Taltz

L04AC13
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humant monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær plaque-psoriasis. 

  

Ixekizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af dermatologer med særligt kendskab til ovennævnte lidelser. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 80 mg ixekizumab. 

Injektionsvæske, opløsning i pen. 1 pen indeholder 80 mg ixekizumab. 

Doseringsforslag

Voksne. 160 mg s.c. (2 injektioner a 80 mg) uge 0, efterfulgt af 80 mg uge 2, 4, 6, 8, 10 og 12 og herefter vedligeholdelsesdosis på 80 mg (én injektion) hver 4. uge.  

 

Erfaring savnes vedr.: 

 • behandling af personer ≥ 75 år
 • nedsat nyre- eller leverfunktion
 • behandling af børn og unge i alderen 6-18 år.

 

Bemærk: 

 • Hvis det er muligt, skal hudområder med psoriasis undgås som injektionssteder.
 • Behandlingen er ikke relevant for børn < 6 år.
 • Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler

 

 

Kontraindikationer

 • Klinisk vigtige aktive infektioner (fx tuberkulose).

Forsigtighedsregler

 • Hos patienter med latent tuberkulose (TB) skal behandling mod TB overvejes, før behandling med ixekizumab indledes.
 • Bør ikke anvendes sideløbende med levende vacciner. Der foreligger ingen data om respons på levende vacciner.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Kvalme.
Orofaryngeale smerter.
Svampeinfektion i huden.
Ikke almindelige (0,1-1%) Oral candidiasis.
Neutropeni, Trombocytopeni.
Cellulitis.
Infektioner.
Conjunctivitis.

Interaktioner

Klinisk relevant interaktion med CYP450-substrater med et smalt terapeutisk indeks (fx warfarin) kan ikke udelukkes. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Ixekizumab er et humaniseret monoklonalt antistof, som binder sig til cytokin-interleukin-17A (IL-17A og IL-17A/F). Det forhindrer derved, at IL-17A bidrager til immunaktivering og reducer den inflammatoriske respons lokalt i huden. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås inden for 4-10 dage.
 • Steady state nås efter ca. 8 uger. Ved skift til vedligeholdelsesbehandling hver 4. uge nås ny steady state efter ca. 10 uger.
 • Biotilgængelighed 54-90 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 dage.
 • Fordelingsvolumen 0,1 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Injektionsvæske/-sprøjte/-pen må ikke omrystes.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Er holdbar uden for køleskab (< 30°C) i højst 5 døgn.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 80 mg 168388
1 stk.
11.372,35 412,25
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 80 mg 589343
1 stk.
11.372,35 412,25

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  80 mg

Mål i mm: 150 x 35
Taltz inj. væske i pen
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  80 mg

Mål i mm: 110 x 30
Taltz inj. væske i sprøjte
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...