Marplan®

N06AF01
 
 
Irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Anvendelsesområder

Depressive lidelser, der ikke har responderet på anden antidepressiv behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) isocarboxazid. 

Doseringsforslag

Individuel dosering. 

 • Initialt. Sædvanligvis 30 mg dgl. i én dosis om morgenen. Dosis kan øges til 50 mg dgl. 
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 10-20 mg dgl. om morgenen. 
 • Ældre. Initialt. Sædvanligvis 20 mg.

 

Bemærk:  

Bør ikke anvendes til børn. 

Kontraindikationer

 • Nedsat leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion
 • Alvorlige cerebrovaskulære eller kardiovaskulære lidelser
 • Alvorlig eller hyppig hovedpine i anamnesen.

  

Kombination med en række midler er kontraindiceret: 

 • Andre MAO-hæmmere
 • SSRI-præparater
 • SNRI-præpareter
 • Tricykliske antidepressiva
 • Bupropion
 • Buspiron
 • Carbamazepin
 • Dextromethorphan
 • Triptaner
 • Opioider (særligt pethidin)
 • Sympatomimetika (fx adrenalin, amphetamin, dopamin, levodopa, noradrenalin)
 • Midler med CNS deprimerende virkning (fx barbiturater, alkohol).

  

Patienter med essentiel hypertension eller fæokromocytom kan udvikle hypertensive kriser.
Samtidig indtag af fødevarer med højt indhold af tryptophan eller tyramin bør undgås. 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør varetages af psykiatere med stort kendskab til anvendelse af stoffet.
 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Rastløshed og agitation kan forværres. Forsigtighed ved affektiv psykose eller skizofreni.
 • Bør seponeres ved palpitationer eller hyppig hovedpine.
 • Forsigtighed ved: 
  • Anvendelse til ældre og svækkede patienter
  • Nedsat nyrefunktion
  • Hypertyroidisme
  • Epilepsi (der er set ændring i anfaldsfrekvensen)
  • Bipolar lidelse (risiko for udvikling af mani)
  • Diabetes
  • Bloddyskrasier.
 • Isocarboxazid bør seponeres 2 uger før indgreb, der kræver generel anæstesi.
 • Regelmæssig kontrol af leverfunktionen anbefales. Behandlingen seponeres ved tegn på leverskade.
 • Ved supplerende behandling med elektrostimulation bør phentolamin være klar til øjeblikkelig brug ved evt. optræk til hypertensiv krise.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er normalt dosisrelaterede. 

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Døsighed, Svimmelhed, Søvnløshed.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Konfusion, Paræstesier, Perifer neuropati, Tremor.
Erektil dysfunktion, Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypertension.
Bloddyskrasi.
 • Suicidal adfærd er forekommet med ukendt hyppighed.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.

Interaktioner

Hos patienter i behandling med isocarboxazid er der risiko for alvorlige, livstruende interaktioner:
 

 • Metaboliseringen af amfetamin og tyramin hæmmes af isocarboxazid, hvilket kan føre til svær hypertension pga. øget katekolaminpåvirkning. Amfetamin, amfetaminderivater og tyramin er derfor kontraindiceret under behandling med isocarboxazid.
 • Tyramin er indeholdt i nogle levnedsmidler og drikkevarer, fx ost, rødvin og marineret sild. Disse bør undgås af patienter under behandling med isocarboxazid.
 • Virkningen af sympatomimetika (fx adrenalin, amphetamin, dopamin, levodopa, noradrenalin) og anoreksika forstærkes og forlænges, evt. med udvikling af rastløshed, muskeltrækninger, kramper, hypertension og hyperpyreksi. Stoffer af denne type er derfor kontraindiceret under behandling med isocarboxazid. Brug af lokalanalgetika, øjendråber og hostemidler med indhold af sympatomimetiske stoffer bør undgås hos patienter i behandling med isocarboxazid.
 • Effekten af alkohol, barbiturater, CNS-stimulerende midler (fx methylphenidat), insulinantidiabetika, antihypertensiva og opioider potenseres af isocarboxazid.
 • Isocarboxazid forstærker bivirkningerne af farmaka med antikolinerg virkning (antikolinerge antiparkinsonmidler, visse antihistaminer og højdosis antipsykotika).
 • Ved supplerende behandling med buspiron kan der ses forhøjet blodtryk.
 • Samtidig indgift af bupropion kan medføre alvorlige bivirkninger. Mindst 14 dages interval anbefales mellem doseringen af bupropion og isocarboxazid.
 • Ved kombination med tricykliske antidepressiva (TCA) er set hyperpyreksi, kramper og død. Kombinationen er dog anvendt med forsigtighed ved terapiresistente depressioner.
 • Andre MAO-hæmmere, TCA, SSRISNRI og andre serotonerge midler (fx tramadol, triptaner) kan potensere virkningen af isocarboxazid og derved give risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI. Risikoen synes størst, hvis man starter behandlingen med en MAO-hæmmer og derefter supplerer med eller skifter til et TCA. De nævnte midler bør seponeres 2 uger (fluoxetin dog 5 uger) før påbegyndelse af behandling med isocarboxazid. Ligeledes anbefales et interval på mindst 2 uger efter seponering af isocarboxazid og påbegyndelse af behandling med de pågældende midler.
 • Tilfælde af psykotiske episoder og serotoninsyndrom er set ved kombination med dextromethorphan.
 • Ved kombination med tryptophan er set delirium og serotoninsyndrom.
 • Brug af naturlægemidler, som indeholder perikon, bør undgås i mindst 2 uger efter seponering af isocarboxazid på grund af risiko for serotonerg potensering.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Irreversibel monoaminooxidase hæmmer (MAOI). Enzymet monoaminooxidase (MAO) nedbryder det præsynaptiske indhold af monoaminer. Isocarboxazid hæmmer både type A og type B formerne af enzymet.
Type A nedbryder bl.a. serotonin og noradrenalin og hæmning af type A øger derfor mængden af disse neurotransmittere, der kan frigøres til synapsen, hvilket giver den antidepressive effekt. Dopamin nedbrydes af både MAO type A og type B. Hæmning af begge typer vil derfor også føre til øget mængde dopamin i hjernen.
Tyramin (en monoamin, der findes i flere fødevarer) fører til frigivelse af noradrenalin, der nedbrydes af MAO type A. Ved irreversibel hæmning af MAO type A er der risiko for forhøjede niveauer af noradrenalin, der kan føre til hypertensiv krise.
Da isocarboxazids hæmning er irreversibel, kan MAO’s aktivitet kun reetableres ved ny syntese af enzymet (tager 2 uger). 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren til inaktive forbindelser.
 • Det kan påregnes, at virkningen på monoaminooxidase varer 2-3 uger.
 • Den kliniske virkning er knyttet til enzymhæmningen, hvorfor man ikke har nytte af plasmakoncentrationsmålinger.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af depression

 • hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller
 • i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 546531
56 stk.
580,40 15,55

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
CL, 3M3
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...