Zykadia

L01XE28
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • ALK-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer.

 

Ceritinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg ceritinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 450 mg 1 gang dgl.
 • Dosisreduktion, behandlingspause eller helt ophør kan være nødvendig ved bivirkninger:
  • Påvirkning af leverfunktion
  • Pneumonitis
  • Forlænget QT-syndrom og bradykardi
  • Gastro-intestinal toksicitet
  • Hyperglykæmi
  • Forhøjet plasma-lipase eller -amylase
 • se produktresumé.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Kapslerne skal tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Kapslerne skal tages sammen med et let eller fuldt måltid, da biotilgængeligheden herved øges. Behandlingsregime uden samtidig fødeindtagelse, se produktresume.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Ved opkastning tages den efterfølgende dosis til planlagt tid.

 

Nedsat leverfunktion 

 • Child-Pugh C: Dosis skal nedsættes med ca. en tredjedel.

Forsigtighedsregler

 • Begrænset erfaring vedr. patienter ≥ 65 år
 • Forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion pga. manglende erfaring.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Synkebesvær.
Anæmi.
Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Forhøjet plasma-lipase, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Leverpåvirkning.
Bradykardi, Forlænget QT-interval, Pericarditis, Pneumonitis.
Hyperglykæmi, Hypofosfatæmi.
Nyresvigt.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatotoksicitet, Pancreatitis.

Interaktioner

 • Potente CYP3A-hæmmere, fx HIV-proteasehæmmere, itraconazol, erythromycin, clarithromycin og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af ceritinib, og kombinationen bør undgås. Såfremt kombinationen ikke kan undgås, skal ceritinib-dosis reduceres med ca. en tredjedel. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig administration af ceritinib og CYP3A-substrater, der vides at have et snævert terapeutisk indeks, fx ciclosporin, ergotamin, fentanyl, pimozid, tacrolimus, alfentanil og sirolimus, skal undgås.
 • CYP2C9-substrater, der vides at have et snævert terapeutisk indeks, fx phenytoin og warfarin, skal undgås.
 • Behandling med midler, der kan give bradykardi eller forlænge QTc-intervallet, bør undgås, bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx amiodaron, sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) samt moxifloxacin. Se Antiarytmika.
 • Syreregulerende midler, der øger pH i ventriklen, kan nedsætte biotilgængeligheden af ceritinib.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data for anvendelse under graviditet. 

Se Antineoplastiske midler

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 3 mdr. efter behandlingens ophør. 

Bemærk: Ceritinib kan muligvis nedsætte virkningen af hormonel kontraception. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer tyrosinkinasereceptoren anaplastisk lymfomkinase (ALK). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Absorptionen stiger ved samtidig fødeindtagelse.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid 31-41 timer.
 • Ca. 1,3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 150 mg 487105
150 stk. (blister)
58.701,70
(BEGR) hårde kapsler 150 mg 560479
150 stk. (blister) (Orifarm)
55.250,00

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
NVR, LDK 150MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 8,2 x 23,2
hårde kapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-07-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...