Empliciti

L01XC23
 
 

Middel mod myelomatose. Rekombinant antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

Myelomatose i kombination med lenalidomid og dexamethason, når mindst en tidligere behandling er prøvet. 

 

 • Elotuzumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.
 • Refraktær myelomatose i kombination med pomalidomid og dexamethason efter mindst to andre behandlinger, herunder lenalidomid og proteasomhæmmer.

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg eller 400 mg elotuzumab. 

Doseringsforslag

Kombination med lenalidomid og dexamethason 

 • Voksne
  • 10 mg/kg i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i de to første 28-dages cykli.
  • Fra 3. cyklus fortsættes med 10 mg/kg på dag 1 og 15 i hver cyklus.

Kombination med pomalidomid og dexamethason 

 • Voksne
  • 10 mg/kg i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i de to første 28-dages cykli.
  • Fra 3. cyklus fortsættes med 20 mg/kg på dag 1 i hver cyklus.

For yderligere oplysninger om lenalidomid, pomalidomid og dexamethason, se respektive produktresumé.  

 

Pga. risiko for overfølsomhedsreaktioner skal patienten præmedicineres med dexamethason, antihistaminer, H2-receptorantagonister (fx ranitidin) og paracetamol. 

For dosering af præmedicinering, se produktresumé

Forsigtighedsregler

Præmedicinering med kortikosteroider, antihistaminer (både en H1- og en H2-antagonist) samt paracetamol pga. risiko for overfølsomhedsreaktioner (fx feber, kulderystelser og hypertension). Overfølsomhedsreaktioner kan resultere i pausering eller seponering af behandlingen, se produktresumé

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Temperaturstigning, Træthed, Vægttab.
Diarré.
Hoste, Nasopharyngitis, Pneumoni.
Lymfopeni.
Hovedpine.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Infusionsrelaterede reaktioner.
Dyb venetrombose, Orofaryngeale smerter.
Leukopeni.
Brystsmerter.
Humørforstyrrelser, Hypæstesi.
Herpes zoster, Øget svedtendens.
Hypersensitivitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2789, 4264, 2954, 691, 4267, 2790, 2955, 4269, 4270, 4388, 692, 4268

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention. 

Mandlige patienter skal anvende sikker prævention under behandlingen og yderligere 180 dage efter behandlingens ophør, såfremt deres partner er gravid eller i den fertile alder og ikke anvender sikker prævention. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Immunstimulerende humaniseret IgG1-monoklonalt antistof specifikt rettet imod SLAMF7-proteinet, der er overudtrykt på myelomceller. Binding af antistoffet til SLAMF7 medfører celledød som følge af antistofafhængig cellulær cytotoksicitet. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 36-70 ml/kg.
 • Efter seponering vil koncentrationen efter 3 mdr. være faldet til ca. 3% (udvaskning på ca. 97% estimeret efter 5 halveringstider).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionskoncentrat 

Indholdet af et hætteglas 300 mg resp. 400 mg opløses i 13,0 ml resp. 17,0 ml sterilt vand til en slutkoncentration på 25 mg/ml. Må ikke omrystes. Se endvidere medfølgende vejledning.
Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 
Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til 230 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
Der anvendes infusionsposer og infusionssæt fremstillet af PVC eller polyolefin.
Skal indgives gennem et infusionsfilter med 0,2-1,2 mikrometer porestørrelse. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Infusionskoncentrat: Skal straks efter rekonstitution overføres til infusionsposen.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart. Ud af de i alt 24 timer må infusionsvæsken højst opbevares 8 timer ved 20-25°C og i dagslys inklusiv administrationsperioden.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg 572429
1 stk.
10.128,20
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 400 mg 187742
1 stk.
13.498,70

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...