Loxentia®

N06AX21
 
 

Anvendelsesområder

Moderat til svær stressinkontinens hos kvinder

Dispenseringsform

Enterokapsler. 1 enterokapsel indeholder 20 mg eller 40 mg duloxetin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 40 mg 2 gange dgl. 

Behandlingseffekten vurderes efter 2-4 uger. 

Ved generende bivirkninger kan dosis forsøges reduceret til 20 mg 2 gange dgl. 


Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes ved behandling af patienter under 18 år.
 • Erfaring fra placebokontrollerede kliniske studier begrænset til 3 måneder.
 • På grund af risiko for seponeringssymptomer bør seponering foretages gradvis over mindst 2 uger.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret hypertension pga. risiko for hypertensiv krise.
 • Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation.
  Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt. En evt. behandling med MAO-hæmmere må først indledes 5 dage efter seponering af duloxetin.
 • Samtidig anvendelse af potente CYP1A2-hæmmere (fx fluvoxamin, ciprofloxacin).

Forsigtighedsregler

 • Ældre
 • Krampetendens
 • Forhøjet intraokulært tryk
 • Akut snævervinklet glaukom
 • Blødningstendens
 • Hypertension
 • Tidligere mani
 • Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus
 • Hyponatriæmi
 • Risiko for seponeringssymptomer (hovedpine, svimmelhed, kvalme og angst), hvis seponering ikke foregår gradvis over mindst 2 uger.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Almindelige (1-10%) Kuldegysninger, Nedsat appetit, Tørst.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Opkastning.
Hypertension.
Hedeture.
Angst, Hovedpine, Letargi, Nervøsitet, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Tremor, Uro.
Hudkløe, Rødme, Øget svedtendens.
Anorgasme, Nedsat libido.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fulminant leversvigt, Gastro-intestinal blødning, Hepatitis, Stomatitis.
Laryngitis.
Blødningstendens.
Dehydrering, Hyperkolesterolæmi, Hypotyroidisme.
Apati, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Synkope, Trismus.
Kontaktdermatitis.
Hypersensitivitet.
Vaginalblødning, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens, Mikroskopisk colitis.
Eosinofil pneumoni, Hypertensiv krise, Interstitiel lungesygdom, Ortostatisk hypotension, Supraventrikulære arytmier  (primært atrieflimren).
Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hyperprolaktinæmi, Hyponatriæmi, Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Aggressivitet, Akatisi, Dyskinesier, Ekstrapyramidale gener, Gangforstyrrelser, Hallucinationer, Kramper, Mani, Serotoninsyndrom, Suicidale tanker eller adfærd.
Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nedsat urinmængde, Urinretention.
Glaukom.
Meget sjældne (< 0,01%) Vasculitis.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger, se kontraindikationer.
 • Fluvoxamin øger AUC for duloxetin 6 gange på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx ciprofloxacin. Samtidig administration bør undgås. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Duloxetin hæmmer CYP2D6. Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der omsættes via CYP2D6 (fx metoprolol, klasse 1C-antiarrytmika og TCA). Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol, triptaner, SSRI-præparater, tryptophan) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 600 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en mindre øget risiko. 

Referencer: 2785, 3950

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI), som stimulerer nervus pudendus’ sakrale motoriske center, hvilket giver en øget uretral tonus. 

Farmakokinetik

Duloxetins farmakokinetik viser stor interindividuel variation (generelt 50-60%), delvist pga. køn, alder, rygerstatus og CYP2D6-status. 

 • Biotilgængelighed 30-80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP1A2 og CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 8-17 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterokapsler 20 mg 199099
28 stk. (blister)
354,95 38,03
(B) enterokapsler 40 mg 454335
56 stk. (blister)
299,50 8,02

Substitution

enterokapsler 20 mg
Duloxetin "Stada" Stada, Duloxetin, enterokapsler 20 mg
Yentreve Eli Lilly, Duloxetin, enterokapsler 20 mg
 
enterokapsler 40 mg
Duloxetin "Stada" Stada, Duloxetin, enterokapsler 40 mg
Yentreve Eli Lilly, Duloxetin, enterokapsler 40 mg
 

Foto og identifikation

Enterokapsler  20 mg

Præg:
20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 5,3 x 14,3
enterokapsler 20 mg
 
 
 

Enterokapsler  40 mg

Præg:
40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Blå
Mål i mm: 6,4 x 17,5
enterokapsler 40 mg
 
 
 

Referencer

2785 Larsen ER, Damkier P, Pedersen LH et al Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding Acta Psychiatr Scand Suppl 2015 445 1-28 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26344706


3950 Lassen D, Ennis ZN, Damkier P First-Trimester Pregnancy Exposure to Venlafaxine or Duloxetine and Risk of Major Congenital Malformations: A Systematic Review Basic Clin Pharmacol Toxicol 2016 118(1) 32-6 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26435496

 
 

Revisionsdato

2019-04-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...