Amlodistad

C08CA01
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Middel mod angina pectoris. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg eller 10 mg (delekærv) amlodipin (som besilat). 

Doseringsforslag

Voksne med angina eller hypertension 

 • Initialt. 5 mg 1 gang dgl. stigende til maksimalt 10 mg 1 gang dgl.

 

Børn (6-17 år) med hypertension 

 • Initialt. 2,5 mg 1 gang dgl. stigende til 5 mg 1 gang dgl., hvis målet for blodtrykssænkning ikke nås inden 4 uger.

 

Bemærk: 

Der er begrænsede data vedr. børn < 6 år. Se Produktresume

Nedsat leverfunktion

Initialdosis nedsættes, og der optitreres langsomt. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær hypotension
 • Obstruktion af venstre ventrikels udløbskanal
 • Shock og ustabil hjerteinsufficiens efter akut myokardieinfarkt
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Svær hjerteinsufficiens.
 • Forsigtighed ved dosisøgning til ældre.

Bivirkninger

Bivirkningerne er oftest milde, forbigående og dosisafhængige.
Meget almindelige (> 10%) Ødemer.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Ankelødemer, Ansigtsrødme, Dyspnø, Palpitationer.
Muskelkramper.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Arytmier, Bradykardi, Hypotension.
Gynækomasti.
Artralgi, Rygsmerter.
Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Hypæstesi, Paræstesier, Synkope, Tremor.
Alopeci, Purpura.
Impotens, Vandladningsbesvær.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion.
Meget sjældne (< 0,01%) Gingival hyperplasi, Hepatitis, Pancreatitis.
Myokardieinfarkt, Vasculitis.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Hyperglykæmi.
Perifer neuropati, Øget muskeltonus.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Ikke kendt Ekstrapyramidale gener.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Ved samtidig behandling med simvastatin, bør dosis af simvastatin ikke overstige 20 mg pga. risiko for bl.a. myopati.
 • Diltiazem hæmmer metabolismen af amlodipin sandsynligvis via CYP3A4, idet plasmakoncentrationen forhøjes med ca. 50%, og virkningen af amlodipin øges. Samme effekt kan forventes med stærke inhibitorer af CYP3A4 (fx itraconazol, HIV-proteasehæmmere).
 • Indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås pga. stigning i AUC for amlodipin.
 • Ved samtidig indtagelse af naturlægemidler indeholdende perikon og andre CYP3A4 induktorer (fx rifampicin) kan plasmakoncentrationen af amlodipin variere, og blodtrykket bør overvåges.
 • Ved nyretransplanterede patienter er der observeret øget koncentration af ciclosporin ved samtidig behandling med amlodipin, og dosis af ciclosporin bør monitoreres.
 • Amlodipin kan øge eksponeringen af tacrolimus, og ved samtidig behandling tilrådes dosisjustering af tacrolimus efter behov.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Referencer: 4039, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Den antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggenes glatte muskulatur. Reducerer desuden den samlede iskæmiske belastning ved at dilatere de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil, nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 64-80% pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-12 timer.
 • Steady state efter 7-8 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 21 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 35-50 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 058519
30 stk. (blister)
42,50 1,42
(B) tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 531471
100 stk. (blister)
41,15 0,41
(B) tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 432833
30 stk. (blister)
57,40 0,96
(B) tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 143359
100 stk. (blister)
33,05 0,17

Substitution

tabletter 5 mg
Amlodipin "Accord" Accord, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipin "Actavis" TEVA, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipin "Bluefish" Bluefish, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipin "Krka" KRKA, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipin "Sandoz" Sandoz, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipin "Teva" TEVA, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipine "Vitabalans" Vitabalans, Amlodipin, tabletter 5 mg
Norvasc Pfizer, Amlodipin, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Amlodipin "Accord" Accord, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipin "Actavis" TEVA, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipin "Bluefish" Bluefish, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipin "Krka" KRKA, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipin "Sandoz" Sandoz, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipin "Teva" TEVA, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipine "Vitabalans" Vitabalans, Amlodipin, tabletter 10 mg
Norvasc Pfizer, Amlodipin, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4039 Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study Reprod Toxicol 2008 26(1) 24-30 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452

 
 

Revisionsdato

2019-01-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...