Propranolol Retard "Copharma"

Udgået: 10.04.2017
C07AA05
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 80 mg propranololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl., dosis kan øges til 160-320 mg 1 gang dgl.

Angina pectoris 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl. evt. stigende til 160 mg 1 gang dgl.

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Voksne. 160 mg dgl. fordelt på flere doser, dosis kan evt. øges til 320 mg dgl.

Migræneprofylakse 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. oftest stigende med 1 uges intervaller til sædvanligvis 80-160 mg dgl. som éngangsdosis. Maksimalt 240 mg dgl.
 • Børn > 12 år. Voksendosis.

Benign essentiel tremor 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. oftest stigende med 1 uges intervaller til sædvanligvis 80 mg 2-3 gange dgl. Maksimalt 240 mg dgl.

Tyrotoksikose 

 • Voksne. 10-40 mg 3-4 gange dgl. evt. 80-160 mg 1 gang dgl.

Portal hypertension og øsofagusvaricer 

 • Voksne. 80-160 mg dgl., højst 320 mg dgl.

Bemærk: 

 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 • Ved behandling af fæokromocytom skal α-blokker gives før eller samtidig med β-blokker.
 • Depotkapslerne bør synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes. Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med lidt væske.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Astma og kronisk obstruktiv lungelidelse 
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens 
 • Sinoatrialt blok 
 • AV-blok af 2. eller 3. grad 
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk 
 • Kardiogent shock. 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Ortostatisk hypotension
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Bradykardi, Dyspnø, Raynauds syndrom.
Muskelsvaghed.
Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme.
Hypertyroidisme, Hypoglykæmi.
Ataksi, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion.
Eksfoliativ dermatitis, Forværring af psoriasis.
Sjældne (0,01-0,1%) AV-blok, Ekg-forandringer, Forværring af hjerteinsufficiens, Hypotension, Kardiogent shock.
Depression, Kognitiv dysfunktion, Paræstesier, Svimmelhed, Synkope.
Impotens.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Forværret myasthenia gravis.
Alopeci, Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser. 
 • Fluoxetin og paroxetin reducerer omsætningen af propranolol på grund af hæmning af CYP2D6.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID. 
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension. 
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Ved samtidig indgift af theophyllin nedsættes den metaboliske omsætning af theophyllin, hvorved dettes plasmakoncentration og effekt øges, specielt ved langvarig dosering. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.100 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 5%. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Propranolol blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen på 20-30%. 

Farmakokinetik

 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over ca. 12 timer.
 • Absorptionen fra mave-tarmkanalen er ledsaget af stor og variabel førstepassage-metabolisme, som finder sted i leveren via CYP2D6.
 • Der er delvis effekt af metabolitterne.
 • Plasmahalveringstid for propranolol 3-6 timer.
 • Mindre end 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 80 mg  (COPHARMA) (kan dosisdisp.) 457131
30 stk. (blister)
Udgået 10.04.2017
(B) hårde depotkapsler 80 mg  (COPHARMA) (kan dosisdisp.) 494495
100 stk. (blister)
Udgået 10.04.2017

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde depotkapsler  80 mg  (COPHARMA)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig, Hvid
Mål i mm: 5,6 x 15,7
hårde depotkapsler 80 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. juni 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...