Ketoconazole HRA

J02AB02
 
 

Ketoconazol hæmmer kortisolsyntesen gennem hæmning af flere CYP-enzymer i binyrerne. 

Anvendelsesområder

Behandling af endogent Cushings syndrom

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg ketoconazol. 

Doseringsforslag

Doseres individuelt. 

  

Voksne og børn over 12 år 

 • Sædvanlig initialdosis 400-600 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. Vejledt af kortisolmålinger kan dosis øges med 200 mg/dag hver 7.-28. dag.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 600-800 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. Højst 1.200 mg dgl. fordelt på 2-3 doser.
 • Block-replacement terapi. Kortisolblokade med ketoconazol kan kombineres med substitutionsbehandling med kortikosteroider. Vedligeholdelsesbehandling med ketoconazol øges i så fald sædvanligvis med 200 mg dgl.

  

Bemærk: 

 • I tilfælde af binyrebarkinsufficiens: Alt efter sværhedsgrad kan dosis nedsættes (med mindst 200 mg/dag), behandlingen seponeres og/eller substitutionsbehandling med kortikosteroid igangsættes. Ved ophørt binyrebarkinsufficiens kan ketoconazol-behandlingen genoptages med lavere dosis.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for svampemidler af imidazol-typen.
 • Leverlidelser og/eller leverenzymniveauer over 2 gange den øvre normalgrænse.
 • Forlænget QTc-interval.
 • Kombination med lægemidler, hvor ketoconazols hæmmende virkning på CYP3A4 og P-glykoprotein kan give anledning til øget risiko for alvorlige bivirkninger, herunder:
  • Visse statiner (fx simvastatin, atorvastatin, lovastatin)
  • Visse midler, der kan medføre forlænget QTc-interval (fx methadon, pimozid, sertindol, saquinavir)
  • Visse benzodiazepiner (fx triazolam, midazolam, alprazolam)
  • Clarithromycin, colchicin, fesoterodin og solifenacin hos patienter med nedsat nyrefunktion
  • Vardenafil hos mænd over 75 år
  • Derudover en række andre midler: Dabigatran, eplerenon, ergotamin, everolimus, felodipin, irinotecan, lurasidon, quetiapin, sirolimus.
  • Se endvidere interaktioner.

Forsigtighedsregler

Binyrebarkfunktion 

 • Ved behandlingens start skal dU-kortisol monitoreres med få dages/ugers mellemrum.
 • Ved etableret behandling kan monitorering af kortisolniveauer i urin eller serum udføres hver 3.-6. måned.
 • Patienten monitoreres for tegn på binyrebarkinsufficiens og informeres om symptomerne.

  

Leverfunktion 

Leverenzymer og bilirubin skal måles regelmæssigt: 

 • Ugentligt i en måned efter behandlingsstart
 • Derefter månedligt i 6 måneder
 • Derefter, ved stabil dosis, hver 3. måned
 • Ved evt. dosisøgning ugentligt i en måned.

Ved stigning i leverenzymniveauet på mindre end 3 gange normalgrænsen skal leverfunktionen monitoreres hyppigere, og dosis nedsættes med mindst 200 mg dgl. 

Ved stigning i leverenzymniveauet på mere end 3 gange normalgrænsen og/eller ved tegn på hepatitis skal behandlingen seponeres. 

  

Forlænget QTc-interval 

Ekg udføres: 

 • Før behandlingsstart
 • Efter 3-7 dages behandling
 • Ved ordination af medicin, der kan medføre forlænget QTc-interval
 • På klinisk indikation.

  

Andre forsigtighedsregler 

 • Ved aklorhydri bør ketoconazol gives sammen med syreholdige drikkevarer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Leverpåvirkning.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Binyrebarkinsufficiens.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Svimmelhed.
Alopeci.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Sjældne (0,01-0,1%) Alvorlige hepatiske skader  (herunder hepatitis, hepatisk nekrose og dødeligt leversvigt).
Ikke kendt Perifere ødemer.
Alkoholintolerans, Gynækomasti, Nedsat serum-testosteron  (forbigående).
Artralgi.
Intrakraniel trykstigning, Nervøsitet, Paræstesier.
Dermatitis, Erytem, Erythema multiforme, Fotosensibilitet.
Erektil dysfunktion, Oligospermi.

Interaktioner

Ketoconazol er en kraftig hæmmer af CYP3A4 og P-glykoprotein og metaboliseres selv hovedsageligt via CYP3A4. Kombination med en række andre midler giver derfor anledning til interaktioner. 

 

Kombinationer, der ikke bør anvendes: 

 • Alprazolam (bl.a. risiko for respirationsdepression)
 • Atorvastatin (øget risiko for muskelbivirkninger)
 • Bosentan (øget risiko for leverbivirkninger)
 • Cabozantinib (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Carbamazepin (ketoconazols biotilgængelighed reduceres væsentligt)
 • Clarithromycin (øget risiko for forlænget QTc-interval og leverbivirkninger ved nedsat nyrefunktion)
 • Colchicin (øget risiko for colchicin toksicitet, særligt ved nedsat nyrefunktion)
 • Crizotinib (øget risiko for forlænget QTc-interval og leverbivirkninger)
 • Dabigatran (øget blødningsrisiko)
 • Dabrafenib (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Dasatinib (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Domperidon (øget risiko for forlænget QTc-interval))
 • Dronedaron (øget risiko for kardiovaskulære bivirkninger)
 • Ebastin (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Eletriptan
 • Eplerenon (øget risiko for hyperkaliæmi og hypotension)
 • Ergotamin (øget risiko for bl.a. ergotisme)
 • Erlotinib (bl.a. øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Everolimus (AUC for everolimus øges med ca. 15 gange)
 • Felodipin (øget risiko for ødem og hjerteinsufficiens)
 • Fesoterodin (øget risiko for forlænget QTc-interval, særligt ved nedsat nyrefunktion)
 • Haloperidol (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Ibrutinib (øget risiko for ibrutinib relateret toksicitet)
 • Irinotecan
 • Isavuconazol (øget risiko for bivirkninger af isavuconazol)
 • Isoniazid (ketoconazols biotilgængelighed reduceres væsentligt)
 • Lapatinib (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Lovastatin (øget risiko for muskelbivirkninger)
 • Lurasidon
 • Methadon (øget risiko for kardiovaskulære bivirkninger)
 • Midazolam, oral (bl.a. risiko for respirationsdepression)
 • Naloxegol (AUC for naloxegol øges 12,9 gange)
 • Nevirapin
 • Nilotinib (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Paritaprevir/ombitasvir (ritonavir) (øget risiko for bivirkninger)
 • Pasireotid (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Phenytoin (ketoconazols biotilgængelighed reduceres væsentligt)
 • Pimozid (øget risiko for kardiovaskulære bivirkninger)
 • Quetiapin (øget risiko for quetiapin toksicitet)
 • Reboxetin (smalt terapeutisk indeks for reboxetin)
 • Rifabutin (ketoconazols biotilgængelighed reduceres væsentligt)
 • Rifampicin (ketoconazols biotilgængelighed reduceres væsentligt)
 • Rivaroxaban (øget blødningsrisiko)
 • Salmeterol (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Saquinavir (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Sertindol (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Sildenafil (øget risiko for bivirkninger)
 • Simvastatin (øget risiko for muskelbivirkninger)
 • Sirolimus (AUC for sirolimus øges ca. 11 gange)
 • Solifenacin (øget risiko for forlænget QTc-interval, særligt ved nedsat nyrefunktion)
 • Sunitinib (øget risiko for forlænget QTc-interval)
 • Tadalafil (øget risiko for bivirkninger)
 • Tolterodin (øget risiko for forlænget QTc-interval, særligt ved nedsat nyrefunktion)
 • Tolvaptan
 • Triazolam (bl.a. risiko for respirationsdepression)
 • Vardenafil (øget risiko for bivirkninger, særligt hos mænd over 75 år).

 

Se endvidere Kontraindikationer

 

Kombinationer, hvor øget monitorering og/eller dosisjustering anbefales: 

Alfentanil, aliskiren, aprepitant, aripiprazol, bortezomib, budesonid, buprenorphin, buspiron, busulfan, cabazitaxel, ciclesonid, ciclosporin, cinacalcet, dexamethason, digoxin, docetaxel, edoxaban, fentanyl, fluticason, imatinib, maraviroc, methylprednisolon, midazolam i.v., oxycodon, paclitaxel, phenprocoumon, praziquantel, repaglinid, risperidon, ritonavir, saxagliptin, tacrolimus, temsirolimus, verapamil, vinblastin, vincristin, warfarin. 

 

Andre interaktioner 

Lægemidler, der nedsætter pH i ventriklen, forringer absorptionen af ketoconazol. Syreneutraliserende midler må først gives 2 timer efter administration af ketoconazol. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Et case-controlstudie viste ikke øget forekomst af misdannelser hos børn, der var eksponerede for ketoconazol i 1. trimester, men antal af cases var få. Succesfuld behandling af Cushings sygdom under graviditet med ketoconazol har været meddelt; en sådan behandling skal forestås af en specialist. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Baseret på data fra 1 kvinde er den relative vægtjusterede dosis estimeret til 0,4%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Risikoen for påvirkning af barnet er ringe, men kliniske data savnes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Ketoconazol hæmmer kortisolsyntesen gennem hæmning af flere cytochrom P450-enzymer i binyrerne. Primært hæmmes aktiviteten af 17α-hydroxylase. 

Farmakokinetik

 • Ketoconazol absorberes i varierende grad fra mave-tarmkanalen. Absorptionen nedsættes markant ved neutralt pH i ventriklen.
 • Maksimal plasmakoncentration ses 1-2 timer efter indgift af en enkelt oral dosis.
 • Maksimal plasmakoncentration og AUC stiger mere end proportionalt ved stigende dosis. Ved steady-state sås maksimale plasmakoncentrationer på 1,7 - 15,6 mikrogram/ml ved doser på 200 - 1.200 mg dgl.
 • Metaboliseres i leveren - primært via CYP3A4 - til inaktive metabolitter.
 • Koncentrationsfaldet i plasma er bifasisk med en ca. 10 timer lang initialfase (plasmahalveringstid ca. 2 timer) og en slutfase (plasmahalveringstid ca. 8 timer).
 • Ca. 13% udskilles gennem nyrerne, heraf 2-4% i uomdannet form.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 117893
60 stk. (blister)
6.522,10 108,70

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...