Risperdal® Consta®

N05AX08
 
 

2. generations antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Benzisoxazolderivat. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

Skizofreni. Anvendes til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos patienter, som er stabiliserede med orale antipsykotika og som tolererer oral risperidon. 

Dispenseringsform

Depotinjektionsvæske, pulver og solvens til suspension. 1 hætteglas indeholder 25 mg, 37,5 mg eller 50 mg risperidon (indesluttet i liposomer). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 • Almindeligvis 25 mg i.m. hver anden uge.
 • Ved etableret oral behandling med risperidon over 4 mg dgl kan der gives 37,5 mg i.m. hver anden uge.
 • Der bør højst gives 50 mg i.m. hver anden uge.
 • Supplerende oral antipsykotisk behandling bør gives de første 3 uger.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. Hvis oral behandling med 2 mg dgl. tolereres, kan der gives 25 mg i.m. hver anden uge. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Hvis oral behandling med 2 mg dgl. tolereres, kan der gives 25 mg i.m. hver anden uge. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulær lidelse
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel.
 • Hvis der opstår hypotension, bør dosisreduktion overvejes.
 • QTC-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere. Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Pga. risikoen for vægtøgning bør BMI og taljemål følges. Se endvidere Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867).
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Desuden generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning:
  • Stigning i prolaktin kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. risperidon.
  • Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
  • Ved tegn på prolaktin-relaterede bivirkninger anbefales kontrol af plasma-prolaktin.
 • Operation for grå stær: Mulig risiko for Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS).
 • Ved leukopeni/neutropeni kontrolleres patienten. Behandlingen seponeres ved neutrofile leukocytter < 1 x 109/L.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Risperidon er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang, juni 2019

 

Referencer: 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Angst, Depression, Hovedpine, Parkinsonisme, Søvnløshed.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet, Smerter, Temperaturstigning, Træthed, Vægttab, Vægtøgning, Øget appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastroenteritis, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Tandsmerter.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Hypotension, Nasal tilstopning, Pneumoni, Sinuitis, Smerter i øvre luftveje, Takykardi, Ødemer.
Anæmi.
Brystsmerter, Galaktoré, Hyperglykæmi, Hyperprolaktinæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter.
Agitation, Akatisi, Dyskinesier, Dystoni, Faldtendens, Sedation, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Tremor.
Hududslæt.
Infektion i nedre luftveje.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Inkontinens, Nedsat libido, Urinvejsinfektion.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fækal inkontinens.
Atrieflimren, AV-blok, Bradykardi, Cerebral iskæmi, Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval, Kardielle ledningsforstyrrelser, Luftvejsobstruktion, Ortostatisk hypotension, Stridor.
Leukopeni, Nedsat hæmatokritværdi, Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Glucosuri, Gynækomasti, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Ledstivhed, Muskelsvaghed.
Balanceforstyrrelser, Bevidsthedstab, Dysartri, Gangforstyrrelser, Hyperaktivitet, Hypæstesi, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Koordinationsbesvær, Kramper, Mani, Nervøsitet, Paræstesier, Synkope, Tardive dyskinesier.
Absces, Alopeci, Ansigtsødem, Cellulitis, Dermatitis, Eksem, Erytem.
Hypersensitivitet, Infektioner, Luftvejsinfektion.
Anorgasme, Oligomenoré, Seksuelle forstyrrelser, Urinretention.
Conjunctivitis, Okulær hyperæmi, Tinnitus, Øjeninfektion, Øreinfektion, Øresmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Fækalom, Pancreatitis, Tarmobstruktion, Tungeødem.
Apnø, Arytmier, Aspirationspneumoni, Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Dysfoni, Lungeemboli, Søvnapnø.
Agranulocytose, Eosinofili, Neutropeni.
Coma diabeticum, Hyperinsulinæmi, Hypoglykæmi, Polymasti, Vandintoksikation.
Rhabdomyolyse.
Bevidsthedspåvirkning, Følelsesforfladigelse, Katatoni, Malignt neuroleptikasyndrom, Okulogyration.
Anafylaktisk reaktion.
Priapisme.
Glaukom, Intraoperative Floppy Iris Syndrome  (IFIS), Nystagmus, Retinal blodprop.
Meget sjældne (< 0,01%) Ileus.
Ketoacidose.
Angioødem.

  

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Anafylaktisk reaktion er forekommet ved injektionsbehandling hos patienter, der tidligere havde tolereret oral behandling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika.

Interaktioner

 • Fluoxetin og paroxetin kan øge plasmakoncentrationen af risperidon 2-3 gange. Lignende effekt må forventes ved andre midler, der hæmmer CYP2D6, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Midler der hæmmer eller inducerer CYP3A4 eller P-glukoprotein, kan henholdsvis øge eller mindske plasmakoncentrationen af risperidons aktive antipsykotiske fraktion. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet).
 • Verapamil kan øge AUC og den maksimale plasmakoncentration af risperidon. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika.
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med furosemid.
 • Ved samtidig behandling med CNS-stimulerende midler (fx methylphenidat) er der øget risiko for ekstrapyramidale bivirkninger ved dosisjustering af et af midlerne.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

Der er data for ca. 1.900 1. trimester-eksponerede graviditeter med tegn på en lille overhyppighed (5,3 % mod 2-4% i baggrundsbefolkningen) af uønsket fosterpåvirkning. Med baggrund i dette bør risperidon ikke være 1. valg til en behandlingsnaiv gravid.  

Under særlige omstændigheder kan det være rationelt, at fortsætte en igangværende effektiv og veltolereret behandling under graviditet - se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Referencer: 2869, 3840, 3228

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Risperidon er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Efter i.m. injektion afgives risperidon efter 3 ugers latensperiode, og afgivelsen vedligeholdes i uge 4-6 og aftager igen i uge 7.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til den aktive metabolit 9-hydroxyrisperidon med farmakologisk aktivitet svarende til risperidon.
 • Fordelingsvolumen 1-2 l/kg.
 • Eliminationen er afsluttet 7-8 uger efter sidste injektion.
 • 35-45% udskilles gennem nyrerne som risperidon og 9-hydroxyrisperidon.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Hætteglas med pulver tilsættes medfølgende solvens. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Tåler opbevaring i højst 7 dage ved stuetemperatur (højst 25ºC).
 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig injektionsvæskeer holdbar i 6 timer ved stuetemperatur eller 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Carmellosenatrium : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 50 mg
Citronsyre : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 50 mg
Dinatriumphosphat : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 50 mg
Poly-(d,l-lactid-co-glycolid)polymer : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 50 mg
Polysorbat 20 : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 50 mg
Sterilt vand : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 50 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

 • Klausuleret tilskud ved vedligeholdelsesbehandling, hvor oral behandling ikke kan gennemføres.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 25 mg 070020
1 sæt (WM u/nål-del+glu)
1.259,20 136,00
(B) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg 070031
1 sæt (WM u/nål-del+glu)
1.796,90 129,38
(B) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg  (Orifarm) 371573
1 sæt (WM u/nål.-del+glu)
1.810,00 130,32
(B) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 50 mg 070042
1 sæt (WM u/nål-del+glu)
2.339,10 126,31

Substitution

pulver til depotinjektionsvæske, susp. 25 mg
Rispolept Consta (Parallelimport), Risperidon, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 25 mg
 
pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg
Rispolept Consta (Parallelimport), Risperidon, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 37,5 mg
 
pulver til depotinjektionsvæske, susp. 50 mg
Rispolept Consta (Parallelimport), Risperidon, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 50 mg
 

Referencer

2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


2869 Ennis ZN, Damkier P Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review Basic Clin Pharmacol Toxicol 2015 116(4) 315-20 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446


3228 Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations JAMA Psychiatry 2016 73(9) 938-46 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849


3840 Damkier P, Videbech P The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review CNS Drugs 2018 32(4) 351-66 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530

 
 

Revisionsdato

2019-08-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...