Vargatef®

L01XE31
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Lokal fremskreden, metastaserende eller lokalt recidiverende ikke-småcellet lungecancer (adenocarcinom) efter førstelinjebehandling.
 • Anvendes i kombination med docetaxel.

Nintedanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 100 mg eller 150 mg nintedanib. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg 2 gange dgl. på dag 2 til 21 i en 21-dages behandlingscyklus med docetaxel. 

  

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller knuses.
 • Kapslerne bør tages sammen med mad.
 • De to daglige doser skal tages med 12 timers mellemrum.
 • Hvis dosis glemmes, skal den springes over, og administrationen genoptages på næste planlagte tidspunkt og med den anbefalede dosis.
 • Behandlingspause med efterfølgende dosisreduktion eller evt. seponering kan være nødvendig pga. bivirkninger, se produktresume.

Forsigtighedsregler

 • Anbefales ikke ved moderat og stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C).
 • Kapslerne indeholder sojaprotein.
 • Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Neutropeni.
Elektrolytforstyrrelser.
Perifer neuropati.
Hududslæt, Mucositis.
Almindelige (1-10%) Forhøjet bilirubin.
Dyb venetrombose, Hypertension.
Trombocytopeni.
Dehydrering.
Lokal abscesdannelse.
Sepsis.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis.

Interaktioner

Nintedanib er substrat for P-glykoprotein (P-gp), og derfor kan samtidig administration af potente P-gp-hæmmere (fx erythromycin) øge eksponeringen for nintedanib. Ligeledes kan potente P-gp-induktorer (fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon) nedsætte eksponeringen for nintedanib, se Farmakodynamiske interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se antineoplastiske lægemidler

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 3 måneder efter behandlingsophør. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række proteinkinaser, der har betydning for tumors angiogenese, herunder VEGFR 1-3, PDGFR α og β og FGFR 1-3. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer. Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Fordelingsvolumen ca. 15 liter/kg.
 • Metaboliseres kun i ringe grad via CYP-systemet.
 • Terminal plasmahalveringstid 10-15 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces/galden.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) bløde kapsler 100 mg 442761
120 stk. (blister)
26.793,75
(BEGR) bløde kapsler 150 mg 517980
60 stk. (blister)
26.157,00

Foto og identifikation

Bløde kapsler  100 mg

Præg:
100,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 6,2 x 16,3
bløde kapsler 100 mg
 
 
 

Bløde kapsler  150 mg

Præg:
150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 7,1 x 17,6
bløde kapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juli 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...