Etoposid "Fresenius Kabi"

L01CB01
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Småcellet lungecancer
 • Testiscancer
 • Ovariecancer
 • Hodgkins lymfom
 • Non-Hodgkins lymfom
 • Akut myeloid leukæmi.

Etoposid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg etoposid. 

Doseringsforslag

Kan anvendes som monoterapi eller i kombinationsbehandling. Dosering varierer betydeligt både i forhold til kombinationer med andre cytostatika og i forhold til kræfttype, se speciallitteratur.  

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal med dosisreduktion ved leuko- og trombocytopeni.
 • Ved nedsat nyrefunktion skal dosis reduceres.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:
  • GFR 15-50 ml/min: Initialdosis bør nedsættes til 75% af normaldosis.
  • GFR < 15 ml/min: Yderligere dosisreduktion vil sandsynligvis være nødvendig.

  Efterfølgende doser bør justeres i henhold til tolerans og klinisk effekt. Tæt monitorering af hæmatologiske parametre tilrådes.  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær myelosuppression
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlig nyreinsufficiens (GFR < 15 ml/min.)
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Lever- og nyrefunktion bør monitoreres.
 • Alkoholindhold
  Koncentrat til infusionsvæske indeholder ca. 31% v/v alkohol. 1 ml ( 20 mg etoposid) indeholder 0,24 g alkohol, der svarer til ca. 2 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fejlagtigt indgivet ufortyndet koncentrat intratekalt, der var 100 gange for stærk (100 mg i stedet for 1 mg). Apati med manglende syns- og høreevne.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Hepatotoksicitet, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Pigmentforandringer i huden.
Almindelige (1-10%) Feber.
Diarré.
Arytmier, Flushing, Hypertension, Myokardieinfarkt.
Leukæmi.
Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tungeødem.
Perifer neuropati.
Ansigtsødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme, Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Pneumoni.
Acidose, Forhøjet serum-urat.
Konfusion, Kramper, Somnolens.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Sepsis.
Forbigående blindhed, Neuritis optica.
Ikke kendt Tumorlysesyndrom.
Blødning.
Angioødem, Infektioner.
Infertilitet.

Interaktioner

 • Ciclosporin reducerer clearance af etoposid. Dosis af etoposid bør justeres afhængig af effekt under højdosis ciclosporinbehandling (koncentration > 2.000 ng/ml).
 • Virkningen af orale antikoagulantia kan øges, og serumkoncentrationen af phenytoin kan nedsættes.
 • Samtidig eller tidligere behandling med cisplatin kan øge koncentrationen af etoposid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen.  

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet topoisomerase II. Bevirker enkeltstrengbrud på DNA og blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød. 

Farmakokinetik

 • Der er betydelig interindividuel variation.
 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen bifasisk med plasmahalveringstider på hhv. ca. 1½ timer og 4-11 timer.
 • Passerer kun i ringe grad intakt blod-hjernebarriere.
 • Metaboliseres tilsyneladende i udstrakt grad, men der foreligger ikke oplysninger vedr. metabolitterne og deres udskillelse.
 • Efter i.v. indgift udskilles hos voksne <50% gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-4. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes 250-750 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Slutkoncentrationen må ikke overstige 0,4 mg/ml pga. risiko for udfældning. 


Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske:
  • Må ikke opbevares i køleskab (2-8°C) pga. risiko for udfældning.
  • Er kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (15-25°C), men bør anvendes umiddelbart.

  

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af etoposid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 195852
5 ml
113,35
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 084480
25 ml
393,80
 
 

Revisionsdato

2019-01-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...