Evotaz

J05AR15
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne.  

Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV .   

Atazanavir/cobicistat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat) og 150 mg cobicistat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 tablet 1 gang dgl. sammen med mad. 

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Samtidig brug af colchicin er kontraindiceret.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion (Child Pugh A).
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child Pugh B-C).

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af:
  • Colchicin (ved nedsat nyre- eller leverfunktion)
  • Glecaprevir/pibrentasvir
  • Grazoprevir
  • Lovastatin
  • Simvastatin
  • Sildenafil (ved pulmonal hypertension).
  • CYP3A4- eller UGT1A1-substrater med smalt terapeutisk vindue, fx:
   • Alfuzosin
   • Amiodaron
   • Avanafil
   • Dronedaron
   • Ergotamin
   • Lidocain (systemisk)
   • Lurasidon
   • Midazolam, oralt
   • Pimozid
   • Quetiapin
   • Triazolam.
  • Kraftige CYP3A-induktorer, fx:
   • Carbamazepin
   • Phenobarbital
   • Phenytoin
   • Rifampicin
   • Naturlægemidler med perikon.
  • Andre lægemidler, der kræver farmakokinetisk boosting vha. af ritonavir eller cobicistat.
  • Andre lægemidler indeholdende cobicistat eller ritonavir.

Forsigtighedsregler

 • Cobicistat hæmmer den tubulære sekretion af kreatinin og medfører derfor en øgning i s-kreatinin og eGFR. Dette kan give problemer ved beregning af dosis for lægemidler, der doseres i henhold til GFR, fx emtricitabin, lamivudin eller tenofovir. Ved eGFR < 70 ml/min. anbefales det, at den sande GFR måles til vurdering af nyrefunktionen.
 • Patienter med risikofaktorer for forøget QT-interval.
 • Patienter med hæmofili bør gøres opmærksom på risikoen for øget blødningstendens.
 • Anbefales ikke til patienter i hæmodialysebehandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Icterus, Kvalme.
Almindelige (1-10%) Lipodystrofi, Træthed, Øget appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Forhøjet bilirubin, Meteorisme, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Hyperglykæmi.
Abnorme drømme, Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Kolestase, Pancreatitis, Stomatitis.
Dyspnø, Hypertension, Torsades de pointes-takykardi.
Diabetes mellitus, Gynækomasti.
Artralgi, Muskelatrofi.
Angst, Depression, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Perifer neuropati, Synkope.
Alopeci, Erythema multiforme, Fixed drug eruption.
Angioødem, Hypersensitivitet.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresten.
Sjældne (0,01-0,1%) Cholecystitis, Hepatomegali.
Forlænget QT-interval, Ødemer.
Myopati.
Gangforstyrrelser.
Eksem, Stevens-Johnsons syndrom.
Nyresmerter.

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af colchicin kan plasmakoncentrationen af colchicin øges. Kombination er derfor kontraindiceret ved nedsat nyrefunktion.
 • Samtidig anvendelse af atorvastatin, lovastatin og simvastatin medfører risiko for myopati inkl. rhabdomyolyse. Kombination med lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret, og kombination med atorvastatin bør undgås. Forsigtighed ved samtidig brug af andre statiner.
 • Ved samtidig brug af grazoprevir eller glecaprevir/pibrentasvir kan plasmakoncentrationen af grazoprevir henholdsvis glecaprevir/pibrentasvir stige markant. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af sildenafil, tadafil eller vardefil øges plasmakoncentrationen af disse med risiko for PDE-5-relaterede bivirkninger. Samtidig brug af sildenafil ved pulmonal hypertension er kontraindiceret. Forsigtighed ved samtidig anvendelse af sildenafil, tadalafil eller vardenafil til behandling af erektil dysfunktion.
 • Samtidig behandling CYP3A4- eller UGT1A1-substrater med smalt terapeutisk vindue medfører risiko for alvorlige og/eller livstruende hændelser eller svigtende virkning, fx:
  • Alfuzosin
  • Amiodaron
  • Avanafil
  • Dronedaron
  • Ergotamin
  • Lidocain (systemisk)
  • Lurasidon
  • Midazolam, oralt
  • Pimozid
  • Quetiapin
  • Triazolam.

Kombination er kontraindiceret.  

 • Samtidig brug af stærke CYP3A-induktorer, fx:
  • Carbamazepin
  • Phenobarbital
  • Phenytoin
  • Rifampicin
  • Naturlægemidler med perikon

kan nedsætte plasmakoncentrationen af atazanavir og/eller cobicistat. Kombination skal undgås.  

 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kombination med andre lægemidler indeholdende cobicistat eller ritonavir kan resultere i yderligere boosting og dermed øget plasmakoncentration af atazanavir. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af cobicistat eller ritonavir er kontraindiceret.
 • Absorptionen af atazanavir er afhængig af lavt pH i ventriklen. AUC for atazanavir reduceres markant ved samtidig administration af protonpumpehæmmere som esomeprazol, lansoprazol eller omeprazol. Samtidig administration frarådes stærkt. En lignende, men mindre udtalt effekt ses ved andre syrepumpehæmmere. Kombination med alle syrehæmmere bør om muligt undgås. Der henvises til produktresumé vedrørende samtidig behandling, hvis dette ikke kan undgås.
 • Samtidig brug af andre antiretrovirale lægemidler, der kræver farmakokinetisk boosting skal undgås.
 • Samtidig brug af moderate til svage CYP3A-induktorer, fx bosentan, efavirenz eller etravirin, nedsætter plasmakoncentrationen af både atazanavir og cobicistat. Kombination bør undgås.
 • Plasmakoncentrationen af hormonale kontraceptiva kan måske påvirkes. Kombination bør derfor undgås.
 • Atazanavir/cobicisatat kan øge eksponering for antikoagulantia med risiko for blødning. Rivaroxaban frårådes, og warfarin samt dabigatran bør kun anvendes under tæt monitorering.
 • Ved samtidig brug af clarithromycin øges plasmakoncentrationen af atazanavir og/eller cobicistat, og eksponeringen af clarithromycin forventes at stige. Alternativ type antibiotikum anbefales.
 • Cobicistat er en svag CYP2D6-inhibitor og kan derfor øge plasmakoncentrationen af lægemidler, der metaboliseres via CYP2D6.
 • Cobicistat hæmmer transportstofferne P-gp, BCRP, MATE1, OATP1B1 og OATP1B3. Ved samtidig behandling med lægemidler, der er substrater for disse transportstoffer, kan cobicistat medføre forøgede plasmakoncentrationer af disse.
 • Pga. cobicistats farmakologiske virkninger er der risiko for flere potentielt betydende interaktioner. Det tilrådes konsekvent at undersøge for mulige interaktioner, når behandling med atazanavir/cobicistat startes, og når der indledes behandling med nye lægemidler hos patienter, der allerede er i behandling med atazanavir/cobicistat.
 • En god og opdateret kilde er hiv-druginteractions.
 • Samtidig brug af CYP3A-metaboliserede kortikosteroider anbefales ikke, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen, fordi risikoen for systemiske kortikosteroid-bivirkninger inkl. Cushings syndrom og binyrebarksuppression øges ved samtidig brug.
 • Ved samtidig brug af rifabutin kan eksponering for rifabutin muligvis reduceres, og dermed er der risiko for rifamycinresistens og behandlingssvigt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

Behandling med cobicistat og lægemidler, der indeholder cobicistat i kombinationer, som led i behandling af HIV-infektion, bør ikke initieres under graviditet, og en eventuel igangværende behandling bør skiftes til et alternativ. Eksponeringen af aktivt lægemiddel falder - som følge af farmakokinetiske ændringer under graviditeten - i 2. og 3. trimester med risiko for behandlingssvigt og øget risiko for overførsel af smitte til fostret. 

 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For atazanavir er der data for ca. 2.000 gravide, der har været behandlet med et kombinationsregime omfattende atazanavir, heraf ca. 1.200 i 1. trimester. Frekvensen af medfødte misdannelser var 2.1% blandt børn født levende og eksponeret i 1. trimester.  

 

For cobicistat er datamængden utilstrækkelig til et meningsfyldt humant risikoestimat (~100 eksponerede). 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4377, 4376, 4379, 4375, 4378

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes pga. smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Atazanavir 

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Cobicistat 

 • Selektiv CYP3A-inhibitor. Hæmmer nedbrydningen af atazanavir og øger dermed virkningen. Påvirker tillige en række transportproteiner og andre enzymsystemer.
 • Cobicistat har ikke selvstændig antiretroviral virkning.

Farmakokinetik

Atazanavir 

 • Biotilgængeligheden øges ved samtidig indtagelse af cobicistat og føde.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Ca. 7% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Cobicistat 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 86% udskilles med fæces.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg/150 mg (kan dosisdisp.) 401908
30 stk.
4.265,15

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  300 mg/150 mg

Præg:
3641
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,4 x 19
filmovertrukne tabletter 300 mg/150 mg
 
 
 

Referencer

4374 Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee Interim Report ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY 1989-2018 2019 http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx


4375 Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel JAMA 2018 320 379-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070


4376 European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes AIDS 2019 33(2) 295-304 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172


4377 Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs PLoS One 2018 13(6) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896


4378 Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy JAMA Pediatr 2017 171(10) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807


4379 Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine N Engl J Med 2018 378(17) 1593-603 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825

 
 

Revisionsdato

2019-05-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...