Vargatef®

L01XE31
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Lokal fremskreden, metastaserende eller lokalt recidiverende ikke-småcellet lungecancer (adenokarcinom) efter førstelinjebehandling.
 • Anvendes i kombination med docetaxel.

Nintedanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 150 mg nintedanib. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg 2 gange dgl. på dag 2 til 21 i en 21-dages behandlingscyklus med docetaxel. 

  

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller knuses.
 • Kapslerne bør tages sammen med mad.
 • De to daglige doser skal tages med 12 timers mellemrum.
 • Hvis dosis glemmes, skal den springes over, og administrationen genoptages på næste planlagte tidspunkt og med den anbefalede dosis.
 • Behandlingspause med efterfølgende dosisreduktion eller evt. seponering kan være nødvendig pga. bivirkninger, se produktresume.

Forsigtighedsregler

 • Anbefales ikke ved moderat og stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C).
 • Kapslerne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Blødning, Neutropeni.
Elektrolytforstyrrelser.
Perifer neuropati.
Hududslæt, Mucositis.
Almindelige (1-10%) Vægttab.
Forhøjet bilirubin.
Dyb venetrombose, Hypertension.
Trombocytopeni.
Dehydrering.
Hudkløe, Lokal abscesdannelse.
Sepsis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatotoksicitet.
Myokardieinfarkt.
Nyresvigt.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis.

Interaktioner

Nintedanib er substrat for P-glykoprotein (P-gp), og derfor kan samtidig administration af potente P-gp-hæmmere (fx erythromycin) øge eksponeringen for nintedanib. Ligeledes kan potente P-gp-induktorer (fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon) nedsætte eksponeringen for nintedanib, se Farmakodynamiske interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række proteinkinaser, der har betydning for tumors angiogenese, herunder VEGFR 1-3, PDGFR α og β og FGFR 1-3. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer. Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Fordelingsvolumen ca. 15 liter/kg.
 • Metaboliseres kun i ringe grad via CYP-systemet.
 • Terminal plasmahalveringstid 10-15 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces/galden.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) bløde kapsler 150 mg 517980
60 stk. (blister)
25.431,85

Foto og identifikation

Bløde kapsler  150 mg

Præg:
150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 7,1 x 17,6
bløde kapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...