Myrlosar

C09CA01
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Hjerteinsufficiens når ACE-hæmmere ikke er tålt.
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion og/eller kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 12,5 mg losartankalium. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne
  • 50-100 mg 1 gang dgl.
 • Børn 6-18 år
  • Legemsvægt 20-50 kg: 25 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 50 mg 1 gang dgl.
  • Legemsvægt > 50 kg: 50 mg 1 gang dgl. Dosis kan evt. øges til 100 mg 1 gang dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Voksne
  • Initialt 12,5 mg 1 gang dgl.
  • Stigende med ugentlige intervaller til maksimal vedligeholdelsesdosis på 150 mg dgl.

 

Forebyggelse af nefropati og kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 

 • Voksne
  • Sædvanligvis initialt 50 mg 1 gang dgl.
  • Dosis kan øges til 100 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk 

 • Nedsat dosering bør overvejes ved nedsat leverfunktion.
 • Der er ingen anbefaling vedr. dosering til børn 6 mdr. - 6 år. Foreliggende data kan ses i Produktresume.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.
 • Børn med GFR < 30 ml/min/1,73m2 pga. manglende data.
 • Tidligere angioneurotisk ødem ved behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Let til moderat nedsat leverfunktion, dosisnedsættelse bør overvejes.
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Hypotension.
Anæmi.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Svimmelhed.
Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Angina pectoris, Dyspnø, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Atrieflimren, Cerebrovaskulære tilfælde.
Paræstesier, Synkope.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Pancreatitis.
Trombocytopeni.
Rhabdomyolyse.
Depression, Migræne.
Impotens.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Rifampicin (og formodentlig også rifabutin) nedsætter AUC for losartan. Dosisjustering kan være nødvendigt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere

Se endvidere Hypertension hos gravide


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Losartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.   

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 33%. 
 • Maksimal plasmakoncentration af losartan og den aktive metabolit nås efter henholdsvis ca. 1 time og 3-4 timer. 
 • Ca. 14% af en indgiven dosis metaboliseres i leveren via CYP2C9 til den aktive metabolit. 
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer for losartan og 6-9 timer for den aktive metabolit. 
 • 3-8% udskilles gennem nyrerne i form af losartan eller aktiv metabolit. 
 • Maksimal virkning indtræder efter 5-6 timer. 
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 117828
98 stk. (blister)
191,50 7,82

Substitution

filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Ancozan Sandoz, Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Cozaar MSD, Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Losarstad STADA Nordic, Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Losartan "Medical Valley" Medical Valley, Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
Losartankalium "Krka" KRKA, Losartan, filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,2 x 5,2
filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...