Lenvima

L01XE29
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Progressiv, lokalt fremskreden eller metastatisk, differentieret (papillært/follikulært/Hürthle-celle) thyroideakarcinom (DTC), refraktært over for radioaktivt jod (RAI).


Lenvatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 4 mg eller 10 mg lenvatinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 24 mg 1 gang dgl.
 • Dosisreduktion eller behandlingspause kan være nødvendig ud fra tolerans, se produktresumé.

  

Stærkt nedsat nyrefunktion: 

 • Anbefalet startdosis 14 mg 1 gang dgl.

  

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): 

 • Anbefalet startdosis 14 mg 1 gang dgl.

  

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Kapslerne skal tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.

Forsigtighedsregler

Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandling med lenvatinib. Monitorering af blodtryk skal foretages løbende under behandlingen. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dysfoni, Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer.
Blødning, Trombocytopeni.
Hypocalcæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Proteinuri, Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10%) Utilpashed.
Fistler, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin.
Cerebrovaskulære tilfælde, Forlænget QT-interval, Hjerteinsufficiens, Lungeemboli, Myokardieinfarkt, Nedsat uddrivningsfraktion.
Lymfopeni, Nedsat plasma-albumin.
Dehydrering, Forhøjet thyrotropin, Hyperkolesterolæmi, Hypomagnesiæmi, Hypotyroidisme.
Hyperkeratoser.
Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Nyresvigt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kolestatisk hepatitis, Leverpåvirkning, Miltinfarkt.
Transitorisk cerebral iskæmi.
Monoparese, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Absces.

Interaktioner

Lenvatinib hæmmer eksogen thyroideaundertrykkelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data for anvendelse under graviditet. 

Se Antineoplastiske midler

 

Fertilitet: Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 1 måned efter behandlingens ophør. 

Bemærk: Lenvatinib kan muligvis nedsætte virkningen af hormonel kontraception. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor) og PDGFR (platelet derived growth factor receptor). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 28 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 4 mg 478672
30 stk. (blister)
17.539,45
(BEGR) hårde kapsler 10 mg 387479
30 stk. (blister)
17.539,45

Foto og identifikation

Hårde kapsler  4 mg

Præg:
LENV, 4 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 4 mg
 
 
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
LENV, 10 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Orange
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. juli 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...