Duloxetin "Krka"

N06AX21
 
 
Antidepressivum. Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 30 mg eller 60 mg duloxetin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Depression 

Voksne. 60 mg 1 gang dgl. Dosisøgning til højst 120 mg dgl. kan forsøges. 


Neuropatiske smerter 

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til højst 120 mg i døgnet. 


Generaliseret angst 

Voksne. Initialt 30 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til den sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 60 mg i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ved anvendelse af 120 mg i døgnet.

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis.  

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Se endvidere Aftrapning af antidepressiva.  

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Mulige alternativer, se SNRI

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret hypertension pga. risiko for hypertensiv krise
 • Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation.
  Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt. En evt. behandling med MAO-hæmmere må først indledes 5 dage efter seponering af duloxetin.
 • Samtidig anvendelse af potente CYP1A2-hæmmere (fx fluvoxamin, ciprofloxacin).

Forsigtighedsregler

Blødningsforstyrrelser 

 • Abnorm blødning er forekommet ved behandling med SSRI og SNRI. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere blødningsforstyrrelser.

Børn og unge 

 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Duloxetin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Hvis behandling alligevel skønnes nødvendig, overvåges nøje for tegn på suicidal adfærd.
 • Manglende erfaring vedr. langtidsbehandling af børn. Kontrol af vækst, modning og kognitiv/adfærdsmæssig udvikling anbefales.

Diabets mellitus 

 • Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus.

Glaukom 

 • Et øget niveau af serotonin og noradrenalin kan medføre mydriasis, der kan øge risikoen for udvikling af akut snævervinklet glaukom. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere snævervinklet glaukom.

Hypertension 

 • Hos patienter med hypertension eller anden hjertelidelse bør blodtrykket følges regelmæssigt - særligt i den første måned.
 • Dosisreduktion eller seponering bør overvejes ved vedvarende forhøjet blodtryk.

Kramper 

 • SNRI kan anses som sikre i terapeutiske doser ved epilepsi (4529).
 • Forsigtighed ved kramper i anamnesen. Seponeres ved udvikling af kramper.

Mani/hypomani 

 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani.
 • Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin.
 • Behandlingen seponeres ved tegn på mani.

Risiko for hyponatriæmi 

 • Forsigtighed ved risikofaktorer for hyponatriæmi (fx ældre, SIADH). Seponering bør overvejes ved tegn på hyponatriæmi.

Suicidaltanker og -adfærd 

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år.
 • Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer.
 • Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
Referencer: 4529

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Mundtørhed.
Hovedpine, Somnolens.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Obstipation, Opkastning.
Hypertension, Palpitationer.
Muskelkramper, Myalgi.
Abnorme drømme, Angst, Faldtendens, Gaben, Letargi, Paræstesier, Svimmelhed, Søvnløshed, Tremor, Uro.
Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Abnorm orgasme, Dysuri, Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion, Hyppig vandladning, Nedsat libido.
Sløret syn, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fulminant leversvigt, Gastro-intestinal blødning, Hepatitis.
Laryngitis, Laryngospasme, Ortostatisk hypotension, Supraventrikulære arytmier  (oftest atrieflimren).
Hyperglykæmi*, Hyperkaliæmi.
Akatisi, Apati, Dyskinesier, Gangforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Myokloni, Nervøsitet, Suicidaltanker, Synkope.
Fotosensibilitet, Kontaktdermatitis, Purpura.
Nedsat urinmængde, Seksuelle forstyrrelser, Urinretention, Vandladningsbesvær.
Synstab, Øresmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Hæmatokeksi, Leverinsufficiens, Mikroskopisk colitis, Stomatitis.
Eosinofil pneumoni, Hypertensiv krise, Interstitiel lungesygdom.
Dehydrering, Hyperkolesterolæmi, Hyperprolaktinæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme, Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Aggressivitet, Ekstrapyramidale gener, Hallucinationer, Kramper, Mani, Serotoninsyndrom, Suicidaladfærd, Trismus.
Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Glaukom.
Meget sjældne (< 0,01%) Kutan vasculitis.

* Særligt set hos diabetikere. 

 

 • Serotoninsyndrom, se SSRI og malignt neuroleptikasyndrom, se Antipsykotika - bivirkninger, er forekommet ved behandling med SNRI. Risikoen forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler, midler der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere) og dopaminantagonister.
 • Der er rapporteret tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuel dysfunktion er vedblevet efter seponering af SSRI og SNRI.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol, triptaner, SSRI-præparater, tryptophan) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Fluvoxamin øger AUC for duloxetin 6 gange på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx ciprofloxacin. Samtidig administration bør undgås. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Duloxetin hæmmer CYP2D6. Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der omsættes via CYP2D6 (fx metoprolol, klasse 1C-antiarrytmika og TCA). Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig anvendelse af duloxetin og warfarin er der set stigninger i INR. Kontrol af INR anbefales i forbindelse med opstart og seponering af duloxetin.
 • Kan forstærke den sederende virkning af alkohol og sederende lægemidler.
 • Samtidig brug af naturlægemidler indeholdende perikon bør undgås på grund af risiko for serotonerg potensering.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 600 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en mindre øget risiko. Se endvidere SNRI og Antidepressiv behandling af gravide

Referencer: 2785, 3950

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Farmakodynamik

 • Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI). Hæmmer genoptaget af neurotransmitterne noradrenalin og serotonin ved at blokere henholdsvis noradrenalins transportprotein (NET) og serotonins transportprotein (SERT). Mængden af noradrenalin og serotonin uden for nervecellen øges derved.
 • Pga. hæmningen af NET øges desuden mængden af dopamin i det præfrontale cortex.
 • Duloxetin hæmmer SERT i lidt højere grad end NET.
 • Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).

Farmakokinetik

Duloxetins farmakokinetik viser stor interindividuel variation (generelt 50-60%), delvist pga. køn, alder, rygerstatus og CYP2D6-status. 

 • Biotilgængelighed 30-80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP1A2 og CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 8-17 timer.
 • Der kan ikke angives et terapeutisk interval for plasmakoncentrationen - se endvidere tabel 5 i Antidepressiva.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterokapsler 30 mg 514870
30 stk. (blister)
89,85 5,99
(B) enterokapsler 30 mg 569514
100 stk. (blister)
279,20 5,58
(B) enterokapsler 60 mg 432410
30 stk. (blister)
103,40 3,45
(B) enterokapsler 60 mg 447040
100 stk. (blister)
240,00 2,40

Substitution

enterokapsler 30 mg
Aritavi TEVA, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Cymbalta Eli Lilly, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "2care4" (Parallelimport), Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "Hexal" HEXAL, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "Stada" Stada, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetine "Accord" Accord, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetine "Teva" TEVA, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
 
enterokapsler 60 mg
Aritavi TEVA, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Cymbalta Eli Lilly, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Duloxetin "Hexal" HEXAL, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Duloxetin "Stada" Stada, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Duloxetine "Accord" Accord, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
 

Foto og identifikation

Enterokapsler  30 mg

Præg:
30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid, Mørkeblå
Mål i mm: 5,8 x 15,9
enterokapsler 30 mg
 
 
 

Enterokapsler  60 mg

Præg:
60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn, Mørkeblå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
enterokapsler 60 mg
 
 
 

Referencer

2785 Larsen ER, Damkier P, Pedersen LH et al Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding Acta Psychiatr Scand Suppl 2015 445 1-28 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26344706


3950 Lassen D, Ennis ZN, Damkier P First-Trimester Pregnancy Exposure to Venlafaxine or Duloxetine and Risk of Major Congenital Malformations: A Systematic Review Basic Clin Pharmacol Toxicol 2016 118(1) 32-6 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26435496


4529 Kanner AM Most antidepressant drugs are safe for patients with epilepsy at therapeutic doses: A review of the evidence Epilepsy Behav 2016 61 282-6 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236241

 
 

Revisionsdato

2019-08-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...