Tagrisso

L01XE35
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Lokal fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med T790M-muteret eGFR.

Osimertinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg eller 80 mg osimertinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 80 mg 1 gang dgl.
 • Dosisreduktion til 40 mg 1 gang dgl., behandlingspause eller helt ophør kan være nødvendig ved bivirkninger, fx interstitiel lungesygdom/pneumonitis og forlænget QT-interval, se produktresumé.

  

Bemærk:  

 • Tabletterne tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges, knuses eller deles.
 • Tabletterne kan evt. opslæmmes i ca. 50 ml postevand.
 • Vedr. indgivelse via nasogastrisk sonde, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.

Kontraindikationer

Samtidig brug af naturlægemidler med perikon. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved moderat nedsat nyre- eller leverfunktion pga. manglende erfaring. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Stomatitis.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Tør hud.
Almindelige (1-10%) Interstitiel lungesygdom.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forlænget QT-interval.
Keratitis.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer kan nedsætte eksponeringen af osimertinib. Naturlægemidler med perikon kan medføre en betydelig nedsættelse, og kombinationen skal undgås, se tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Osimertinib kan hæmme brystcancerresistensprotein (BCRP), hvorved den systemiske eksponering af BCRP-substrater, fx rosuvastatin, kan øges. Tæt monitorering anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data. Se Antineoplastiske midler


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt og irreversibelt tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor med sensibiliseringsmutationer (eGFRm). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-24 timer.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 48 timer.
 • Under 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Indgivelse via nasogastrisk sonde 

 • Tabletten opslæmmes i 15 ml postevand.
 • Der skylles efter med mindst 15 ml postevand.
 • Skal gives via sonden inden for 30 minutter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 070512
30 stk. (blister)
63.901,85
(BEGR) filmovertrukne tabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 456795
30 stk. (blister)
63.901,85

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
AZ, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  80 mg

Præg:
AZ 80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 80 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. august 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...