Saxenda®

A10BJ02
 
 

Middel mod adipositas og overvægt. 

Anvendelsesområder

Til vægtkontrol som supplement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet hos voksne med: 

 eller  

  

Liraglutid bør seponeres efter 12 ugers behandling med en dosis på 3 mg daglig, hvis patienten ikke har tabt mindst 5 % af den initiale legemsvægt. 

  

Beregn BMI her: 

Beregning af Body Mass Index (BMI) 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.  

 • 1 ml indeholder 6 mg liraglutid.
 • Hver pen indeholder i alt 3 ml injektionsvæske.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 0,6 mg s.c. 1 gang dgl. i mindst 1 uge.
 • Derefter øges dosis med stigninger á 0,6 mg med mindst 1 uges interval.
 • Højst 3 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Bør injiceres på cirka samme tidspunkt hver dag.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med forsigtighed til/ved:
  • Hos patienter med type 2-diabetes kan risikoen for hypoglykæmi mindskes ved at:
   • Reducere dosis af sulfonylurinstof
   • Reducere dosis af insulin
  • Dehydrering i relation til bivirkninger i mave-tarmkanalen. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel
  • Let til moderat nedsat leverfunktion
  • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Der er rapporteret om thyroidea-relaterede bivirkninger som struma, især hos patienter med allerede eksisterende thyroideasygdom. Anvendes derfor med forsigtighed hos patienter med thyroidea-relateret sygdom.
 • På grund af manglende erfaring bør liraglutid ikke anvendes til/ved:
  • Børn < 18 år
  • Ældre > 75 år
  • Behandling med andre midler til vægtkontrol
  • Patienter med adipositas:
   • Som skyldes endokrin sygdom eller spiseforstyrrelse
   • Som er i behandling med et lægemiddel, der kan forårsage vægtøgning
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
  • Kongestiv hjerteinsufficiens i NYHA-klasse IV
  • Diabetisk gastroparese
  • Inflammatorisk tarmsygdom.
 • Patienten skal informeres om symptomer på:
  • Akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal liraglutid seponeres, og ved bekræftet akut pancreatitis må behandlingen ikke genoptages
  • Galdesten og cholecystitis. Kan medføre indlæggelse og cholecystektomi
  • Øget hjertefrekvens. Ved klinisk relevant vedvarende stigning i hjertefrekvens i hvile skal liraglutid seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Reaktioner på indstiksstedet, Træthed.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Galdesten, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Hypoglykæmi*.
Svimmelhed, Søvnløshed**.
Ikke almindelige (0,1-1%) Cholecystitis, Pancreatitis.
Dehydrering.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.

* Set hos patienter uden type 2-diabetes 

**Set især de første 3 måneder af behandlingen 

Interaktioner

 • Liraglutid bør ikke anvendes sammen med en anden GLP-1-receptoragonist.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Liraglutid er en acyleret GLP-1-receptor agonist.
 • Øger mæthedsfornemmelse, hvorved sult og behov for fødeindtagelse reduceres.
 • Nedsætter herved legemsvægt, især kropsfedtmasse.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås ca. 11 timer efter subkutan injektion.
 • Biotilgængelighed ca. 55 %.
 • Fordelingsvolumen 0,2-0,25 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

pH 8,15.  

   

Holdbarhed  

 • Penne, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Penne, som er i brug:
  • Kan opbevares højst 1 måned ved stuetemperatur (under 30°C) eller i køleskab (2-8°C).
  • Opbevar pennen med hætten påsat, for at beskytte mod lys.

  

 • Bemærk:
  Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud  

 

Ansøgning om enkelttilskud skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 

 • Patientens BMI.
 • Patientens livstruende, relaterede følgesygdomme.
 • Beskrivelse af patientens tidligere forsøg på non-farmakologisk vægttab.
 • Beskrivelse af patientens tidligere forsøg med billigere farmakologisk behandling.
 • Beskrivelse af, hvilke non-farmakologiske tiltag med henblik på vægtreduktion, der vil blive gjort samtidig med behandling med Saxenda.

 

Der ydes kun enkelttilskud i helt specielle tilfælde, nemlig hvor effekten kan forventes at række ud over selve vægttabet og medføre fx en forbedret diabeteskontrol eller en sekundærprofylaktisk effekt på hjerte-kar-sygdom. 

 

Følgende betingelser vil normalt være en forudsætning for at opnå enkelttilskud: 

 • Der er tale om en overvægtig patient med BMI > 35 kg/m2 og livstruende, relaterede følgesygdomme (fx hjerte-kar-sygdomme eller diabetes)
  og
 • Patienten har over en længere periode forsøgt seriøst og superviseret non-farmakologisk vægttabsbehandling, men har ikke responderet tilstrækkeligt herpå.
  og
 • Patienten har forsøgt behandling med billigere farmakologisk behandling med utilstrækkelig effekt eller uacceptable bivirkninger, eller der er kontraindikationer.
  og
 • Patienten er stærkt motiveret for vægttab og følges i et vægtreducerende program, fx hos egen læge eller i et kommunalt tilbud.

 

Bevillingen begrænses til 4 måneder.  

Herefter kan der genansøges, hvis patienten har opnået et vægttab på mindst 5%. Tilskuddet bevilges derefter i yderligere 8 måneder. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 131577
5 x 3 ml (Orifarm)
2.549,00 33,99
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 164108
5 x 3 ml (Abacus)
2.567,00 34,23
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 395175
5 x 3 ml
2.568,20 34,24
(A) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 439932
5 x 3 ml (Paranova)
2.566,85 34,22

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  6 mg/ml

Farve: Lilla
Mål i mm: 19 x 156
Saxenda® 6 mg/ml inj. væske i pen
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Saxenda® 6 mg/ml inj. væske i pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...