Attentin®

N06BA02
 
 

Anvendelsesområder

ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse)

  

Bemærk: 

Diagnostik og iværksættelse af behandling er specialistopgaver og må kun varetages af børne- og ungdomspsykiater. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg dexamfetaminsulfat.  

Doseringsforslag

Individuel dosering.   

Børn over 6 år og unge under 18 år. Initialt 5 mg 1-2 gange dgl. (fx morgen og middag). Dosis kan øges med 5 mg ugentlig. Højeste daglige dosis er normalt 20 mg dgl. - i særlige tilfælde op til 40 mg dgl. 

  

Bemærk: 

 • Ved dosisøgning øges morgendosis normalt først.
 • Dosering sent på dagen kan give søvnproblemer.
 • Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet og ikke alder, vægt eller symptomer.
 • Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Symptomatisk kardiovaskulær lidelse.
 • Cerebrovaskulære lidelser.
 • Fremskreden arteriosklerose.
 • Moderat til svær hypertension.
 • Hypertyroidisme.
 • Glaukom.
 • Fæokromocytom.
 • Porfyri.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere.
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere inden for det sidste døgn.
 • Tidligere eller nuværende misbrug (personen selv - eller i hustanden).
 • Overfølsomhed for sympatomimetiske aminer.
 • En række psykiatriske lidelser kan forværres: Agitation, psykoser, svær depression, ikke-velkontrolleret type 1 bipolar affektiv sindslidelse, suicidal adfærd, anorexia nervosa, Tourettes syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Bipolar lidelse - risiko for inducering af blandet/manisk episode.
 • Psykoser - risiko for forværring.
 • Kardiovaskulære lidelser. Pludselig død er set ved strukturel hjerteabnormitet, kardiomyopati og andre alvorlige hjertelidelser. Behandling bør undgås.
 • Kan potentielt øge puls og blodtryk og dermed påvirke andre lidelser som bl.a. hypertension, hjerteinsufficiens, nylig myokardieinfarkt, ventrikulære arytmier og hypertyroidisme. Monitorering anbefales.
 • Kontrol af blodtryk og hjertefunktion samt for symptomer på psykiske lidelser anbefales før og under behandlingen (efter dosisøgning og ellers hver 6. måned). Patienten skal søge læge ved kardiovaskulære symptomer (fx palpitationer, dyspnø, anstrengelsesudløste brystsmerter) og undersøges af kardiolog.
 • Behandlingen genovervejes ved:
  • Aggressivitet
  • Psykotiske eller maniske symptomer.
 • Ved behandling af børn bør højde og vægt monitoreres (mindst hver 6. måned).
 • Krampetærsklen kan nedsættes. Forsigtighed ved epilepsi, tidligere tilfælde af kramper eller EEG abnormalitet. Seponeres ved nyopståede kramper eller øget anfaldshyppighed ved epilepsi.
 • Misbrug - kan virke euforiserende og give psykisk afhængighed og toleransudvikling hos misbrugere.
 • Risiko for forværring ved behandling af patienter med motoriske/vokale tics eller Tourettes sygdom.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hvert halve år. Evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for recidiv øges.
 • Opmærksomhed på tegn på depression ved seponering - specielt ved misbrug.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Nedsat vægtøgning hos børn**, Vægttab.
Nervøsitet, Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter*, Kvalme*, Mundtørhed*, Opkastning*.
Arytmier, Blodtryksændringer, Palpitationer, Takykardi.
Artralgi.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Dyskinesier, Excitation, Hovedpine, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Angina pectoris.
Væksthæmning**.
Akkommodationsbesvær, Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverpåvirkning  (herunder coma hepaticum).
Cerebral hæmoragi, Cerebral vasculitis og/eller okklusion, Hjertestop.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Choreiforme bevægelser, Hallucinationer, Kognitiv dysfunktion, Kramper, Psykose, Suicidaladfærd, Tourettes syndrom.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme.
Ikke kendt Afhængighed af midlet, Hyperpyreksi, Pludselig død.
Iskæmisk colitis.
Apopleksi, Kardiomyopati, Kredsløbskollaps, Myokardieinfarkt, Raynauds syndrom.
Acidose.
Rhabdomyolyse.
Ataksi, Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Tremor.
Alopeci, Fixed drug eruption.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Impotens, Nyrefunktionspåvirkning.

* Disse bivirkninger forekommer oftest ved starten af behandlingen og kan lettes ved samtidig fødeindtagelse. 

** Set ved langvarig brug. 

 

Seponeringssymptomer (fx træthed, abnorme drømme, humørforstyrrelser, søvnløshed, hypersomni, følelsesforfladigelse) kan ses efter kraftig eller langvarig brug. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin) samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere (moclobemid) inden for det sidste døgn giver risiko for udvikling af hypertensive kriser.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, serotonerge antidepressiva, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Samtidig indtag af lægemidler eller føde, der sænker eller øger pH i ventriklen kan henholdsvis hæmme eller øge absorptionen af dexamfetamin.
 • Midler, der forsurer urinen, øger udskillelsen af dexamfetamin, mens midler, der alkaliserer urinen, hæmmer udskillelsen.
 • Disulfiram kan hæmme metabolisme og udskillelse af dexamfetamin.
 • Clonidin kan forlænge virkningen af dexamfetamin.
 • Risiko for pludselig blodtryksstigning ved brug af halogenerede anæstetika - dexamfetamin seponeres på operationsdagen, hvis muligt.
 • Kombination med tricykliske antidepressiva øger risikoen for kardiovaskulære hændelser.
 • Dexamfetamin kan hæmme metaboliseringen af en række midler:
 • Absorptionen af visse antiepileptika (fx phenobarbital, phenytoin, primidon) kan forsinkes.
 • Dopaminerge midler (fx antipsykotika) hæmmer den CNS-stimulerende effekt af dexamfetamin.
 • Risiko for blodtrykstigning ved kombination med vasopressorer.
 • Effekten af antihypertensiva kan nedsættes af dexamfetamin.
 • Den adrenerge virkning af noradrenalin og den analgetiske virkning af morphin kan øges.
 • Adrenoceptor-blokerende midler og dexamfetamin hæmmer hinandens virkning.
 • Alkohol kan forstærke CNS-bivirkningerne og bør undgås under behandlingen.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Et meget stort kombineret amerikansk (langt de fleste data) og nordisk datasæt beskriver > 5.000 gravide eksponeret for amfetamin eller dexamfetamin i 1. trimester. Der er ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser i dette studie. Det skønnes, at ekstrapolation fra disse data til at være relevant for dexamfetamin er acceptabel. 

Referencer: 4317

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af dexamfetamin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) fra synapserne og frigør desuden dopamin og noradrenalin fra vesikler i neuronerne, men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 10-11 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne. Eliminationen er pH-afhængig og øges ved lav pH og hæmmes ved mere basisk urin.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse, hvor:
  • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller
  • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 027017
30 stk. (blister)
233,25 23,33
(AP4) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 431608
30 stk. (blister)
231,00 23,10
(AP4) tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 136603
30 stk. (blister)
349,00 34,90
(AP4) tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 448697
30 stk. (blister)
217,00 21,70
(AP4) tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 505166
100 stk. (blister)
557,85 16,74
(AP4) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 157054
30 stk. (blister)
711,20 35,56
(AP4) tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 577061
30 stk. (blister)
602,00 30,10
(AP4) tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 408114
30 stk. (blister)
498,00 24,90
(AP4) tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 076722
30 stk. (blister)
602,45 30,12
(AP4) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 390878
30 stk. (blister)
1.007,05 25,18
(AP4) tabletter 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 374963
30 stk. (blister)
980,00 24,50
(AP4) tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 508184
30 stk. (blister)
981,50 24,54

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg  (krydskærv for nemmere indtagelse)

Præg:
S
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 5 mg (krydskærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  10 mg  (krydskærv for nemmere indtagelse)

Præg:
M
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 10 mg (krydskærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  20 mg  (krydskærv for nemmere indtagelse)

Præg:
L
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 20 mg (krydskærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Referencer

4317 Pottegård A, Hallas J, Andersen JT et al First-trimester exposure to methylphenidate: a population-based cohort study J Clin Psychiatry 2014 75 88-93 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24502866

 
 

Revisionsdato

2019-09-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...