Linezolid "Teva"

J01XX08
 
 

Syntetisk antibiotikum, oxazolidinonpræparat. Tillige en reversibel non-selektiv MAO-hæmmer. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af linezolidfølsomme grampositive bakterier, fx pneumoni og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner. 


Behandlingen bør indledes på sygehus. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg linezolid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 600 mg 2 gange dgl. i 10-14 dage.

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandlingstid > 28 dage.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

Behandling med andre MAO-hæmmere: 

 • isocarboxazid
 • rasagilin
 • selegilin
 • moclobemid

inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

 • Ved samtidig infektion med gramnegative bakterier skal denne behandles særskilt.
 • Bør ikke anvendes til patienter med:
  • tyrotoksikose
  • bipolar depression
  • skizofrenilignende tilstande
  • akut konfusion  
 • Bør ikke anvendes til patienter, som er i behandling med:
  • serotoningenoptagshæmmere
  • tricykliske antidepressiva
  • serotonin 5-HT1-agonister (triptaner)
  • direkte og indirekte virkende sympatomimetiske midler
  • vasopressive midler
  • dopaminerge midler
  • pethidin
  • buspiron
  medmindre blodtrykket overvåges intensivt.
 • Patienter med essentiel hypertension eller fæokromocytom kan udvikle hypertensive kriser. 
 • Behandlingen bør foregå under ugentlig kontrol af blodbilledet.
 • Ved synsændring og ved længerevarende behandling (> 28 dage) bør der foretages oftalmologisk kontrol.
 • Forsigtighed ved stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion og ved nedsat krampetærskel.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber, Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Kvalme, Leverpåvirkning, Meteorisme, Obstipation, Opkastning, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser.
Hypertension.
Anæmi, Eosinofili, Forhøjet LDH, Leukopeni, Nedsat hæmatokritværdi, Nedsat plasma-albumin, Neutropeni, Trombocytopeni.
Forhøjet faste-plasma-glucose, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Hypoproteinæmi.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Forhøjet carbamid, Vaginal candidiasis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis, Stomatitis.
Arytmier, Cerebral iskæmi, Flebitis, Tromboflebitis.
Hypercalcæmi, Hyperchloridæmi, Hypernatriæmi, Hypochloridæmi, Påvirkning af blodglucose.
Hypæstesi, Kramper, Paræstesier.
Dermatitis.
Nyresvigt, Vulvovaginitis.
Sløret syn, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis, Pseudomembranøs colitis.
Pancytopeni.
Ikke kendt Knoglemarvsdepression.
Lactacidose.
Perifer neuropati, Serotoninsyndrom.
Alopeci, Bulløs dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Neuritis optica, Synsforstyrrelser, Synstab.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af andre MAO-hæmmere:
  • isocarboxazid
  • rasagilin
  • selegilin
  • moclobemid
  kan medføre alvorlige bivirkninger, mindst 14 dages interval anbefales mellem doseringen af disse farmaka.
 • Linezolid kan nedsætte metaboliseringen af pseudoephedrin.
 • Se endvidere forsigtighedsregler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et estimat af udskillelsen i modermælk. Flere studier har vist, at linezolid er veltolereret hos nyfødte.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed er næsten 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration på ca. 20 mg/l efter ca. 2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren, hvor der opnås koncentrationer på ca. 70% af plasmakoncentrationen.
 • Metaboliseres i leveren ved oxidation til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 105949
10 stk. (blister)
2.721,30 544,26

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Accord" Accord, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Glenmark" Copharma, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Krka" KRKA, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Sandoz" Sandoz, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Zyvoxid Pfizer, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
600
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,4 x 20,4
filmovertrukne tabletter 600 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...