Ludiomil®

N06AA21
 
 
Tetracyklisk antidepressivum.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg eller 75 mg maprotilinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Individuelt 75-150 mg dgl. fordelt på 1-3 doser. Døgndosis bør ikke overstige 150 mg.
 

Ældre 

Initialt 25 mg dgl., stigende langsomt til 25 mg 3 gange dgl. eller 75 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk 

 • Bør seponeres gradvis på grund af risiko for seponeringssymptomer som hovedpine, søvnforstyrrelser, irritation og utilpashed.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

 • Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation. Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner.
 • Hjerteinsufficiens. Kardielle ledningsforstyrrelser. Må ikke anvendes før 6 måneder efter akut myokardieinfarkt.
 • Krampeanfald er rapporteret med større hyppighed end for andre antidepressiva. Bør derfor ikke anvendes til patienter med epilepsi eller nedsat krampetærskel.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for overdosering i suicidalt øjemed.
 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • De psykotiske symptomer hos patienter med skizofreni kan forværres, især hvis maprotilin er eneste behandling. Skizofreni er en relativ kontraindikation på grund af risiko for provokation resp. eksacerbation af symptomer.
 • Monitorering af lever- og nyrefunktion samt leukocyttal ved længere tids anvendelse.
 • Risiko for forværring af kardielle ledningsforstyrrelser. Ekg bør kontrolleres før behandlingsstart.
 • Overdødelighed ved behandling af specielt ældre og patienter med hjertelidelser, især af arteriosklerotisk art.
 • Desuden forsigtighed ved: 
  • Snævervinklet glaukom
  • Urinretention
  • Alvorlig leverinsufficiens
  • Alvorlig nyreinsufficiens
 • På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol.

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Mundtørhed.
Hovedpine, Myokloni, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Almindelige (1-10%) Temperaturstigning, Vægtøgning, Øget appetit.
Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ekg-forandringer, Ortostatisk hypotension, Palpitationer, Takykardi.
Hedeture.
Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Agitation, Angst, Depression, Hukommelsesbesvær, Hypomani, Koncentrationsbesvær, Mani, Paræstesier, Rastløshed, Sedation, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Talebesvær.
Fotosensibilitet, Hududslæt, Urticaria, Øget svedtendens.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Akkommodationsbesvær, Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme, Hypertension, Vasculitis.
Akatisi, Ataksi, Delirium, Dyskinesier, Hallucinationer, Konfusion, Kramper.
Alopeci, Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom.
Allergisk alveolitis.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Kardielle ledningsforstyrrelser  (fx forlænget QT-interval, torsades de pointes).
Agranulocytose, Eosinofili, Trombocytopeni.
Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Personlighedsforstyrrelser.
Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Visse bivirkninger, fx angst, træthed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer. 
 • De antikolinerge, neurologiske, psykiske og kardiovaskulære bivirkninger ses oftest hos ældre.
 • Der er set forøget risiko for knoglebrud hos patienter over 50 år ved behandling med tricykliske antidepressiva.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan forårsage hypertensive kriser og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI og lithium) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom. se SSRI.
 • Samtidig brug af CYP2D6-hæmmere vil øge plasmakoncentrationen af maprotilin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Samtidig indgift af adrenalin og noradrenalin kan udløse hypertensive kriser. Dopamin frigør noradrenalin og kan givet sammen med maprotilin øge blodtrykket.
 • Den antihypertensive virkning af adrenerge neuronblokkere (fx clonidin) svækkes af maprotilin.
 • Plasmakoncentrationen af maprotilin kan nedsættes ved samtidig indgift af barbiturater - specielt phenobarbital og enzyminducerende antiepileptika (fx carbamazepin).
 • Andre antikolinerge midler (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) øger den antikolinerge effekt.
 • Levodopa forstærker risikoen for hypertension og kardiotoksicitet.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give risiko for forlænget QT-interval.
 • Maprotilin øger plasmakoncentrationen af amfetamin.
 • Forstærker effekten af CNS-supprimerende midler som fx alkohol, hypnotika og stærke analgetika.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Tetracyklisk antidepressivum. Hæmmer genoptaget af neurotransmitteren noradrenalin. Påvirker desuden flere andre neurotransmittere og receptorer. Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås inden for 8 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås i behandlingens 2. uge.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til bl.a. desmethylmaprotilin, som har en svag farmakologisk aktivitet.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 502633
100 stk.
139,10 5,56
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 505743
100 stk.
343,85 4,58

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
P, D
Kærv: Delekærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
S, F
Kærv: Delekærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-09-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. maj 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...