andre potente CYP3A4-hæmmere må forventes at have en lignende effekt. Kombination med en potent CYP3A4-hæmmer er kontraindiceret og kombination med en moderat CYP3A4-hæmmer kræver dosisjustering (se Doseringsforslag).
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin mindsker AUC for lurasidon med op til 6 gange. Andre potente CYP3A4-induktorer må forventes at have en lignende effekt. Kombination med en potent CYP3A4-induktor er kontraindiceret og kombination med en let eller moderat CYP3A4-induktor kan kræver dosisjustering i op til 2 uger efter seponering af CYP3A4-induktoren.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Forsigtighed ved kombination med CYP3A4-substrater, der har et snævert terapeutisk indeks (fx ergotamin).
 • Lurasidon forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3837

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Lurasidon er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-3 timer.
 • Maksimal plasmakoncentration og AUC forøges med henholdsvis 2-3 gange og 1,5-2 gange ved administration sammen med mad.
 • Fordelingsvolumen ca. 86 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til bl.a. de aktive metabolitter ID-14283 og ID-14326. ID-14283 metaboliseres også via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ved doser under 100 mg dgl.: ca. 18 timer ved enkeltdosis og ca. 36 timer ved steady-state. Ved enkeltdoser på 120-160 mg steg plasmahalveringstiden til 29-37 timer.
 • Steady-state nås inden for 7 dage.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 74 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 74 mg
Andre:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Patienter, hvor behandling med antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 18,5 mg 540115
28 stk. (blister)
831,10 96,27
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg 424320
28 stk. (blister) (Orifarm)
825,00 47,78
(B) filmovertrukne tabletter 37 mg 579636
28 stk. (blister)
831,10 48,13
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg 409349
28 stk. (blister) (2care4)
825,00 23,89
(B) filmovertrukne tabletter 74 mg 507209
28 stk. (blister)
831,10 24,07

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  18,5 mg

Præg:
LA
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 18,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  37 mg

Præg:
LB
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 37 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  74 mg

Præg:
LD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 7 x 12
filmovertrukne tabletter 74 mg
 
 
 

Referencer

3837 Damkier P, Videbech P The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review CNS Drugs 2018 32(4) 351-66 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530

 
 

Revisionsdato

2018-09-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...